UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/1998/CT-UB

Huế, ngày 25 tháng 02 năm 1998

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Để triển khai thực hiện tốt luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực ngày l/1/1997 và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm sát việc ban hành văn bản của UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn của địa phương, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các cấp khi ban hành văn bản chấp hành tốt các việc sau đây:

1. Văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành phải đúng thẩm quyền, đúng hình thức và nội dung, phải phù hợp với các quy định của pháp luật và văn bản của cấp trên. 2.Văn bản ban hành phải được vào sổ công văn và được lưu trữ đầy đủ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Riêng văn bản quy phạm pháp luật phải được đánh số thứ tự cùng với năm ban hành và ký hiệu cho từng loại văn bản.

3. Văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành, ngoài việc gửi cho đối tượng thi hành, các cơ quan và tổ chức xã hội có liên quan, còn phải gửi cho cơ quan Nhà nước cấp trên trực tiếp đồng thời gửi cho cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp (riêng văn bản do HĐND, UBND xã, phường , thị trấn gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, thành phố trực thuộc địa phương mình).

4. Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, các Phòng Tư pháp huyện, thành phố, trong phạm vi quyền hạn của mình, có trách nhiệm thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, nếu phát hiện có văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn thi kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thi hành.

5. UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thểxã hội và mọi công dân có quyền đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét việc việc sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề nghị đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh
- CT và các PCT UBND tỉnh
- UBND các huyện và thành phố huế
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT, NC

TM/UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Mễ