ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chínhphủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực thống kê (sau đây viết gọn là Nghị định 79) và có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 05 tháng 9 năm 2013, thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thốngkê. Ngày 29 tháng 8 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 6373/BKHĐT-TCTK đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triểnkhai thực hiện Nghị định 79 trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Để việc triển khai thực hiệnNghị định 79 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BàRịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Cục Thống kê có trách nhiệmtổ chức và triển khai thực hiện Nghị định 79 cho các đối tượng áp dụng theoLuật Thống kê trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

a) Lập kế hoạch tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định 79 đến các đối tượng áp dụngbao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án cóvốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền Nghị định 79 đối với các thànhphần: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, thành phố và lãnh đạo Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn.

c) Giao Cục Thống kê tổ chức hộinghị phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 79 đối với: Giám đốc các doanhnghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cánbộ thống kê các sở, ban, ngành, cán bộ thống kê chuyên trách hoặc kiêm nhiệmtại các phòng, ban huyện, thành phố cán bộ kế toán - thống kê của các doanhnghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

d) Sau khi kết thúc đợt phổ biếnvà triển khai thực hiện Nghị định 79, Cục Thống kê tổng hợp tình hình và thốngkê số liệu về tuyên truyền, tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định 79 tại tỉnh BàRịa - Vũng Tàu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Thống kê theo quyđịnh.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Cụctrưởng Cục Thống kê tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khaithực hiện Nghị định 79 cho các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp domình quản lý.

3. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐàiPhát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nộidung Nghị định 79 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài) và các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện để các đối tượng áp dụng hiểu rõnhững nội dung cơ bản của Nghị định 79, chấp hành chế độ báo cáo và điều trathống kê, sử dụng số liệu thống kê theo đúng quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tăng cường công tác chỉđạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên