ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/CT-UBND

Tân Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊNĐỊA BÀN QUẬN

Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanhthực phẩm có nguy cơ cao”; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố vềtăng cường thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; trong thờigian qua Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch, phối hợptriển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn và hạn chế tối đa nguy cơngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận như: công tác thông tin, tuyên truyền kiếnthức vệ sinh an toàn thực phẩm đến từng hộ dân, các hộ kinh doanh thực phẩmthuộc 10 nhóm có nguy cơ cao; triển khai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệsinh an toàn thực phẩm theo thẩm quyền; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quyđịnh vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còntiềm ẩn nhiều nguy cơ cần sự quan tâm, phối hợp của các cấp các ngành để ngănchặn triệt để ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể trong cáctrường học, các hộ kinh doanh ăn uống trong các chợ, đường phố…; bên cạnh đó,tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm rấtchậm, không đạt yêu cầu chung.

Căn cứ Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND ngày 29 tháng 6năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp báchbảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; nhằm tậptrung thực hiện một số công tác cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trênđịa bàn quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các ban ngành, đoàn thể vàỦy ban nhân dân 15 phường triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầnglớp nhân dân về việc sử dụng và bảo quản thực phẩm thông qua các buổi sinh hoạtTổ dân phố, bản tin hàng tháng của phường, lồng ghép đưa vào nội dung vận động thựchiện tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, công sở văn minh - sạch đẹp- an toàn; hướng dẫn và gửi thông báo trực tiếp đến từng cơ sở sản xuất, chếbiến, kinh doanh thực phẩm biết và thực hiện các nội dung về cấp giấy chứng nhậnvệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp cung cấp thông tin cần thiết về các cơ sởkinh doanh chế biến thực phẩm đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện về vệ sinh antoàn thực phẩm.

2. Tổ chức các lớp tập huấn các quy định về vệ sinhan toàn thực phẩm cho cán bộ, công chức đang thực hiện công tác quản lý Nhànước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, đảm bảo tất cả cácđối tượng có liên quan đều hiểu và có ý thức chấp hành nghiêm các quy định.

3. Phối hợp kiểmsoát và quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm,việc sản xuất kinh doanh rau quả; không để bày bán và kinh doanh các sản phẩmkhông rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Ban Quản lý các chợ thường xuyên kiểm tra, sắpxếp khu vực kinh doanh các ngành hàng thực phẩm trong chợ, đảm bảo vệ sinh môitrường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các khu vực kinh doanh, chế biếnthức ăn ngay. Vận động tiểu thương có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, để rác đúngnơi quy định.

5. Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức bếp ăn tập thểvà các căn-tin trong các trường học; từng bước nâng cấp, thay thế trang thiết bịcũ để thực hiện quy trình bếp ăn một chiều; thường xuyên kiểm tra, kiểm nghiệmnguồn nước, hạn chế tối đa việc sử dụng nước giếng ngầm chưa qua xử lý để đunnấu thực phẩm. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, đảm bảo 100% bếp ăn tập thể tạicác trường đều được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩmtheo quy định.

6. Phối hợp kiểmtra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩmtại các chợ, siêu thị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo thẩm quyền.Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường hoàn toàn chịutrách nhiệm trong trường hợp để xảy ra ngộ độc thực phẩm theo phân cấp quản lý.

Phòng Kinh tế phối hợp với Công an quận, Đội Quảnlý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý việc kinh doanh thực phẩm giả, kémchất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm các quy địnhvề ghi nhãn hàng hóa…; tổ chức tịch thu, tiêu hủy các sản phẩm thực phẩm khôngđạt tiêu chuẩn.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nội vụ nghiêncứu, đề xuất vấn đề tăng đầu tư về ngân sách, nhân lực, trang thiết bị nhằm đápứng các yêu cầu cơ bản để kiểm soát và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

8. Tiếp tục khẩn trương thực hiện và hoàn thành côngtác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sởsản xuất - chế biến - kinh doanh thực phẩm thuộc 10 nhóm nguy cơ cao thuộc diệnquản lý của quận, 15 phường, đảm bảo hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm 2007.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểtích cực phối hợp tham gia các cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân,đoàn viên, hội viên hiểu biết đầy đủ và ý thức chấp hành các quy định của phápluật về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt quyền tự chọn lựa sản phẩmthực phẩm cho người tiêu dùng, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinhan toàn thực phẩm.

10. Chế độ báo cáo: định kỳ 6 tháng yêu cầu các đơnvị và Ủy ban nhân dân 15 phường báo cáo kết quả và tình hình thực hiện công tácvệ sinh an toàn thực phẩm gửi về Phòng Y tế (phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng)để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân quận và thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể và Chủtịch Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Thái Thị Dư