TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-TLĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONGNỮ CNVCLĐ

Phong trào thi đua “Giỏi việcnước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 1989. Sau hơn 20 năm chỉ đạo và triển khai của các cấp công đoàn,phong trào đã phát triển sâu rộng và đạt được những kết quả thiết thực. Phongtrào mang tính đặc thù giới đã phát huy được vai trò, tiềm năng to lớn của nữCNVCLĐ trong công cuộc đổi mới, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ,hạnh phúc”, góp phần phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu bình đẳnggiới.

Thông qua phong trào, tổ chứcCông đoàn đã góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vềcông tác phụ nữ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của nữCNVCLĐ trong sự nghiệp CNH-HĐH nước. Các cấp công đoàn đã quan tâm chỉ đạo,lồng ghép phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với các phong tràothi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệpPhụ nữ Việt Nam phát động; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phốihợp với các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện, định kỳ có sơ kết, tổngkết, từng bước phát triển và nhân rộng phong trào trong cả nước.

Bên cạnh những kết quả dó đạtđược, phong trào vẫn còn một số hạn chế:

Phong trào phát triển chưa đồngđều ở các lĩnh vực, chưa đến được với đông đảo nữ CNVCLĐ ở các doanh nghiệpngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều nơi, việc triểnkhai khai còn mang tính hình thức, chưa có sức lôi cuốn; nội dung, tiêu chuẩnthi đua ch­ưa được cụ thể hoá phù hợp với đặc thù ngành nghề, điều kiện việclàm của một số đơn vị đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết, khen thưởng phong tràocũng còn những bất cập.

Nguyên nhân của tình trạng trênlà do một bộ phận cán bộ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích của phongtrào, sự phối hợp giữa các Ban chuyên đề ở một số đơn vị trong công tác chỉ đạovà triển khai còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ nữ công ở nhiều nơi không ổn định,chưa được bồi dưỡng kịp thời kiến thức, kỹ năng trong công tác vận động tổ chứcphong trào. Một bộ phận nữ CNVCLĐ vẫn còn tự ti, an phận chưa nỗ lực phấn đấuvươn lên.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phongtrào thi đua” Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong giai đoạn mới, Đoàn Chủ tịchTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tập trung thực hiệntốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt Nghịquyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩymạnh CNH-HĐH đất nước, Luật bình đẳng giới , Chiến lược Quốc gia về Bình đẳnggiới giai đoạn 2010-2020; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phongtrào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CNVCLĐ, những bài học kinhnghiệm, những gương điển hình của các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Lồng ghépphong trào thi đua “Giỏi việc n­ước, đảm việc nhà” với phong trào thi đua “Laođộng giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao độngsáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Căn cứ hướng dẫn chung củaTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩnthi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệmvụ của ngành, địa ph­ương, đơn vị, đưa phong trào tiếp tục phát triển cả bềrộng lẫn chiều sâu, đặc biệt ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào vàkịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

3. Chủ động tham gia với chínhquyền, người sử dụng lao động tạo việc làm ổn định, cải thiện môi trường, điềukiện làm việc cho nữ CNVCLĐ; đấu tranh chống các hành vi phân biệt đối xử, xúcphạm danh dự và nhân phẩm người phụ nữ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thựchiện chính sách đối với lao động nữ, kiến nghị sửa đổi những bất hợp lý và xửlý những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ.

4. Đẩy mạnh các hoạt động xãhội, nhân đạo, duy trì và phát triển các quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo”, qũy Trợ vốn”,“Quỹ mái ấm công đoàn”, “Quỹ bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam”... để hỗtrợ cho nữ CNLĐ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

5. Phát hiện, giới thiệu nhữngnữ CNVCLĐ ưu tú, tr­ưởng thành từ phong trào để đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệucho Đảng xem xét kết nạp hoặc tham gia vào các cấp uỷ, bộ máy lãnh đạo côngđoàn, chính quyền các cấp. tranh thủ sự lãnh đạo của cờp uỷ Đảng, sự phối hợp,hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn, chính quyền, Hội LHPN cùng cấp, các Ban ngànhliên quan trong quá trình chỉ đạo, triển khai phong trào.

6. Tăng cường sự chỉ đạo của cáccấp công đoàn, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp đủ về số l­ượng,nâng cao về chất l­ượng để làm tốt công tác tham m­ưu về công tác vận động nữCNVCLĐ và triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà”; đổimới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam giao cho Ban Nữ công chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách- Phápluật giúp Đoàn Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị.

LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Côngđoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty, các Ban, đơn vị trực thuộc TổngLiên đoàn quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị này.

Nơi nhận:
- Ban Dân vận TW (Để báo cáo)
- Hội LHPN Việt Nam (Để phối hợp)
- Các Đ/c Uỷ viên ĐCT TLĐ
- LĐLĐ các tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ TCT trực thuộc TLĐ
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
- Lưu VT, NC TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng