ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC KHẨN TRƯƠNG XÉT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA QUẦN CHÚNG

Năm 1982 là năm đầu tiên thànhphố triển khai thi hành Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các đơn khiếunại, tố cáo của công dân Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 27-11-1981 và Nghịđịnh số 58/HĐBT ngày 19-3-1982 của Hội Đồng Bộ trưởng hướng dẫn việc thi hành pháplệnh.

Thực hiện Chỉthị số 15/CT-UB ngày 19-4-1982 của Uỷ ban Nhân dân thành phố, các ban, ngành, sởvà Uỷ ban nhân dân quận huyện, phường xã, đã nghiêm chỉnh tổ chức nghiên cứu họctập, tiến hành công tác xét giải quyết đơn khiếu nại của quần chúng và đạt nhiềukết quả. Số lượng đơn khiếu tố của nhân dân được xét và giải quyết chiếm tỷ lệ88,2% tổng số đơn nhận được (năm 1981 đạt 70%). Có 1.035 đơn ứ đọng từ năm 1981về trước đã được xem xét giải quyết. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp lệnh,củng cố và kiện toàn bộ máy xét khiếu tố, việc tiếp dân, quản lý và xử lý đơn,…ở nhiều ngành nhiều cấp có tiến bộ.

Tuy nhiên, số lượng đơn nhậnđược năm 1982 vẫn còn nhiều (21.293 đơn). Việc quản lý đơn ở một số đơn vị cònluộm thuộm, việc giải quyết đơn còn kéo dài, việc thực hiện quyết định chưanghiêm chỉnh. Một số đồng chí thủ trưởng chưa quan tâm chỉ đạo, thường khoántrắng cho bộ phận thanh tra xem xét giải quyết.

Nội dung đơn tập trung vào cácvấn đề về nhà đất, bắt người không đúng thủ tục, giam giữ người quá hạn… và sốlượng đơn loại này cón tồn đọng quá nhiều (về nhà đất còn trên 1.000 đơn).

Để khắc phục những thiếu sót nêutrên, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh của Hội Đồng Nhà nước và Nghị định củaHội đồng Bộ trưởng về xét, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân vàchấp hành chỉ thị của đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Uỷ ban nhân dânthành phố, yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận huyện, Thủtrưởng các sở, ban, ngành thành phố, khẩn trương một số việc sau đây:

1. Rà soát lại tất cả các đơnkhiếu tố của quần chúng mà đơn vị nhận được và hoàn thành việc này trước Đạihội Đảng vòng 2 của ngành và cấp mình. Đối với các ngành Nhà đất, Công an… cácquận 1, 5… còn tồn đọng nhiều đơn, cần tập trung cán bộ có năng lực, hình thànhbộ phận xét khiếu tố để giúp Thủ trưởng giải quyết.

2. Cùng với việc giải quyết đơntồn đọng theo điểm 1 trên đây, cần chấn chỉnh công tác tiếp dân, củng cố bộphận thanh tra xét khiếu tố để đảm bảo giải quyết đơn một cách thường xuyên,tránh tình trạng giải quyết số tồn đọng này lại có tình trạng tồn đọng khác.

Thủ trưởng ban ngành thành phốngoài trách nhiệm giải quyết đơn nhận được, còn có trách nhiệm kiểm tra đơn vịcấp dưới thực hiện công tác xét khiếu tố đúng quy định của pháp lệnh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận,huyện với trách nhiệm quản lý hành chánh địa phương cần kiểm tra, đôn đốc cácngành, các cấp thuộc quyền quản lý thực hiện tốt công tác tiếp dân, xét khiếutố.

3. Tích cực chuẩn bị để tổng kếtcông tác xét khiếu tố năm 1982 vào cuối quý 1/1983.

Trên cơ sở kiểm điểm rút kinhnghiệm, từng đơn vị, địa phương có kế hoạch công tác năm 1983 và xem đó là mộtcông việc không thể thiếu được trong toàn bộ họat động của ngành, cấp mình đểthực hiện trách nhiệm của cơ quan đơn vị trước lợi ích và quyền làm chủ tập thểcủa quần chúng.

4. Uỷ ban Thanh tra và ĐoànThanh tra xét khiếu tố thành phố có trách nhiệm hướng dẫn theo dõi việc thựchiện Chỉ thị này, đồng thời chuẩn bị cho việc tổng kết công tác thanh tra xétkhiếu tố năm 1982, sơ kết một năm 1982, sơ kết một năm thực hiện pháp lệnh xétkhiếu tố của thành phố vào giữa năm 1983.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêucầu các ngành, các cấp thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này, thường xuyên báo cáotình hình, kết quả thực hiện cho Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban Thanh trathành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn