UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/CT-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 5 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ, PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌCGIAI ĐOẠN 2008 - 2010

Sau hơn 10 năm thực hiện chủtrương của Đảng và Nhà nước về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, ngành Giáo dụcvà Đào tạo tỉnh Cà Mau cùng với các ngành, các cấp đã triển khai và tổ chức thựchiện khá tốt. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn đều đạt chuẩn quốc gia về phổcập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, có 77/97 xã, phường, thị trấn và 5/9huyện, thành phố đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;có 95/97 xã, phường, thị trấn và có 6/9 huyện, thành phố đạt chuẩn quốc gia vềphổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Trên cơ sở tiếp tục quán triệtNghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII và chỉ đạo của Thường trựcTỉnh ủy tại Công văn số 366-CV/TU ngày 28/3/2008 về việc đẩy mạnh công tác phổcập giáo dục; UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Tiếp tục phấn đấu đạt mụctiêu của phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung họcnhằm nâng cao trình độ dân trí, làm cho đa số công dân đến 21 tuổi đều tốtnghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, tốt nghiệp trung họcchuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp trung cấp nghề, tạo tiền đề đổi mới và nâng caochất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo xâydựng kế hoạch đồng bộ để triển khai kế hoạch về phổ cập giáo dục trung học cơsở và phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo tiêu chuẩnquy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phổ biến sâu rộng đến các cấp ủy Đảng,chính quyền nhận thức và quán triệt tầm quan trọng của công tác phổ cập giáodục; từ đó tăng cường sự lãnh đạo, quản lý để thực hiện nhằm đạt chuẩn phổ cậpgiáo dục trung học cơ sở trong năm 2008. Các sở, ngành chức năng phối hợp vớiUBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục trênđịa bàn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan đếncông tác phổ cập giáo dục.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND cấp huyện thànhlập và củng cố các Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp. Đối với những huyện,thành phố đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiến hành khảo sáttrình độ văn hóa của nhân dân để phục vụ công tác phổ cập giáo dục bậc trunghọc. Có kế hoạch củng cố và xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư cung cấp thiết bịtrường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Quy hoạch mạng lưới trường phổthông và các cơ sở giáo dục; mở rộng loại hình trường tư thục để đẩy mạnh xãhội hoá giáo dục và đào tạo. Những nơi có điều kiện cần tách cấp trung học cơsở ra khỏi trường trung học phổ thông; thành lập trường trung học phổ thông ởnhững nơi có điều kiện. Quan tâm chăm lo và thực hiện tốt chế độ, chính sáchđối với giáo viên, nhất là giáo viên ở các xã vùng sâu, đi lại khó khăn, thiếuchỗ ở.

4. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóacông tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, gắn với đẩy mạnh phong trào khuyếnhọc, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày13/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủtướng Chính phủ. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức nhiều hình thứchọc tập phù hợp từng đối tượng để thu hút đông đảo học sinh trong độ tuổi đihọc; chuẩn bị mọi mặt để giải quyết thật tốt yêu cầu học tập của các tầng lớpnhân dân trong tỉnh; phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả trên cơ sở nâng caochất lượng dạy và học, không chạy theo số lượng, chạy theo thành tích.

5. Các Sở, Ngành: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hữu quan cótrách nhiệm phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo, với UBND huyện, thành phốcân đối nguồn đầu tư, qũy đất, phân bổ kinh phí đảm bảo cho việc phát triển cơsở vật chất và hoạt động của các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc vàcác đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáodục và Đào tạo để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động cáctầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phổ cậpgiáo dục. Có các biện pháp phù hợp hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinhcá biệt để động viên học sinh học tập, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏhọc.

7. UBND các huyện, thành phố chỉđạo tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ cập giáo dục để kiểm điểm rút kinhnghiệm và đề ra nhiệm vụ mới nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của địa phương.Những nơi hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, cần có kế hoạch, đề ántiến hành ngay công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thểliên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉthị này; tạo điều kiện thuận lợi để Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đạtchuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trong năm 2008, tiến tới thực hiện phổcập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2008 - 2010.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưucho UBND tỉnh thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6tháng 1 lần báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh nắm để chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Website Cà Mau;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- CV Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT. Tr 03/4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu