ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/CT-UBND

Bình Chánh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀNÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Luật Xử lý vi phạm hành chính đãđược Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và cóhiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 (trừ các quy định liên quanđến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét,quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014). Luật Xử lý vi phạmhành chính quy định và bổ sung nhiều điểm mới so với Pháp lệnh Xử lý vi phạmhành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử phạt vi phạm hành chínhtrong thời gian tới. Trong những năm qua, công tác xử phạt vi phạm hành chínhtrên địa bàn huyện Bình Chánh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quantrọng nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn mộtsố tồn tại, hạn chế cần tập trung thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, cụ thểnhư: công tác lập biên bản vi phạm hành chính chưa đúng quy định; trình tự, thủtục ban hành một số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo tínhpháp lý; nội dung, thể thức một số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưachính xác; công tác thi hành và việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hànhchính chưa triệt để; công tác lưu trữ hồ sơ, thống kê, theo dõi, tổng hợp, báocáo việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đầy đủ, khoa học…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả côngtác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dânHuyện chỉ thị Trưởng Công an Huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Huyện,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Chánh, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện BìnhChánh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh,Trạm trưởng Trạm Thú y và Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật (sau đây gọi là cáccơ quan có thẩm quyền xử phạt); các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhândân Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, tổ chức thực hiện tốt các nộidung sau:

1. Tăng cường công tác tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Giao Phòng Tư pháp chịu tráchnhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các vănbản hướng dẫn thi hành với nội dung và các hình thức phổ biến pháp luật phù hợpvới từng đối tượng cụ thể, đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luậthiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân và cán bộ, côngchức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

Biên soạn tài liệu phục vụ công tácphổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Giao Đài Truyền thanh - Bản tinBình Chánh tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính vàcác văn bản hướng dẫn thi hành trên Đài Truyền Thanh; đồng thời mở chuyêntrang, chuyên mục về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thihành trên Bản tin Bình Chánh.

c) Các cơ quan chuyên môn, đơn vịsự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, các đơn vị có thẩm quyền xử phạt và Ủyban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với Phòng Tưpháp tổ chức phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫnthi hành; có kế hoạch tổ chức thường xuyên để phổ biến sâu rộng về nội dungpháp luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Nâng cao chất lượng công táclập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hànhchính

a) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dânxã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt, Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện tham mưuỦy ban nhân dân Huyện phân công đúng người có thẩm quyền lập biên bản vi phạmhành chính, đảm bảo nội dung biên bản được lập phải đúng quy định; công tác banhành Quyết định xử phạt, phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luậtvề thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thể thức ban hành Quyết định xử phạt vi phạmhành chính, đảm bảo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hànhphải chính xác, kịp thời, phù hợp với quy định pháp luật.

Chủ động tự kiểm tra và thườngxuyên đôn đốc cán bộ, công chức thuộc quyền cập nhật các văn bản pháp luật mớiban hành quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện nghiêm chỉnh việc lưu trữhồ sơ, thống kê, theo dõi các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được banhành một cách đầy đủ, khoa học và báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn về tình hình xửphạt vi phạm hành chính.

Phối hợp chặt chẽ với Công an Huyệnđể xác định đúng các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ vụ viphạm hoặc tham mưu người có thẩm quyền xử phạt chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấuhiệu tội phạm cho Công an Huyện để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Tổ chức hoặc phối hợp với Phòng Tưpháp tổ chức tập huấn các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính cho côngchức tham mưu và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, địaphương mình.

b) Giao Văn phòng Ủy ban nhân dânHuyện tăng cường công tác kiểm tra các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, trướckhi trình cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ký Quyết định xửphạt vi phạm hành chính, đảm bảo đúng thể thức, kịp thời và phù hợp với quyđịnh pháp luật; phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn côngtác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Huyện.

c) Giao Phòng Tư pháp biên soạn cáctài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phùhợp với từng đối tượng được tập huấn. Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡngnghiệp vụ cho lãnh đạo, công chức trực tiếp làm công tác xử phạt lý vi phạmhành chính; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ đểgiải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác xử lý vi phạm hànhchính trên địa bàn Huyện.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện Quytrình ban hành, theo dõi việc chấp hành các Quyết định xử phạt vi phạm hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhândân Huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch nghiên cứu, thuê các đơn vị có chức năngxây dựng phần mềm, áp dụng ISO trong công tác ban hành, theo dõi việc chấp hànhcác Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủtịch Ủy ban nhân dân Huyện.

3. Nâng cao hiệu quả việc chấphành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

a) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã- thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt và Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định xử phạtvi phạm hành chính có trách nhiệm vận động, giải thích về nghĩa vụ của tổ chức,cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành Quyết định xử phạtvà hậu quả pháp lý của việc không chấp hành Quyết định xử phạt.

b) Cơ quan, đơn vị được giao nhiệmvụ tham mưu ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thốngkê đầy đủ, kịp thời về tình hình chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hànhchính đến người có thẩm quyền xử phạt để xem xét ban hành Quyết định cưỡng chếthực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật, nếungười bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành.

c) Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thịchỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cácQuyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quiđịnh pháp luật, khi có chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; thống kê,báo cáo số liệu, tình hình thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

d) Giám đốc Kho bạc Nhà nước BìnhChánh có trách nhiệm thực hiện việc thu tiền nộp phạt của tổ chức, cá nhân bịxử phạt theo quy định; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã- thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt và Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định xử phạtvi phạm hành chính thực hiện việc thống kê, báo cáo đầy đủ công tác chấp hànhQuyết định xử phạt vi phạm hành chính.

đ) Giao Phòng Tài chính Kế hoạch cótrách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác xử lý viphạm hành chính về việc sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính để hỗ trợ kinh phícho cơ quan, tổ chức thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo quy địnhvà tham mưu kinh phí thực hiện Quyết định cưỡng chế hành chính theo quy định.

4. Tăng cường công tác quản lýtheo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã- thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt, Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyếtđịnh xử phạt, thực hiện việc báo cáo công tác tình hình thi hành pháp luật xửlý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địaphương mình đến Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Tư pháp) trước ngày 05tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 05 tháng 10 đối với báocáo hàng năm (thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo định kỳ 06 tháng tính từngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm,từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau).

b) Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phốihợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyệnthực hiện công tác báo cáo định kỳ 06 tháng, hàng năm về tình hình xử phạt viphạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính,đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định;

Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện kiểmtra theo định kỳ, theo chuyên đề, địa bàn; kiểm tra đột xuất; kiểm tra liênngành về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm viquản lý của Huyện;

Phối hợp thanh tra thi hành phápluật về xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cánhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hànhchính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổchức;

Rà soát, theo dõi việc thi hành cácvăn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiệncác quy định pháp luật không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồngchéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

5. Nâng cao hiệu quả công tác ápdụng các biện pháp xử lý hành chính

a) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã- thị trấn chỉ đạo Trưởng Công an, công chức tư pháp xã - thị trấn tập trungnghiên cứu các quy định pháp luật về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn; áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; áp dụng biện pháp đưavào cơ sở giáo dục bắt buộc; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắtbuộc, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

b) Giao Trưởng Công an Huyện kịpthời phát hiện, xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biệnpháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; áp dụng biện pháp đưa vào trường giáodưỡng; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phối hợp với Phòng Tư pháp, PhòngLao động Thương binh và Xã hội và Tòa án nhân dân Huyện thực hiện đúng trìnhtự, thủ tục về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

Hướng dẫn Công an xã - thị trấnnghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ về áp dụng biện pháp giáo dụctại xã, phường, thị trấn; áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; áp dụngbiện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc.

c) Giao Trưởng phòng Tư pháp chịutrách nhiệm nghiên cứu, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biệnpháp đưa vào trường giáo dưỡng; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắtbuộc; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đảm bảo đúng quyđịnh pháp luật và chuyển hồ sơ cho Công an Huyện, Phòng Lao động Thương binh vàXã hội theo quy định.

d) Giao Trưởng phòng Lao độngThương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp chủ động kiểm tra,xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân Huyện áp dụngbiện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Phát huy vai trò của hệ thốngChính trị ở địa phương trong công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hànhchính và giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Huyện, xã, thị trấn và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiệncác nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến rộng rãi Luật Xử lý viphạm hành chính đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địabàn huyện Bình Chánh, để phát huy vai trò của Mặt trận và Đoàn thể trong côngtác vận động nhân dân chấp hành pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế xã hộichủ nghĩa, phát huy hiệu lực của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Giám sát hoạt động của cơ quan,người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; khi phát hiện hành vi trái phápluật của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thì có quyền yêucầu, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xử lý theoquy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 07 ngày, kể từ ngày ký.

b) Giao Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, các cơ quan, đơn vịcó thẩm quyền xử phạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn và các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

c) Giao Phòng Tư pháp là cơ quanthường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện,Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Kho bạc Nhà nước Bình Chánh vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện triển khai thựchiện các nội dung của Chỉ thị này; theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện chếđộ thông tin, báo cáo theo quy định; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Phòng Tư pháp tổng hợp trình Ủyban nhân dân Huyện giải quyết hoặc xin ý kiến hướng dẫn của Sở, ngành Thành phốđể được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- UBNDTP;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TTHU, TTUB;
- TAND Huyện;
- UBMTTQVN Huyện và Đoàn thể Huyện;
- CQCM, ĐVSN thuộc UBND Huyện;
- Các cơ quan thuộc ngành dọc;
- HĐND - UBND xã - thị trấn;
- UBMTTQVN và Đoàn thể xã, thị trấn;
- CVP, PCVP;
- Lưu VT-TH (P), P.TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tươi