ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNHTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiệnnhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013,Ủyban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Cà Mau tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo,điều hành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trìnhhành động số 03/CTr- UBND ngày 31/01/2013của UBNDtỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điềuhành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2013; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 27/02/2013 củaUBNDtỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 củaChính phủvề một số giải pháp tháo gỡ khókhăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và các văn bản khác có liên quan của tỉnh.

2. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giảipháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thịtrường tiêu thụ hàng hóa; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quantập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanhnghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; qua đó tạo động lực vàcơ sở để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho ngân sách nhà nước; nângcao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về doanh nghiệp; thực hiện các chínhsách, giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh CàMau chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉđạo, điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ theo chủ trươngcủa Chính phủ; định hướng các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp phù hợpgóp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuấthàng xuất khẩu, nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ đạo các tổ chức tíndụng cơ cấu lại nợ với các hình thức phù hợp,trích lập dự phòng rủi ro theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình nợ xấu của cácdoanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời.

c) Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại,Du lịch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh triểnkhai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sảnphẩm; đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

d) Cục Thuế tỉnh Cà Mau thực hiện kịp thời cácchính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và các khoản thu ngânsách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và cácvăn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lýnợ đọng:

a) Cục Thuế tỉnh Cà Mau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1800/QĐ- UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịchỦy bannhân dân tỉnh về ban hành quy chếphối hợp quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ thuế trên địabàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/5/2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường cácbiện pháp quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnhCà Mau năm 2013. Chủ động rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộpngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điệu kiện đểbù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộpthuế. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độquy định, công khai, minh bạch.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kếthợp với thanh tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khácvào ngân sách nhà nước; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quantài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thuvà xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, buôn lậu.

b) Sở Tài chính chủ động phối hợp với ngành Thuếtheo dõi diễn biến tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh những thángcuối năm 2013, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề khó khăn, vướngmắc để chỉ đạo tháo gỡ, kịp thời huy động nguồn thu vào ngân sách.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quanBáo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế tăng cườngcông tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế. Nêu gương người nộpthuế chấp hành tốt nghĩa vụ thuế và phê phán các trường hợp dây dưa nợ đọngthuế, chiếm dụng tiền thuế của ngân sách nhằm nâng cao ý thức chấp hành phápluật của người nộp thuế.

d) UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tácchỉ đạo điều hành để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán năm2013; chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quanThuế trong công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu.

4. Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảođảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả:

a) Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công vănsố 5828/UBND-KT ngày 21/11/2012 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc triển khai thựchiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giảipháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt côngtác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư từ khâulập dự án, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, tổ chức thi công và thanh toán quyếttoán công trình. Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công công trình đảm bảođúng tiến độ,chất lượng và thẩm mỹ côngtrình, sớm đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả vốn đầu tư phát triển.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngânvốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồnvốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chươngtrình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, tích cực thanh toán và thu hồi tạm ứng.

b) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thườngxuyên:

- Các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp, bố trí lạinhiệm vụ chi đã giao đầu năm, thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thườngxuyên còn lại của 7 tháng cuối năm 2013 (không bao gồm các khoản: chi tiềnlương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêmđang giữ lại ở các cấp ngân sách) theo chủ trương của Chính phủ, hướng dẫn củaBộ Tài chính tại Công vănsố 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 và Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh.

- Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảođảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; rà soát, sắp xếp lại, cắtgiảm hoặc ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ khác chưa thực sự cấp thiết, cấpbách; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho nhiệm vụ chi tổ chứclễ hội, khánh tiết, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước... tiết kiệm tốithiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu còn lại của7 tháng cuối năm.

- Căn cứ vào kết quả và khả năng thu ngân sách, cáccấp ngân sách, các đơn vị tự rà soát, sắp xếp và phân loại các nhiệm vụ chitheo thứ tự ưu tiên và thực hiện chi trong phạm vi dự toán được giao. Riêng cáckhoản chi lương, phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức và cácchính sách an sinh xã hội phải đảm bảo chi trả kịp thời. Các sở, ban, ngành,đoàn thể có phát sinh những nhiệm vụ đột xuất thì chủ động bố trí kinh phí đãgiao trong dự toán năm 2013 sau khi đã tiết kiệm các khoản trên để giải quyết,trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấpbách.

- Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đãban hành và an sinh xã hội theo Công vănsố 6576/BTC-NSNN ngày 24/5/2013 của Bộ Tài chính về việc tập trung nguồn lực thựchiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013.

5. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảocân đối ngân sách các cấp:

a) Căn cứ khả năng thu để chủ động điều hành chingân sách địa phương. Trường hợp thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sửdụng đất) giảm so với dự toán giao, phải chủ động sử dụng các nguồn lực tàichính của địa phương để bù đắp, đồng thời thực hiện rà soát, sắp xếp lại cácnhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện cácnhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết. Sau khi đã thực hiện các biện pháp tiếtgiảm chi mà vẫn không bù đắp được số giảm thu thì chủ động sử dụng các nguồnlực tài chính của địa phương như: Tăng thu ngân sách địa phương năm 2012 saukhi đã dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định (nếu có), kếtdư ngân sách địa phương năm 2012 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, dựphòng ngân sách... để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương. Đối với số thu tiềnsử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán thì thực hiện các biện pháp cắtgiảm, hoãn, giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án cho phù hợp với nguồnthu này.

b) Trong quá trình điều hành chủ động sắp xếp, điềuchỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước; theo dõichặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp, điều hành đảm bảo khảnăng thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ nguồn dựphòng ngân sách đã bố trí trong dự toán ởcác cấp ngân sách; tập trung điều hành sửdụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán củatừng cấp để chi cho các nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịchbệnh, quốc phòng, an ninh...; nguồn dự phòng ngân sách còn lại để chủ động xửlý khi nguồn thu ngân sách Nhà nước giảm lớn.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tìnhhình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị; tổng hợp báo cáo và đề xuất cácgiải pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời báo cáo về BộTài chính theo quy định.

Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốtổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.


Nơi nhận:

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi;
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- Trung tâm Công báo;
- CVKT;
- Lưu: VT, L01/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng