ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀNHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH NĂM HỌC 2013 -2014

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụcông tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạytốt, học tốt", nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mụctiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu côngnghiệp hóa, hiện đại hóa; Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáodục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 -2014 và tình hình thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, cácngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo,chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác Giáo dục và Đào tạo, tập trungvào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáodục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyênnghiệp năm học 2013 - 2014.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đạihội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010- 2015, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấphành Trung ương Đảng khóa XI về đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcvà đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiệnKết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa XI, Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Chương trình hành độngsố 17-CTr/TU ngày 23/02/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW và Kếhoạch số 39/KH-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hànhđộng số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diệngiáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điềukiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục gắn với cuộc vậnđộng "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tíchcực".

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơsở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bìnhgiai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung chỉ đạo, huy động cácnguồn lực phát triển Giáo dục và Đào tạo: thực hiện tốt các chính sách hỗ trợgiáo viên và học sinh, đặc biệt đối với khu vực miền núi, vùng khó khăn; thựchiện có hiệu quả Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dângiai đoạn 2008 - 2020; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng trườngTHPT chuyên tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu về chất lượng mũi nhọn; đẩy mạnhcông tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùngdạy học, xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn Quốc gia gắn với chương trìnhxây dựng nông thôn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các cấp,các ngành, các tổ chức đoàn thể để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm nămhọc 2013 - 2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo; thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/5/2013 của UBNDtỉnh thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020 tỉnh Ninh Bìnhvà Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Xóa mùchữ đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình.

Tích cực đổi mới phương pháp dạyhọc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọnggiáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất vàcác nội dung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm an ninh, trật tựtrường học, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn, dịch bệnh đối với học sinh;nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành;thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựngtrường học thân thiện, học sinh tích cực".

b) Phối hợp với UBND các huyện, thịxã, thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phổ cập giáodục trung học cơ sở, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổimức độ 2 vào năm 2014 theo Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định kiểm tra, công nhận Phổ cậpgiáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

c) Tiếp tục tham mưu thực hiện việcphân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáodục; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầmnon, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 -2020, tầm nhìn đến năm 2030.

d) Tham mưu đôn đốc việc xây dựngtrường học đạt chuẩn Quốc gia các cấp học theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảngbộ tỉnh lần thứ XX; củng cố, nâng mức chuẩn các trường đã đạt chuẩn Quốc giagắn với xây dựng trường học chất lượng cao. Tích cực triển khai thực hiện Đề ánxây dựng trường THPT chuyên tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Dạy và học ngoạingữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tỉnh Ninh Bình.

3. Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh, Báo Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩymạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức,tạo sự đồng thuận của toàn xã hội cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thắnglợi nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

4. Các sở: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp UBND tỉnh cânđối các nguồn lực và đảm bảo kinh phí, đất đai cho công tác giáo dục đào tạo,tạo điều kiện cho ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo và UBND cấp huyện thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp theohướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

5.Sở Nội vụ phối hợp với SởGiáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyển dụng công chức,viên chức bảo đảm đủ số lượng, chủng loại, đạt trình độ chuyên môn theo tiêuchuẩn; tham mưu ban hành các quy định của tỉnh phù hợp với nội dung của Nghịđịnh số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhệm quảnlý nhà nước về giáo dục.

6. UBND các huyện, thị xã,thành phố căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, cácvăn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBNDtỉnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch, giảipháp thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014; trong đó chútrọng việc xây dựng cơ sở vật chất trường học và trường chuẩn Quốc gia, duytrì, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàndiện.

Tích cực, chủ động xây dựng trườnghọc chất lượng cao ở từng cấp học; tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ viênchức giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bảo đảm đủ số lượng, chủngloại, có năng lực và đạt trình độ chuyên môn đúng quy định của Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghịquyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch mạnglưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnhNinh Bình giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiệncác kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giaiđoạn 2013 - 2020 và Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trậntổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệpphụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh đẩymạnh tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, tích cực tham gia kiểm tra,giám sát cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 -2014.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợptổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủtrì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi đôn đốc và tổng hợptình hình, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục KTVB QPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP2, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng