U BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝNHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong thi gian qua,UBND tỉnh đã tng xuyên ch đạo các ngành, các cp thúc đẩyhotđng sở hucôngnghip (SHCN), bo v quynlihp phápchonhiu tổ chc, cá nhân,thành phn kinh tế xác lp quyn SHCN cho các đối tưng:Sáng chế,kiu dáng côngnghip nhãn hiu hàng hóa, thiết kế bố trí mạchtíchhp bán dn, bí mật kinh doanh, tên thương mại và ch dnđịalý do mình sángto ra hoc sở hu. Các s, ban, ngành, huyn, thànhphđã phối hptổ chccác lptp hun nângcaokiến thc v SHCN cho các cán b qun lý, các doanh nghip và các h nôngdân trên địa bàn tỉnh; vn trongvic xác lp quynSHCN cho các tổ chức,cánhân; x nhiu v xâm phm quyn SHCN.

Tuy nhiên, hotđngSHCN trênđịabàn tỉnh trong thi gian qua vn còn nhiu btcp như: Hiu biết v SHCN của cáctổ chc,cánhân và doanhnghip còn hn chế.Một s văn bn qun lý Nhà nưc quy đnh v hotđngSHCN, v bohộ quyn SHCN ca đưc sửađổibổ sung cho phù hp với nh hình thc tế đối vi hot đng sở hu công nghip.

Để tăngng hiu quảqunlý Nhà c v hotđng sở hucông nghip trênđịa bàn tnh đáp ng s nghip côngnghip hóa hin đại hóa ca tỉnh, vi nhngcơhội và tháchthc trong quátrình m cửa, hội nhp và mối quan h tơngmạiquốc tế trongtình hình mới, UBND tnh ch thị:

1. Giám đốccács, ban, ngành; Ch tchUBND cáchuyn, thànhphố,cácxã, phưng, thị trncótrách nhim tăng ngtuyên truyn, ph biến rngrãiti các tổ chc, cá nhân đang hot đngtronglĩnh vc sn xut, kinh doanh trênđịa bàn tỉnh các văn bn: Lut S hutrí tuệ số 50/2005/QH11 ngày29/11/2005 ca Quc hội nưc Cộng hoàXã hội Ch nghĩa Vit Nam; Nghđnh số 103/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chínhphủquy đnh chi tiếtvàng dn thihành một sđiu củaLut S hutrí tuv sở hucông nghip; Ngh đnh số 105/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng9 năm 2006 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hưngdn thi hành một số điu của Lut S hu trí tuvbo v quynsở hu tuvà qun lý Nhà c v S hu trí tu; Nghđnh số 106/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 9 năm2006caChính phquy đnhvxử pht viphmhành chính v sở hu công nghip; Quyết đnh s 68/2005/QĐ - TTg ngày04tháng 4 năm 2005 ca Th tưngChính ph v vic phê duytCơng trình h trợ pháttrin tài sn của doanh nghip và một số văn bn khác liên quan.

2. Hội đng xétduytđăngkýkinh doanh, Hội đng xétduytcác dự án đầutư cp tỉnhvàcp huyn,trưc khi cpgiyphép phi kim tra tính hp phápcác đối tưng SHCN ca doanhnghip, cơ sở sn xut kinh doanh, nhtlà nhãn hiu,kiudángcôngnghip,sángchế,ng dncácdoanh nghip đếncơquan qunlý, tiến hànhđăngký bohcác đốitưng SHCN.

3. Doanhnghip thuộccácthành phnkinhtế đóng trên địabàn tỉnh phicótrách nhimđăngký bo h SHCN mà đơnvđang sử dng theo các quy đnhhinhành củaNhàc gồm: Sángchế,thiếtkếbố trí mạchtích hp, kiudángcông nghip, nhãn hiu, ch dnđịalý, chuyn quynsử dụng, chuynnhưng quyn,hp đng chuyn quynsử dng độc quyn,hpđng chuynquyn sử dụng khôngđộc quyền, hpđng sử dụng đốitưng SHCN thcp, btbuộc chuyn giaoquynsử dng đối tưngSHCN (Li - xăngkhông tự nguyn), hưngdn các doanhnghip đếncơquan qun lý,tiến hành đăng ký bo h SHCN.

4. S Khoa hc và Công nghệ là cơ quanch trì phối hp vi các s, ban, ngànhliên quan có trách nhim:

a) Tuyên truyn ph biến pháp lut v SHCN, tổ chc thực hin các bin pháp đẩy mạnh hot đng SHCN.

b) T chc bộ y qun lý Nhà cvSHCN trên đa bàntỉnh, đề xutvi UBND tỉnh ban hànhcác văn bnchđạo phù hp vi pháplutđngdn qunlý hot đng SHCN ti địaphương và tham mưu xây dựng chương trìnhhtrợ phát trin tài sn trí tuệ trong hot đng sn xut - kinh doanhcủatnh Lào Cai.

c) Vận đng và ngdn các doanhnghip ngoài quc doanh, doanh nghip Nhà c; các liên doanh, cơ sở sn xut

trên địa bàn tỉnh xác lp quyn SHCN theopháplut Vit Nam baogồm:Sáng chế, gii pháp hu ích, nnhiu, kiu dáng công nghip, chỉdn địalý,chuyngiao Li-xăng, thmtra tính hp pháp ca các đối tưng SHCN đặc bit tronglĩnhvcxut nhp khu.

d) Thưng xuyêntổ chcthanhtra, kim tra, phát hinvàxử lý các trưng hp vi phạm,hưngdn các tổ chc, cánhânhotđng snxut kinh doanh thchin đầy đ các quy đnh củapháp lut v SHCN. Nếu phát hin các tổ chc,cá nhân có hànhvixâm phm quyn SHCN ca tổ chc,cánhân khác phi kiên quyếtxử theoquyđnh ca pháp lut.

e) Qun lý, ngdnđăng ký hot đng bo h quyn SHCN ti địa pơng theođúngcác quy đnh ca Nhà nưc.

5. S nhóa - Thôngtin trưc khi cp giy phépxut bncác loinhãnhiuhàng hóa, bin qungcáokinhdoanh, dịch v phi kim tra tính hp phápvcác đối tưng SHCN mà đơnvị,cá nhânđưc phép s dụng; đng thi phối hp vi các cơ quan có thmquyn tổ chc kim tra,giámsát hot đngcacác tổ chức,cánhân đưcphép SHCN theo đúngquyđnh.

6. Đài PTTH tnh, Báo Lào Cai trưckhi phát sóng hocđăngcác thôngtin,qung cáo các sn phm hànghóa,dịchvụ phi kim tra nh hp phápcủacác đi tưngsở hu công nghip mà các đơn vị, cá nhânyêu cu.

7. Các cơ quan Thanh tra,Công an, Qun lý th trường, Hi quanvàcác ngành liên quancótrách nhim phối hp vi SKhoa hc và Công nghệtăngcưngcông tác qun lý v sở hu công nghip; tổ chc thchin tốt công tác thanhtra, kim tra chng xâm phm quynsở hu công nghip, sn xut, kinh doanhhàng gi, hàngkém chtlưng trên địa bàn tỉnh.

8. UBND các huyn,thành phốtrong phm vi, nhimv,quyn hn ca mình có trách nhimthchinqunlý Nhà c v hotđngsở hu công nghip, kịp thi phát hin và x lý các xâm phm và tranh chpquyn SHCN theođúng quy đnh ca pháp lut.

9. Giao S Khoa hc và Công nghệtheodõi,đôn đc và đnh k tng hp báo cáo kết quv UBND tnh.

Ch thnàycóhiu lc sau 10 ngày k từ ngày ký ban hành,thaythế Ch thị số 17/2001/CT- UB ngày10/8/2001 vvic qun lý đăng ký bohquyn sở hucôngnghip trên địa bàntỉnh. Giám đốc các s, ban, ngành; Ch tịch UBND các huyn,thành phố; Th trưng cơ quan,đơnvị, các t chức, doanhnghip có tráchnhim trin khai thc hin Ch th này.

Trong quátrình thc hinnếucókhó khăn,ng mc các s, ngành, đơn v cn phn ánh v S Khoa học và Công nghđ tổnghp báo cáo UBND tỉnh xem xét gii quyết./.

(Đưa tin tuyêntruyn trêncác phương tin thông tin đại chúng)

TM. Y BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH TCH
Nguyn Hu Vn