ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/ 2007/CT-UBND

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGCÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang góp phần vào trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành và địa phương chú ý quan tâm; các chương trình, dự án về CNTT bước đầu đã được triển khai, thực hiện. Trang thông tin điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã được thiết lập là nền tảng cho việc xây dựng nền hành chính công của tỉnh trong thời gian đến. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho cán bộ, công chức được tổ chức thực hiện thường xuyên; ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập; nguồn nhân lực CNTT chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ tin học; nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước chưa hiệu quả; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT; việc sử dụng văn bản điện tử, trao đổi thông tin qua mạng của các cơ quan, đơn vị triển khai chậm; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố chưa thật sự phong phú; các giao dịch trên mạng diện rộng chưa đạt được so với mục tiêu đề ra.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1.Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm về ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình phù hợp theo quy hoạch phát triển CNTT của tỉnh đã được phê duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác ứng dụng CNTT theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ.

2.Văn phòng UBND tỉnh lập kế hoạch triển khai thực hiện quy chế gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên mạng tin học diện rộng của tỉnh theo Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 09/01/2006 của UBND tỉnh nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh. Cung cấp hộp thư điện tử cho tất cả các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và thông báo kịp thời trên trang thông tin của tỉnh để các tổ chức, cá nhân liên hệ công tác.

Kể từ ngày 01/01/2008, các văn bản hành chính như giấy mời, thông báo, báo cáo, sao lục văn bản... phải thực hiện việc gửi, nhận thông qua hộp thư điện tử của đơn vị.

3. Các cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ phải kịp thời nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế sử dụng mạng nội bộ, sử dụng hộp thư điện tử của cơ quan mình bảo đảm cập nhập, khai thác, lưu trữ thông tin an toàn, hiệu quả, bảo mật theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Những cơ quan, đơn vị đã được đầu tư xây dựng các trang Website phải thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu hành chính cần thiết để phục vụ cho người dân và các doanh nghiệp.

4. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CNTT và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh quán triệt thực hiện. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm về ứng dụng và phát triển CNTT bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp theo quy hoạch phát triển CNTT của tỉnh đã phê duyệt.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Bưu chính - Viễn thông, Tài chính đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án ứng dụng, phát triển CNTT và theo dõi, giám sát các dự án đầu tư về CNTT đã được bố trí theo kế hoạch hàng năm theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài chính kịp thời đề xuất, bố trí kinh phí chi sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm theo kế hoạch để hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh bảo đảm đạt hiệu quả.

7. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên tăng cường công tác thanh, kiểm tra và tích cực triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực CNTT nhằm kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu các trường hợp vi phạm.

8. Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu hội nhập và phát triển.

9. Giao Sở Bưu chính - Viễn thông chịu trách nhiệm theo dõi, phổ biến hướng dẫn và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ hằng tháng để chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà