ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 20 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNQUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 26/02/2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyếtđịnh số 03/2007/QĐ-BNV về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là Quytắc ứng xử của cán bộ, công chức).

Nhằm tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, giữnghiêm kỷ cương hành chính, chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời tình trạng quanliêu, cửa quyền, gây phiền hà của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chứctrong việc thi hành công vụ và trong quan hệ xã hội ở địa phương, UBND tỉnh chỉthị cho thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịchUBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1. Tổ chức học tập quán triệt sâu, kỹ mục đích,ý nghĩa và nội dung của Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đến từng cá nhâncán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và địa phương do mình trựctiếp quản lý; đồng thời, phải công khai niêm yết và có chế độ kiểm tra, giámsát việc thực hiện Quy tắc này tại đơn vị, địa phương mình cũng như tại cơquan, đơn vị cấp dưới trực thuộc.

2. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, côngchức, viên chức thực hiện tốt chuẩn mực ứng xử trong khi thực hiện nhiệm vụcông vụ cũng như khi tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện sự văn minh, lịchsự trong giao tiếp. Không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơicông cộng để đảm bảo trật tự và tiến bộ của xã hội.

3. Kiên quyết và có hình thức xử lý nghiêm cáchành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đối với những cán bộ, côngchức, viên chức thuộc thẩm quyền theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ, côngchức. Đồng thời, thực hiện việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầucơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hàtrong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của các tổ chức và công dân, nhấtlà việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép như đăng ký kinh doanh,đầu tư xây dựng cơ bản, cấp quyền sử dụng đất, khai sinh, đăng ký hộ khẩu, côngchứng, chứng thực…

4. Bảo vệ danh dự cán bộ, công chức, viên chứckhi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

5. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải cótrách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực hiện đúng các quyđịnh tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Kịp thời phát hiện và báo cáo cơquan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm Quy tắc này của cán bộ công chức,viên chức trong cùng bộ máy, trong hệ thống ngành, lĩnh vực công tác được giao.

6. UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thànhphố và các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năngkiểm tra việc niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức của cáccơ quan, đơn vị và địa phương cùng cấp và việc thực hiện chuẩn mực ứng xử củacán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ cũng như trong cácquan hệ xã hội mà cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Đồng thời, đề xuấtbiện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện đúng nhữngquy định trong Quy tắc này cho cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định hiệnhành của pháp luật.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo BìnhThuận, các cơ quan thông tin đại chúng khác có trách nhiệm phổ biến, tuyêntruyền rộng rãi Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức để các tổ chức, cá nhân cóquan hệ giao dịch công tác và toàn thể nhân dân trong tỉnh được biết và thamgia giám sát thực hiện. Tích cực phản ánh đưa các tin, bài về gương người tốt,việc tốt trong ứng xử cũng như mạnh dạn góp ý, phê bình những cơ quan, đơn vịvà địa phương có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy tắc này.

8. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn nội dung,cần niêm yết công khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này tại cáccơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh; định kỳ 6 tháng một lần báo cáo UBNDtỉnh về tình hình thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, cơ quanngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấpxã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Chỉ thị này được phổ biến rộngrãi đến các xã, phường, thị trấn và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký banhành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHuỳnh Tấn Thành