ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2003/CT-UB

Bình Phước, ngày 19 tháng 03 năm 2003

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAIĐOẠN 2003 - 2010

Trong thời gian qua việc thựchiện Chương trình giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh đãđạt được những kết quả tích cực, đã góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định cuộcsống cho người lao động. Tuy nhiên, do số lao động hàng năm gia tăng nhanh, dođó hàng năm số lao động có nhu cầu tìm việc làm rất lớn. Để giải quyết tốt vấnđề này một cách cơ bản trong thời gian tới, ngoài những giải pháp đang thựchiện, chúng ta cần triển khai thực hiện tốt Chương trình xuất khẩu lao độngtheo tinh thần Chỉ thị số 41/CT-TW ngày 22/09/1998 của Bộ Chính trị về xuấtkhẩu lao động và chuyên gia; Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 củaChính phủ quy định việc đưa lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ởnước ngoài; Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28/02/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vềlãnh đạo và đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn2003 – 2010; Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ7 khóa Vi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ THỊ

1. Giao Sở Văn hóa – Thông tin,Báo Bình Phước, Đài Phát thanh – Truyền hình; Đài Truyền thanh các huyện, thịxã; các xã, phường, thị trấn và các phương tiện thông tin đại chúng khác, tậptrung tuyên truyền rộng rãi và mạnh mẽ về Chương trình xuất khẩu lao động củatỉnh giai đoạn 2003 – 2010 đến mọi tầng lớp nhân dân; đến các ngành, các cấp.Qua đó làm cho các ngành, các cấp hiểu và nhận thức đúng về các chủ trương củaĐảng, Nhà nước về xuất khẩu lao động, xác định trách nhiệm của mình trong quátrình triển khai thực hiện. Đồng thời giúp cho nhân dân nắm bắt đầy đủ, chínhxác và kịp thời các chủ trương đó để nhiệt tình hưởng ứng tham gia thực hiện.

2. Sở Lao động – TB&XH, làcơ quan Thưòng trực Ban chỉ đạo của tỉnh xây dựng Chương trình, Kế hoạch, hướngdẫn, điều phối chung giữa các cấp, các ngành, đồng thời chỉ đạo các Trường dạynghề, các Trung tâm dịch vụ việc làm, các Trung tâm đào tạo nghề của các huyện,thị xã... tận dụng và sử dụng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáoviên hiện có ở các Trung tâm này để tổ chức đào tạo, giáo dục định hướng chongười lao động, đảm bảo chất lượng phù hợp và đủ số lượng đáp ứng yêu cầu củacác công ty, phục vụ kịp thời cho công tác xuất khẩu lao động.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chứchội nghị triển khai toàn tỉnh cho lãnh đạo các ngành các cấp, cho các huyện,thị xã.

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo tronghệ thống của ngành, công khai các yêu cầu về thủ tục, lệ phí và thờigian cấp hộchiếu cho người đi xuất khẩu lao động, đảm bảo nhanh gọn và đúng theo quy định.Những vấn đề gì người lao động chưa hiểu thì giải thích tận tình chu đáo, khôngđược gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực... Đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêmcác hiện tượng môi giới bất hợp pháp trong việc cấp hộ chiếu, gây thiệt hại chongười lao động. Mặt khác, tổng hợp danh sách những người đi xuất khẩu lao động,sau khi hết thời gian lao động ở nước ngoài trở về địa phương, có kế hoạch giúpđỡ để họ sớm ổn định cuộc sống.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo cho cácTrung tâm Y tế các huyện, thị xã; Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám sức khỏecho người lao động, phải đảm bảo kết quả khám sức khỏe cho người lao động làkhách quan, trung thực. Mọi thủ tục, lệ phí, thời gian khám phải thông báo côngkhai, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi đến khám sức khỏe.

5. Chi nhánh ngân hàng Nhà nướccủa tỉnh, chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại thực hiện việc chovay xuất khẩu lao động theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 440/201/QĐ-NHNN ngày 17/04/2001. Khuyến khích các Ngân hàng tạo điềukiện cho người lao động vay vốn đủ trang trải chi phí để đi xuất khẩu lao động.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính – Vật giá, tham mưu, cân đối bố trí nguồn vốn trong kế hoạch hàng năm đểthực hiện công tác xuất khẩu lao động, trên cơ sở dự toán của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và tiến độ thực hiện theo Chương trình xuất khẩu lao độngcủa UBND tỉnh đề ra.

7. Giao Chủ tịch UBND các huyện,thị xã thành lập Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động (thành phần tương tự như ở cấptỉnh) đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai các thôngtin về tuyển dụng lao động, điều kiện tuyển dụng, điều kiện làm việc, các khoảnchi phí, mức lương, thủ tục hồ sơ, cơ quan giải quyết... Đồng thời tổ chứctuyên truyền đến các khu dân cư, tổ chức làm điểm và triển khai rộng rãi côngtác xuất khẩu lao động theo sự chỉ đạo chung của tỉnh.

8. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và cácđoàn thể cá nhân, các tổ chức xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có kếhoạch tuyên truyền, phổ biến đến hội viên, đoàn viên của mình và toàn thể nhândân tham gia thực hiện có hiệu quả vào công tác xuất khẩu lao động của tỉnhtrong thời gian tới.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầuChủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành theo chức năng,nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kếtquả về UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng