ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 06 tháng 05 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNGTÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHẬU GIANG

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn trong tổ chức việc quán triệt, triển khai thực hiện công tác cải cáchhành chính đạt được những kết quả tương đối toàn diện theo quy định của Chínhphủ, Bộ Nội vụ và kế hoạch của tỉnh về các nội dung: Cải cách thể chế; cải cáchtổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng độingũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nềnhành chính Nhà nước đã đạt được những kết quả rất khả quan, góp phần nâng caochất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải thiện môi trường đầutư, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công táccải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức và sựchỉ đạo về công tác cải cách hành chính của các cấp, các ngành thiếu đồng bộ vàchưa quyết liệt; sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong giải quyết hồ sơ chưachặt chẽ; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơquan, đơn vị còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảnlý, điều hành hiệu quả còn thấp, hiện đại hóa công sở chưa đồng bộ, chưa đápứng yêu cầu đổi mới hiện nay.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính vàtriển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nướcgiai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương tiến đến thực hiện cơ chế mộtcửa liên thông và các văn bản có liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thựchiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh,Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa trách nhiệm cá nhân của người đứng đầutrong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tụchành chính, cụ thể như:

a) Trực tiếp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong côngtác rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành, địaphương quản lý thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng theo quyđịnh đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung;

b) Việc thực hiện thủ tục hành chính phải công khai,minh bạch, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công chức trong việctiếp nhận, xử lý công việc và coi đây là trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hànhcủa cơ quan, đơn vị trong năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015;

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng caonhận thức, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chứcvề mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính;

d) Triển khai kịp thời những chủ trương, chính sáchcủa Nhà nước, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát của cấp Ủy,chính quyền các cấp đối với công tác cải cách hành chính của ngành và địaphương;

e) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ trong việc đẩy mạnh, bố trí cán bộ, côngchức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào vị trí theo dõi, tham mưu về côngtác cải cách hành chính và trực tiếp phụ trách, thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả các cấp;

f) Chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí ở từng cấpđể đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và mở rộng diện tíchnơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo đúng quy định;

g) Chịu trách nhiệm về thái độ, hành động, việc làmsai trái của cán bộ, công chức cơ quan mình;

h) Định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 6tháng và cả năm gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hànhchính; tham gia cùng Sở Nội vụ tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện quytrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thống nhất tại 3 cấp;thí điểm mô hình “Một cửa điện tử” tại một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, cáchuyện, thị xã, thành phố đủ điều kiện tiến đến thực hiện cơ chế một cửa liênthông vào cuối năm 2013;

3. Sở Nội vụ:

a) Tổ chức đánh giá, xếp hạng định kỳ công tác cảicách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,thành phố; xác định là một tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng định kỳ vàthông báo công khai để các đơn vị liên tục cải tiến, đổi mới lề lối làm việcphục vụ nhân dân; xây dựng hoàn thiện cơ cấu công chức, tiêu chuẩn từng chứcdanh cán bộ, công chức, viên chức sát với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu côngtác thực tế của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với Luật Côngchức, Luật Viên chức;

b) Tăng cường công tác thanh tra công vụ; xây dựng Kếhoạch trong quý II và quý III sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hànhchính tại một số đơn vị, địa phương về thực hiện cơ chế một cửa, kịp thời chấnchỉnh, xử lý các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện công tác cải cách hànhchính;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quantăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năngtác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức tại bộphận một cửa; lưu ý các cán bộ, công chức, viên chức công tác tại bộ phận mộtcửa tại các cơ quan, đơn vị, cần phải có thái độ ứng xử thân thiện, văn minh,nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực thicông vụ, chú trọng công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy bannhân dân huyện, thị xã, thành phố đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, giải quyết cácthủ tục hành chính theo đúng quy trình, quy định nhanh chóng và hiệu quả;

d) Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, tham mưu giúp Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Địnhkỳ tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị về tình hình và kếtquả thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhtheo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác cải cách hành chính;

b) Tiếp tục duy trì và nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, antoàn, an ninh thông tin cho hoạt động Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhândân tỉnh;

c) Tăng cường cung cấp hệ thống dịch vụ công trựctuyến;

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếpnhận, theo dõi, giải quyết và trả kết quả thủ tục, hồ sơ hành chính.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trongviệc quản lý Nhà nước ở địa phương về ứng dụng ISO trong các cơ quan hành chínhNhà nước;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trongviệc triển khai thực hiện ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước trênđịa bàn tỉnh Hậu Giang.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soátxây dựng các dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan hành chính các cấp,đặc biệt là trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã.

7. Sở Tài chính:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểmtra các sở, ban ngành cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trongviệc quản lý, sử dụng kinh phí tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17tháng 10 của Chính phủ Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sửdụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước vàNghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định vềquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biênchế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy bannhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến cải cách thủ tục hành chínhthông qua các Hội thi và các hình thức tuyên truyền khác.

Rà soát quy trình, trình tự ban hành các văn bản quyphạm pháp luật. Trên cơ sở đó đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của từng vănbản, xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp hoặc bãi bỏ những văn bản không cònphù hợp, hết hiệu lực.

9. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hìnhHậu Giang:

Định kỳ hàng tháng, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh vàTruyền hình Hậu Giang xây dựng các phóng sự chuyên đề về cải cách hành chínhtrên các lĩnh vực; dành thời lượng phù hợp để đưa tin, phản ánh tình hình kếtquả hoạt động của công tác cải cách thủ tục hành chính; nêu gương những cán bộcông chức, viên chức, cá nhân và tổ chức có sáng kiến cải cách thủ tục hànhchính, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ côngchức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị địa phương.

10. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhtỉnh và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànhphố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm triển khaithực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinhkhó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủyban nhân dân tỉnh nắm, kịp thời chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Công Chánh