ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/CT-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 07 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Trong những năm qua, công tác kiểmtra, giám sát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp,các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnhđang triển khai đầu tư xây dựng nhiều công trình thuộc các chuyên ngành, trongđó có các công trình trọng điểm quy mô lớn. Qua kiểm tra thực tế, một số côngtrình có hiện tượng không đảm bảo về chất lượng, tiến độ thi công còn chậm, mộtsố công trình thiết kế bị thay đổi nhiều lần làm lãng phí vốn đầu tư...làm giảmhiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số đơnvị, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm được giao trong công tác kiểm tra, giámsát chất lượng: Chủ đầu tư chưa quản lý, giám sát chặt chẽ các khâu liên quanđến chất lượng của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định, theohợp đồng; tư vấn giám sát không sâu sát công việc, chưa tuân thủ quy trình giámsát; một số nhà thầu chưa tuân thủ các quy định về thi công, an toàn lao độngtrong quá trình thi công.

Để tăng cường công tác, kiểm tra,giám sát nâng cao chất lượng trong quá trình xây dựng công trình kể từ khichuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu công trình vào khai thácsử dụng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các chủ đầu tư

Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ củachủ đầu tư được quy định tại Điều 68 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 , trong đóđặc biệt chú ý:

- Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụlập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưutrữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng;

- Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủđiều kiện năng lực theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các quyđịnh khác có liên quan;

- Kiểm tra, giám sát thực hiện dự án;định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền;

- Ngay sau khi khởi công xây dựng,chủ đầu tư phải có Văn bản báo cáo các thông tin có liên quan công trình, gửiđơn vị quản lý công trình xây dựng có thẩm quyền để có kế hoạch kiểm tra trongquá trình thi công làm cơ sở thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu thi công vàkhi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định;

- Về quản lýchất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư:

+ Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xâydựng; giám sát, kiểm tra năng lực nhà thầu khảo sát xâydựng trong quá trình thực hiện; đình chỉ khi phát hiện sai phạm so với phươngán khảo sát đã được phê duyệt hoặc quy định của hợp đồng;

+ Lập hoặc thuê tổ chức cá nhân cónăng lực phù hợp lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trìnhvà phê duyệt nhiệm vụ thiết kế; giám sát, kiểm tra năng lực thực tế của nhàthầu thiết kế xây dựng; phê duyệt hồ sơ thiết kế để được thẩm định, phê duyệt;

+ Thường xuyên giám sát, kiểm tranăng lực thi công của nhà thầu thi công. Chấp thuận các nội dung liên quan quảnlý chất lượng thi công do nhà thầu thi công trình trình;

+ Theo dõi, giám sát và yêu cầu Nhàthầu giám sát thực hiện đúng hợp đồng; thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấnthay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúngquy định; đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát theo quy định củapháp luật;

+ Tổ chức nghiệm thu giai đoạn hoặcmột bộ phận công trình, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng khiđủ điều kiện theo quy định.

2. Đối với nhàthầu thi công xây dựng công trình

Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ đượcquy định tại Điều 113 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 , trong đó đặc biệt chú ý:

- Từ chối thực hiện những yêu cầutrái pháp luật;

- Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phùhợp thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả;

- Dừng thi công xây dựng khi có nguycơ mất an toàn cho người và công trình hoặc bên giao thầukhông thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng;

- Chỉ được nhận thầu thi công xâydựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động của mình và thực hiệnđúng hợp đồng đã ký kết;

- Thi công xây dựng theo đúng thiếtkế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, antoàn và bảo vệ môi trường;

- Lập và trình chủ đầu tư, nhà thầugiám sát chấp thuận các nội dung liên quan quản lý chất lượng thi công côngtrình do mình thi công: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng,quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình; biện pháp kiểm tra,kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị; thiết kế biện pháp thi công trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàncho người, máy, thiết bị và công trình; kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việcxây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, côngtrình xây dựng...

3. Đối với nhà thầu giám sát thicông xây dựng công trình

Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ củanhà thầu giám sát được quy định tại Điều 122 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 , công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khốilượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường từ khi khởi công xây dựngđến khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong đó nhà thầu giám sát thicông xây dựng công trình đặc biệt chú ý:

- Kiểm tra các điều kiện khởi côngxây dựng công trình theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng;

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực củanhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xâydựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm, chuyên ngành xâydựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra biện pháp thi công xâydựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được duyệt.

- Kiểm tra chấp thuận vật liệu, cấukiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

- Giám sát việc đảm bảo an toàn laođộng theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng vàquy định của pháp luật về an toàn lao động;

- Tạm dừng thi công đối với nhà thầuthi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêucầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp vớicác bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thicông và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định.

- Xem xét và chấp thuận các nội dungliên quan quản lý chất lượng thi công công trình do nhà thầu trình: Kế hoạch tổchức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹthuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; biện pháp kiểmtra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụngcho công trình; thiết kế biện pháp thi công trong đó quy định cụ thể các biệnpháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; kế hoạch kiểm tra,nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộphận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình,công trình xây dựng và các nội dung cần thiết khác theo quy định của hợpđồng đã ký kết.

4. Đối với nhà thầu tư vấn khảosát, tư vấn thiết kế xây dựng công trình

- Thực hiện đúng nội dung hợp đồng đãký với chủ đầu tư về nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt. Bốtrí nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn, đồng thời tổ chức kiểm soát chất lượngtrong quá trình thực hiện.

- Nhà thầu thiết kế có trách nhiệmthực hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng, cụ thể:

+ Giải thích và làm rõ các tài liệuthiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát;

+ Phối hợp với chủ đầu tư khi có yêucầu giải quyết các vướng mắc, phát sinh, điều chỉnh, xử lý các bất hợp lý;

+ Thông báo kịp thời cho chủ đầu tưkhi phát hiện thi công sai và kiến nghị biện pháp xử lý;

+ Tham gia nghiệm thu công trình xâydựng khi chủ đầu tư yêu cầu, khi phát hiện vi phạm không đủ điều kiện nghiệmthu có ý kiến văn bản gửi chủ đầu tư.

5. Trách nhiệm của các Sở, ngànhvà cơ quan quản lý nhà nước

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh:

+ Tùy theo chức năng nhiệm vụ tăngcường công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất khi pháthiện ra các vi phạm trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng của các đơn vị trênđịa bàn tỉnh;

+ Đối với các dựán thuộc thẩm quyền thẩm định: Các Sở, ban, ngành phải nâng cao chất lượng thẩmđịnh dự án đầu tư, thẩm định thiết kế xây dựng, đảm bảocác hồ sơ tuân thủ quy định về suất vốn đầu tư, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế xây dựng, định mức dự toán;

+ Sở Xây dựng, Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành: Đối với công trình thuộc trách nhiệm mình quản lý phảithông báo cho chủ đầu tư kế hoạch để tổ chức kiểm tratrong quá trình thi công xây dựng ngay sau khi chủ đầu tư khởi công và có báo cáoliên quan đến công trình. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trìnhthi công và hoàn thành thi công xây dựng theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố Phủ Lý:

+ Theo phân cấp công trình do mìnhquản lý: Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nâng cao năng lực trongquá trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng, đảm bảo hồ sơ tuân thủquy định về suất vốn đầu tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn về định mức dự toán. Tăngcường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn,xử lý các trường hợp vi phạm;

+ Phối hợp với các đơn vị quản lý đầutư xây dựng của tỉnh trong quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng công trìnhxây dựng, có ý kiến kịp thời và đề xuất biện pháp xử lýkhi phát hiện các sai phạm đối với đầu tư xây dựng trên địa bàn.

6. Sở Xây dựng

Có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn,định kỳ 06 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức, thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liênquan tham gia hoạt động xây dựng nghiêm túc tổ chức thi hành Chỉ thị này./.


Nơi nhận:- Bộ Xây dựng (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành của tnh;
- Đài PTTH tnh, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT;
- VPUB: LĐVP(3), GTXD, TH, KT, NN, TNMT;
- UBND các huyện, thành ph;
- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên ngành;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH