UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong thời gian qua,công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quảnhất định, hàng năm đã trực tiếp đăng ký khai sinh được trên 2000 trường hợp;tình trạng tảo hôn, hôn nhân không đăng ký tại các phường, thị trấn, các xãtrung tâm huyện, thị đã cơ bản được xoá bỏ. Bên cạnh đó công tác tuyên truyềnphổ biến cho nhân dân về công tác đăng ký hộ tịch đã được triển khai thườngxuyên, qua các đợt tập trung đăng ký khai sinh cho trẻ em và đăng ký hôn nhânthực tế, nhân dân đã ý thức được quyền và nghĩa vụ cũng như vai trò quan trọngcủa việc đăng ký hộ tịch. Đến nay 86% cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã đã có trìnhđộ Trung cấp Luật trở lên, hàng năm đội ngũ này đều được tập huấn về nghiệp vụ,qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ởđịa phương.

Tuy nhiên, bên cạnhnhững kết quả đạt được công tác đăng ký và quản ký hộ tịch vẫn chưa đáp ứngđược yêu cầu đề ra: Việc chỉ đạo công tác hộ tịch chưa thực sự quan tâm, tìnhtrạng tảo hôn, hôn nhân không đăng ký vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật về hộ tịch, đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch năng lực cònnhiều hạn chế. Vì vậy, trong những năm qua đăng ký khai sinh, khai tử quá hạncòn chiếm tỷ lệ cao.

Để tiếp tục triển khaicó hiệu quả Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định vềđăng ký và quản lý hộ tịch, kịp thời khắc phục những hạn chế, góp phần nâng caochất lượng công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương trong thời gian tới,Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tư pháp có tráchnhiệm:

1.1. Chủ trì, phối hợpvới các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký và quản lýhộ tịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án về nâng cao chất lượng công tác hộ tịchtrên địa bàn tỉnh.

1.2. Chỉ đạo, hướngdẫn cơ quan chuyên môn cấp dưới thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Nghị địnhsố 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch cho nhân dân, hàng năm phải tổ chứcđược 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hộ tịch tư pháp cấp xã.

1.3. Tham mưu cho Hộiđồng phối hợp công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnhtuyêntruyền sâu rộng trong nhân dân Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký hộ tịchvới hình thức đa dạng, phong phú giúp nhân dân biết các quy định của pháp luậtvề đăng ký hộ tịch và chủ động đi đăng ký khi có sự kiện hộ tịch phát sinh.

1.4. Tăng cường côngtác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hộ tịch củacác cơ quan hữu quan. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện thamnhũng, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của dân.

2. Sở Nội vụ phối hợp vớiSở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã: Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ tư phápcấp huyện, cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã, về năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệpvụ, phẩm chất đạo đức… Trên cơ sở đó có kế hoạch kiện toàn đội ngũ cán bộ làmcông tác hộ tịch, tổ chức đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làmcông tác hộ tịch. Đối với cán bộ đảm nhận công tác hộ tịch của Phòng tư phápcấp huyện phải có trình độ Đại học Luật, cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã phải cótrình độ Trung cấp Luật trở lên.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo,Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với SởTư pháp rà soát hồ sơ, giấy tờ của cá nhân do cơ quan hoặc ngành cấp có nộidung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốctịch, quê quán, quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với nội dung của Giấy khaisinh.

Uỷ ban dân số gia đìnhvà trẻ em phối hợp với ngành tư pháp thống kê chính xác sự kiện hộ tịch phát sinhtại cơ sở, tình hình biến động dân số, gia đình và trẻ em. Đồng thời tuyên truyền,vận động nhân dân tự giác đi đăng ký hộ tịch.

4. Sở Tài chính cótrách nhiệm: Hướng dẫn các đơn vị, địa phương về chế độ tài chính về công táchộ tịch, kinh phí cho việc mua, in các sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, cơ sở vậtchất để phục vụ cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch đáp ứng nhu cầu đăngký hộ tịch ở địa phương.

5. Báo Bắc Kạn, ĐàiPhát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin có kế hoạch tăng cường côngtác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộtịch cho nhân dân.

6. Trung tâm trợ giúp pháplý của nhà nước tỉnh Bắc Kạntrên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giaokết hợp trợ giúp pháp lý lưu động với việc tuyên truyền phổ biến các văn bảnpháp luật về đăng ký hộ tịch; hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở thực hiện việc đăng ký hộtịch đúng theo quy định của pháp luật.

7. UBND các huyện, thịxã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký vàquản lý hộ tịch tại địa phương.

7.1. Chỉ đạo, đôn đốc Phòngtư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc đăng ký và quản lýhộ tịch tại địa phương. Thực hiện niêm yết công khai trình tự, thủ tục, lệ phí,thời gian đăng ký hộ tịch tại trụ sở làm việc.

7.2. Chỉ đạo UBND cấpxã thực hiện đăng ký kịp thời, đầy đủ các sự kiện hộ tịch phát sinh tại địaphương, phấn đấu đến năm 2008 tỷ lệ đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn giảmxuống còn 20%.

7.3. Hướng dẫn UBNDcấp xã quy định cụ thể trách nhiệm của cán bộ tư pháp - hộ tịch về những sựkiện hộ tịch phát sinh trên địa bàn xã, phường, thị trấn mà không được đăng ký.Chỉ đạo đội ngũ cán bộ Tư pháp hộ tịch xã phải thường xuyên kiểm tra và vậnđộng nhân dân đi đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch. Đối với những khu vựcngười dân còn bị chi phối bởi phong tục tập quán hoặc điều kiện đi lại khó khănthì cán bộ hộ tịch phải chủ động đến tận nhà dân để đăng ký những sự kiện hộtịch phát sinh, đảm bảo mọi sự kiện hộ tịch phát sinh phải được đăng ký kịpthời, chính xác.

8. Các cấp chính quyềnđịa phương phải nâng cao vai trò chỉ đạo, triển khai đồng bộ, tích cực công tácquản lý và đăng ký hộ tịch, đặc biệt là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, yêucầu công tác đăng ký hộ tịch phải hướng về cơ sở để gần dân, sát dân và tạo điềukiện thuận lợi nhất cho nhân dân.

Chính quyền địa phươngphải chịu trách nhiệm về tình hình đăng kývà quản lý hộ tịch của địaphương thuộc phạm vi quản lý, trong trường hợp do buông lỏng quản lý mà dẫn đếnsai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong đăng ký và quản lý hộ tịch thìChủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã,phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

9. Giao Sở Tư phápgiúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra định kỳ và báo cáo UBNDtỉnh việc thực hiện Chỉ thị.

Thủ trưởng các sở,ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thihành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại