ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2009/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, KIẾNNGHỊ CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN, THANH TRA

Thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thựchiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơquan kiểm toán, thanh tra. Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dânthành phố về dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tăng cường kỷluật, kỷ cương tài chính, thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồnlực tài chính nhà nước; thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách thu, chi ngânsách nhà nước hàng năm và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanhtra; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, các cơ quanđơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộctổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về công tác quản lý thu ngânsách nhà nước:

a) Lập dự toán thu ngân sách nhànước phải thực hiện theo đúng quy định của các Luật thuế, chế độ thu, bảo đảmtính tích cực, vững chắc và bao quát hết các nguồn thu ngân sách nhà nước, phùhợp với khả năng tăng trưởng kinh tế và khuyến khích phát triển sản xuất, kinhdoanh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Trong quá trình thực hiện dự toánthu ngân sách nhà nước phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoảnthu vào ngân sách nhà nước theo quy định. Khẩn trương xử lý, nộp và phản ánhđầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định các khoản tạm thu,tạm giữ, các khoản vay nợ, viện trợ; các khoản thuế đã được kê khai, thông báonhưng chậm nộp; các khoản thuế ẩn lậu được thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiếnnghị; nghiêm cấm việc để các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước trái với quyđịnh;

b) Sở Tài chính, Cục Thuế thànhphố phối hợp với các sở - ngành tăng cường công tác chống gian lận thương mại,chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước. Kiểm tra,thanh tra việc chấp hành các Luật thuế; kiểm tra các tổ chức, cá nhân khôngđăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế;đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi mua, bán, sử dụnghóa đơn bất hợp pháp theo quy định của Luật Quản lý thuế; kiểm tra, xử lýnghiêm các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động; tổ chức, đánhgiá phân loại nợ thuế; triển khai tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân,những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởngkinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008.

2. Về công tác quản lý chi ngânsách nhà nước:

2.1. Đối với các khoản chithường xuyên:

a) Việc lập và quyết định dựtoán chi ngân sách nhà nước của các sở - ngành, quận - huyện phải trên cơ sởcác chính sách, chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước và nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội. Thực hiện phân bổ, giao dự toán đúng thời hạn, nội dung, đốitượng, lĩnh vực theo quy định; đảm bảo phân bổ, giao dự toán chi khoa học côngnghệ, chi giáo dục đào tạo và dạy nghề, chi bảo vệ môi trường, chi chương trìnhmục tiêu quốc gia theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và dựtoán Ủy ban nhân dân thành phố giao. Ngoài ra, khi xây dựng và quyết định ngânsách, phải bố trí dự phòng đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước vàkhông thấp hơn mức Ủy ban nhân dân thành phố giao để có nguồn chủ động thựchiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh ngoài dự toán (khắc phục hậu quả thiêntai, dịch bệnh...);

Cơ quan tài chính phải tăng cườngvà nâng cao chất lượng công tác thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách nhànước của các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các saiphạm về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước. Đối với các sai phạm về quyết định,phân bổ dự toán của ngân sách cấp dưới, cơ quan tài chính cấp trên yêu cầu cơquan có thẩm quyền cấp dưới khắc phục kịp thời những sai phạm, cơ quan cấp dướicó trách nhiệm thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan tài chính cấp trên để đảmbảo dự toán ngân sách cấp dưới phải phù hợp với dự toán ngân sách được cấp trêngiao theo đúng chế độ quy định;

b) Nghiêm cấm việc lập các quỹngoài ngân sách và sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc,nội dung sai chế độ quy định. Không sử dụng dự phòng để chi cho các nhiệm vụkhác ngoài nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và nhiệmvụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toántheo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sử dụng số tăng thu ngân sách theođúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của Chính phủ;

c) Sở Tài chính và Kho bạc Nhànước tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng; tổ chức thu hồi số đã tạm ứngtheo lộ trình cam kết. Kiểm soát chặt chẽ số chuyển nguồn sang năm sau, chỉchuyển nguồn cho các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và các nhiệm vụ đã có chế độquy định được chuyển nguồn sang năm sau; giảm tối đa số chuyển nguồn do triểnkhai chậm các dự án, nhiệm vụ và phải có giải pháp cụ thể để khắc phục ngaytình trạng này; các cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm về thời hạn chuyểnnguồn;

d) Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát, kiểm toán, thanh tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước để đảm bảo chingân sách nhà nước đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và đảm bảo các ưu đãi củaNhà nước (trợ cước, trợ giá, bảo hiểm y tế đối với người nghèo và các chínhsách an sinh xã hội khác...) đến được với người dân.

2.2. Đối với các khoản chi đầutư xây dựng cơ bản:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các sở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra,không để xảy ra tình trạng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vượt dự toán ngânsách được giao, quyết định dự án đầu tư xây dựng cơ bản vượt quá khả năng cânđối ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn không sát với tiến độ thực hiện. Quyết địnhdự án đầu tư phải phù hợp với khả năng cân đối vốn; ưu tiên bố trí vốn cho cáccông trình trọng điểm, các công trình cấp bách, vốn đối ứng cho các công trìnhsử dụng vốn vay, viện trợ, các chính sách an sinh xã hội. Rà soát danh mục cácdự án, công trình đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đình hoãn khởicông các dự án không có trong quy hoạch, kế hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tụctheo quy định; các công trình, dự án chưa thực sự cấp bách, không mang lại hiệuquả kinh tế - xã hội. Chủ động trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chuyển vốnđầu tư của các dự án, công trình bị đình hoãn để tập trung cho các dự án, côngtrình có hiệu quả, quan trọng cấp bách. Không giao kế hoạch vốn cho các dự án,công trình không có khả năng thực hiện;

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra,giám sát và hướng dẫn các chủ đầu tư trong công tác giám sát công trình; tổchức nghiệm thu công trình theo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, đảm bảo chấtlượng công trình.

Thủ trưởng các sở - ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư đảm bảo côngtrình hoàn thành đúng tiến độ và quyết toán công trình hoàn thành trong thờihạn quy định;

b) Về thực hiện tiết kiệm chốnglãng phí: thủ trưởng các sở - ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện tiết kiệm chi thường xuyêntheo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Không bổ sung kinh phí ngoài dựtoán, trừ các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòngchống thiên tai, dịch bệnh và an sinh xã hội. Một số nguồn thu cần phải tuânthủ như sau: nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách thành phố đểđầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; nguồn thu xổ số kiến thiết được sử dụngđể đầu tư các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương và được quảnlý theo quy định tại Công văn số 3447/UBND-TM ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủyban nhân dân thành phố về phương thức quản lý và sử dụng số thu từ xổ số kiếnthiết để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội.

2.3. Đối với việc thực hiện cáckết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra:

Thủ trưởng các đơn vị có liênquan đến việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước phảinghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm củacác tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm về quản lý tài chính ngân sách và tàisản của Nhà nước. Xử lý triệt để các sai phạm về quản lý tài chính ngân sách vàquản lý tài sản của Nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra kiến nghị vàthu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước đối với các khoản chi sai chế độ, tiêuchuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Về cơ chế tài chính ngân sách:

a) Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với các sở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương rà soát,kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấpcó thẩm quyền ban hành theo đúng các quy định của pháp luật đối với các cơ chế,chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp thực tiễn;

b) Tiếp tục thực hiện rà soát,bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí ban hành không đúng thẩm quyền, không có têntrong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí. Bãi bỏ các khoản huy động đónggóp của nhân dân không đúng quy định; đối với các khoản huy động đóng góp xâydựng cơ sở hạ tầng, đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện phải thực hiệntheo đúng nguyên tắc tự nguyện, không giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, đồngthời tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch trong việc huy động,quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân.

4. Về công tác quyết toán ngânsách nhà nước:

Sở Tài chính hướng dẫn Ủy bannhân dân các quận - huyện nâng cao chất lượng công tác quyết toán ngân sách nhànước, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Thực hiện xét duyệt,thẩm định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, thẩm tra báo cáo quyết toánvốn đầu tư công trình hoàn thành của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sáchcấp dưới theo đúng chế độ và thời hạn quy định.

5. Về công tác đôn đốc, kiểm tra,xử lý, báo cáo:

a) Các sở - ngành, cơ quan, đơnvị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện có tráchnhiệm tổng hợp báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanhtra và những nội dung thực hiện theo Chỉ thị này gửi về Sở Tài chính chậm nhấtcùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Trong báo cáo phải nêurõ những tồn tại về quản lý tài chính - ngân sách đã được khắc phục, những tồntại chưa khắc phục và thời gian, biện pháp để khắc phục trong thời gian tới.Các sở - ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhândân các quận - huyện có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghịcủa cơ quan thanh tra, kiểm toán tới các cơ quan liên quan theo quy định củapháp luật;

Thủ trưởng các sở - ngành, cơquan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc chậm thực hiệncác kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với các sai phạm trong quảnlý thu, chi ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm được giao quản lý;

b) Các sở - ngành được giao quảnlý các ngành, lĩnh vực, hàng năm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện dự toánngân sách gắn với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo từng ngành, lĩnh vực mà sở- ngành được giao quản lý, gửi cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nướcvề Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo Hộiđồng nhân dân thành phố cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

c) Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố, đônđốc, kiểm tra các sở - ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy bannhân dân các quận - huyện trong việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng nămbáo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhànước. Các sở - ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân quận - huyện không chấp hành chếđộ báo cáo quy định tại Chỉ thị này hoặc tiến độ xử lý các sai phạm chậm, SởTài chính và Kho bạc Nhà nước tạm dừng cấp kinh phí theo quy định của Luật Ngânsách nhà nước và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố;

d) Thủ trưởng các sở - ngành,đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện thực hiện xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có saiphạm hoặc để xảy ra sai phạm theo đúng chế độ quy định. Các sở - ngành, đơn vị,Ủy ban nhân dân quận - huyện, định kỳ cuối năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luậtđối với các tổ chức, cá nhân, gửi Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thựchiện xử lý kỷ luật, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ hàng năm.

6. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Sở - ngành, đơnvị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyệnchịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân