ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀKẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘI KIÊM TRA CỦA CÔNG NHÂN

Nhằm mục đích thực hiện quyềnlàm chủ tập thể của công nhân viên chức trong phân phối hàng hóa tiêu dùng,phân phối nhà ở, phục vụ đời sống; phát huy mặt tố ngăn ngừa và khắc phục mặttiêu cực, thực hiện phân phối công khai, đúng chánh sách, đúng tiêu chuẩn, địnhlượng và đúng đối tượng, công bằng thuận tiện; tăng cường cải tiến quản lý,thực hiện nghiêm chỉnh 4 chế độ;

Căn cứ sự hướng dẫn của Ủy banThanh tra của Chánh phủ và Tổng Công đoàn Việt Nam trong Thông tư số 02/TT-LB ngày 22 tháng 10 năm 1979;

Sau khi trao đổi thống nhất vớiLiên hiệp Công đoàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn một số điểmvề kế hoạch tổ chức và hoạt động của các đội kiểm tra của công nhân thành phốnhư sau:

1/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cácquận, huyện, thủ trưởng các Ban ngành, Thủ trưởng các đơn vị, xí nghiệp… cầnkết hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức phổ biến, quán triệt thông tư số02/TT-LB của Ủy ban Thanh tra Chánh phủ và Tổng Công đoàn Việt Nam về mục đíchý nghĩa và nội dung hoạt động của các đội kiểm tra của công nhân. Đồng thờichuẩn bị kế hoạch, chuẩn bị nhân sự cho các đội kiểm tra của công nhân ở đơn vịtheo sự hướng dẫn của Liên hiệp Công đoàn và Ủy ban Thanh tra thành phố. Trongquá trình học tập, và kiểm tra phát hiện, thủ trưởng các đơn vị cần có biệnpháp tích cực sửa chữa ngay những thiếu sót do công nhân viên chức phát hiện vàcó kế hoạch toàn diện trong việc chăm sóc đời sống ở đơn vị.

Đối với các ngành có liên quanđến công tác đời sống, đến việc phân phối hàng tiêu dùng và nhà ở như: thươngnghiệp, lương thực, ăn uống – khách sạn, y tế, văn hóa, nhà đất, tài chánh..cần có biện pháp kiểm tra, xem xét, chấn chỉnh toàn diện công tác phân phối,công tác chăm sóc đời sống đối với cán bộ công nhân viên chức thuộc phạm vitrách nhiệm của ngành mình. Đồng thời có kế hoạch phối hợp phục vụ tạo điềukiện cho các đội kiểm tra của công nhân hoạt động.

2/ Để có kinh nghiệm hướng dẫn,tạo điều kiện cho các đội kiểm tra của công nhân hoạt động có hiệu quả; trướckhi tiến hành việc tổ chức rộng rãi các đội kiểm tra của công nhân, thành phốsẽ tổ chức thí điểm 1 đội kiểm tra của công nhân cấp thành phố và 2 đội kiểmtra của công nhân của 2 quận: 4 và Gò Vấp.

Khi triển khai, từng quận,huyện, từng ngành cũng cần chọn điểm làm thí điểm trong kiểm tra để rút kinhnghiệm, tổ chức tốt việc kiểm tra của công nhân.

3/ Đây là một công tác lớn,thiết thực góp phần trong việc phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhânviên chức, góp phần chống tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết 6 của Trung ươngĐảng và Nghị quyết 9 của Thành ủy, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chủ tịch Ủyban Nhân dân các cấp và thủ trưởng các đơn vị cần đặc biệt quan tâm, phối hợpchặt chẽ với Công đoàn cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra của cácđội kiểm tra của công nhân.

Để giúp Ủy ban Nhân dân thànhphố theo dõi, hướng dẫn hoạt động của các đội kiểm tra của công nhân, Ủy banNhân dân thành phố giao cho Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra thành phố liên hệ thườngxuyên và phối hợp với Liên hiệp Công đoàn thành phố hướng dẫn việc tổ chức vàthực hiện chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Thanh tra thành phốcần báo cáo đều đặn tình hình kết quả thực hiện và đề xuất ý kiến chỉ đạo vớiỦy ban Nhân dân thành phố.

Nơi nhận:
– UBND các Quận, Huyện
– Ban, Ngành, Đoàn thể TP
– Các cơ quan T đóng tại TP
– Liên Hiệp Công đoàn thành phố
– Ủy ban Thanh tra thành phố
– TCĐ Việt Nam
– Chánh phủ
– Lưu
K.180b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải