ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 20 tháng 05 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Ở ĐỘNGVẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Trong thời gian qua, công tácphòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tíchcực, đạt nhiều kết quả quan trọng, ngành Nông nghiệp đã phối hợp cùng chínhquyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều hoạt độngnhư giám sát dịch bệnh; tiêm phòng cho vật nuôi; tuyên truyền, nâng cao nhậnthức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức thực hiện công tácvệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trong chăn nuôi; kiểm soát vận chuyểnđộng vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y,...Quađó, đã góp phần đáng kể trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật củađịa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, côngtác phòng, chống dịch bệnh ở động vật vẫn còn một số hạn chế nhất định như: mộtsố địa phương, công tác thông tin, tuyên truyền tuy có triển khai thực hiệnnhưng chưa thật sự sâu rộng; ý thức người dân chưa được nâng cao, vẫn còn tìnhtrạng người dân không chấp hành tiêm phòng cho vật nuôi theo quy định, khôngkhai báo khi có dịch bệnh phát sinh; vứt xác gia súc, gia cầm bệnh, chết ra môitrường,…

Để khắc phục tình trạng trên,từng bước nâng cao hiệu quả trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở động vật trênđịa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xã phường,thị trấn; đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dungsau:

1. Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn:

a) Hàng năm, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh trên động, thực vật (Ban Chỉ đạo) xây dựng và trình Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnhvà chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànhphố (cấp huyện) xác định nhu cầu kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chốngdịch bệnh ở động vật được kịp thời và hiệu quả.

c) Chỉ đạo Chi cục Thú y tham mưu choBan Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh ởđộng vật trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm quản lý về các hoạt động chuyên mônchăn nuôi, thú y, thú y thủy sản; lập dự toán, quản lý, phân phối nguồn kinhphí phòng, chống dịch được cấp đảm bảo kịp thời, đúng quy định; nắm chắc tìnhhình dịch bệnh ở động vật trong cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh lân cận để chủđộng trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

d) Định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm trahoặc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tổ chức thực hiện côngtác phòng, chống dịch bệnh ở động vật nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nhữnghành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trênđịa bàn tỉnh.

đ) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thờitình hình dịch bệnh ở động vật và kết quả phòng, chống dịch về Ủy ban nhân dântỉnh.

2. Sở Tài chính:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bốtrí sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đápứng đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh ở độngvật theo quy định.

b) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn xây dựng dự toán và thanh quyết toán đúng theo quy định.

3. Công an tỉnh:

a) Đảm bảo an ninh trật tự, an toànxã hội trong vùng dịch khi có phát sinh dịch bệnh.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông,Cảnh sát môi trường hỗ trợ ngành Thú y trong công tác kiểm dịch động vật, sảnphẩm động vật ra, vào vùng dịch.

c) Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm traliên ngành về phòng, chống dịch bệnh ở động vật và phối hợp xử lý các trường hợpvi phạm.

4. Sở Công Thương:

a) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trườngphối hợp với lực lượng Thú y, Công an trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý cáctrường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốctrên địa bàn tỉnh.

b) Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm traliên ngành về phòng, chống dịch bệnh ở động vật và phối hợp xử lý các trường hợpvi phạm.

5. Sở Y tế:

a) Phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩmvà phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người; xây dựng thông điệptruyền thông, tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về các biện pháp phòng, chốngcác loại dịch bệnh trên người có nguồn gốc từ động vật.

b) Thông báo với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn khi phát hiện dịch bệnh trên người có nguồn gốctừ động vật theo tinh thần Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN &PTNTngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ độngvật sang người.

6. Sở Tài nguyênvà Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệmôi trường đối với việc sử dụng, thải bỏ các loại hóa chất tiêu độc, khử trùng môitrường trong chăn nuôi (bao gồm bao bì chứa hóa chất tiêu độc, khử trùng thuộcthành phần nguy hại); đối với việc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật.

b) Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm traliên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin vàTruyền thông:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức củangười dân trong việc chấp hành những quy định của pháp luật về công tác phòng,chống dịch bệnh ở động vật.

8. Đài Phát thanhvà Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn xây dựng các Chương trình truyền thông phù hợp, đưa tin chính xác,kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnh.

9. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh:

Chỉ đạo thống nhất trong hệ thống Mặttrận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã phối hợp vớichính quyền cùng cấp chủ động, tích cực giám sát dịch bệnh đến tận trang trại,hộ chăn nuôi; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp vệsinh phòng, chống dịch bệnh ở động vật theo đúng quy định.

10. Ủy ban nhândân cấp huyện:

a) Chịu trách nhiệm về công tác phòng,chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn quản lý.

b) Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh trên động, thực vật cấp huyện.

c) Hàng năm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế cấp huyện phối hợp với các phòng, bancủa địa phương xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bànquản lý.

d) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Phòng Kinh tế cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn(cấp xã) quản lý tốt tổng đàn gia súc, gia cầm và vùng nuôi thủy sản; tổ chứctiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn theo hướng dẫn của Chi cụcThú y; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý nhằm pháthiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

đ) Hàng năm, cân đối, bố trí nguồn kinhphí của địa phương phù hợp cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật. Chỉđạo Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm chính trong việc tham mưu Ủy bannhân dân cấp huyện giải quyết hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho các hộ chăn nuôi cóđộng vật, sản phẩm động vật bị thiệt hại do dịch bệnh đúng theo quy định.

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, BanQuản lý chợ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý việc vận chuyển,kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập lậu,không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch; buôn bán gia cầm khôngđúng nơi quy định.

g) Báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dântỉnh tình hình dịch bệnh động vật và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh ởđộng vật trên địa bàn quản lý.

11. Ủy ban nhândân cấp xã:

a) Chịu trách nhiệm về công tác phòng,chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn quản lý.

b) Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh trên động, thực vật cấp xã.

c) Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịchbệnh ở động vật hàng năm của địa phương.

d) Giám sát, phát hiện sớm các dịchbệnh nguy hiểm ở động vật xảy ra trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan chức năngáp dụng các biện pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế lây lan trên diện rộng vàkhống chế được dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất.

đ) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vậnđộng người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở động vậtbằng các hình thức thích hợp.

e) Xử lý nghiêm theo thẩm quyền cácchủ chăn nuôi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh ở động vật,đặc biệt là hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường.

g) Tổ chức gom, vớt và xử lý xác độngvật theo quy trình hướng dẫn của ngành Thú y nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường vàhạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh.

h) Khi có dịch bệnh xảy ra, bố trí địađiểm, huy động lực lượng tại địa phương tham gia tiêu hủy động vật, sản phẩmđộng vật đảm bảo điều kiện về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và tình hìnhthực tế tại địa phương.

12. Các tổ chức,cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyểnđộng vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh:

a) Phải chấp hành nghiêm các quy địnhcủa pháp luật về phòng, chống dịch bệnh ở động vật.

b) Khi phát hiện động vật có triệu chứngcủa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc bị bệnh, chết không rõ nguyên nhânphải báo ngay với cán bộ phụ trách Thú y xã hoặc Trưởng ấp, khu vực để đượchướng dẫn và xử lý kịp thời.

c) Không vứt xác động vật ra môi trường;nếu vi phạm tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

13. Chỉ thị nàycó hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. Thay thế Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cườngcông tác phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thựchiện Chỉ thị này.

Trong quá trình triển khai thực hiệncó khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liênquan phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh