ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2016

Năm 2016, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X; kế hoạch kinh tế - xã hi 05 năm (2016 - 2020). Quán trit tinh thn phát đng thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX ngày 07 tháng 12 năm 2015 và hưởng ứng của Đoàn Chủ tch y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2015 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Thành phố năm 2016, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội kế hoạch 05 năm (2016 - 2020). y ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận - huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, của các tầng lp nhân dân Thành ph nhm phn đu vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua thực hiện thng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Đặc biệt, tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp đảm bảo đúng luật và thời gian theo quy định.

2. Thủ trưởng các ngành, các cấp, tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhận thức đúng vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, tạo động lực và sức mạnh tng hợp, của các tng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Thành phxây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mnh; đồng thời phong trào thi đua phải gắn kết với các cuộc vận động lớn của các Bộ, ban ngành, Đoàn thTrung ương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, liên tục trong các cấp, các ngành và các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhân rộng các tấm gương cá nhân, tập th đin hình tiên tiến xuất sắc để nêu gương và lan tỏa trong cộng đồng.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua hướng về cơ sở. Nội dung phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố, của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đề ra các giải pháp trong phong trào thi đua để thực hiện có hiệu quả 7 Chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp trong sản xuất kinh doanh, đời sống, đồng thời gắn phong trào thi đua với khu hiệu hành động của Thành phố năm 2016 “Đổi mới - Hiệu quả và Phát triển”.

5. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; xây dng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”, tiếp tục nâng chất các tiêu chí trong phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình giảm nghèo bền vững. Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các địa phương còn gặp khó khăn, kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, để động viên khích lệ, tạo động lực mới hiệu quả, thiết thực.

6. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, lấy việc công khai minh bạch đơn giản thủ tục hành chính và bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ phm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu đột phá trong cải cách hành chính; đồng thời gắn với đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước tại Thành phố. Kiên quyết khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, tham nhũng trong bộ máy chính quyền Thành phố.

7. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, cơ quan, đơn vị, quận - huyện, Tổng công ty và công ty thuộc Thành phố, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

8. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phi hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, viên chức, người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thành phố tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động chuyên đề với tinh thần tự giác cao, đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát trin Thành phố bền vững.

c) Các ngành các cấp, các địa phương tập trung lãnh đạo, tham mưu thực hiện tốt công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

d) Giao SThông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá và Thể thao (Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn) chủ trì, phối hợp vi các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo đài của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

đ) Lãnh đạo các đơn vị Cụm, Khối trưởng các cụm, khối thi đua xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụm, khối; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực khó khăn, phức tạp đưa ra thảo luận các giải pháp, cách làm và bài học kinh nghiệm thiết thực để nhân rộng, tạo sự lan toả thành động lực phong trào thi đua của từng đơn vị trong cụm, khối thi đua và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Thành phố; tổ chức tốt phong trào phát huy sáng kiến các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao đtạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thành phố.

e) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phi hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo thường xuyên, kịp thời v tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua Thành phố.

f) Ban thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện ký kết và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đúng qui định, khách quan, chính xác.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố qua Ban thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)./.

Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưng Trung ương(để b/c);- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(để b/c);- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- S
, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VP ĐĐBQH và HĐND Thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố;
- Các T
ng công ty, Công ty trực thuộc Thành phố;
- Các cơ quan báo, đài;
- Sở Nội vụ (2bản);
- Ban Thi đua - Khen thưởng (SNV) (20 bản);
- VPUB: CPVP; các Phòng CV; TT
CB;
- Lưu: VT, (V
C/P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong