ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ VÀQUẢN LÝ HỘ TỊCH

Thời gian qua, việcthực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủvề đăng ký và quản lý hộ tịch đã được Ủy ban nhân dân các địa phương, các ngànhchức năng quan tâm thực hiện, giải quyết cơ bản những vấn đề khó khăn, bức xúccủa nhân dân, tạo được niềm tin giữa công dân với Nhà nước trong việc giảiquyết đăng ký các sự kiện hộ tịch, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chínhtrong tình hình mới nhằm công khai hóa các thủ tục đăng ký hộ tịch, rút ngắnthời hạn giải quyết, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ đăng ký hộ tịch.

Tuy nhiên, Nghị địnhsố 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định rất thông thoáng trong việc đăng ký hộtịch; đồng thời cũng phân cấp mạnh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã một sốloại việc mà trước đây thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do đó, sẽkhông tránh khỏi phát sinh một số vấn đề khó khăn, vướng mắc ở địa phương trongquá trình tổ chức thực hiện việc đăng ký hộ tịch, cụ thể như:Đăng ký khaisinh cho một số trường hợp trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài;đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người không quốc tịchcư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lạidân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung và điều chỉnh hộ tịch v.v…

Để tăng cường hơn nữacông tác quản lý Nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh vàtạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đăng ký các sự kiện hộ tịch được nhanhchóng, chính xác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉthị:

1. Thủ trưởng các sở,ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã cần có kế hoạchtổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức Nhà nước và cáctầng lớp nhân dân ở địa phương nắm vững và chấp hành tốt những nội dung cơ bảncủa Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăngký và quản lý hộ tịch;

2. Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức định kỳ kiểm tra việcthực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Ủy ban nhân dân cấp xã;thực hiện giải quyết việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, thay đổi, cảichính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch; quản lý sử dụng các loạisổ hộ tịch; biểu mẫu hộ tịch theo quy định; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộtịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch… nhằm chấn chỉnh kịp thời,hướng dẫn những sai sót của cán bộ tư pháp hộ tịch ở cơ sở; đồng thời, xử lýnghiêm đối với các trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà, cố ý làm trái đối vớiquy định của Nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch;

3. Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân chấphành tốt các quy định của pháp luật về hộ tịch; tổ chức quản lý các loại sổ hộtịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch; giấy tờ hộ tịch và cấp bản sao giấytờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo đúng quy định. Đối với những xã, phường, thị trấncó trên 10.000 dân, số lượng công việc nhiều thì phải có cán bộ chuyên tráchlàm công tác hộ tịch, không kiêm nhiệm các công tác tư pháp khác. Kiên quyếtkhông để trường hợp một người được cấp hai giấy khai sinh bản chính có nội dungkhác nhau; xác nhận các sự kiện về hộ tịch mà không có hồ sơ lưu trữ, cấp các giấy tờ hộtịch có nội dung không chính xác hoặc làm sai lệch các nội dung đã được đăng kýtrong sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch. Không tự đặt ra những thủ tục, các khoảnthu lệ phí không đúng quy định của Nhà nước và giải quyết công việc của côngdân yêu cầu quá thời hạn quy định;

4. Ủy ban nhân dân cấphuyện, cấp xã cần niêm yết công khai, chính xác các quy định về giấy tờ màngười yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình hoặc nộp khi đăng ký hộ tịch,thời hạn giải quyết và lệ phí hộ tịch. Cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên phảithường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo đối với cơ quan quản lý hộtịch cấp dưới; nếu trường hợp phát hiện thấy sai phạm thì phải chấn chỉnh và xửlý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

5. Sở Tư pháp có tráchnhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theopháp luật quy định trong việc quản lý Nhà nước về quản lý và đăng ký hộ tịchtheo thẩm quyền; đồng thời, định kỳ tổ chức kiểm tra Phòng Tư pháp tham mưugiúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc giải quyết thay đổi, cải chính hộtịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giớitính, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh hộ tịch ở địa phương.

Trong quá trình tổchức triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có phát sinh những khó khăn, vướngmắc thì đề nghị Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn báo cáo bằng văn bản về Ủy bannhân dân tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc