ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/CT- UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÀ RỊA — VŨNG TÀU

Chăm lo phát triểngiáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng, chính quyền, của mỗigia đình và toàn xã hội. Trẻ em được tiếp cận vi giáo dụcmầm non sớm sẽ thúc đẩy quá trình học tập, phát trin vềthchất, nhân cách, trí tuệ trong giai đoạn tiếp theo,nhất là trẻ 5 tuổi - thời kỳ có tính quyết định để tạotiền đề phát triển toàn diện trong tương lai.

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ -TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt“Đán phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn2010-2015”; y ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2011 về thực hiện “Đề án phổ cập giáo dục mầmnon cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015”, bước đầu đã đạt một số kết quả: HuyệnCôn Đảo đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2011 theo Quyếtđịnh số 1292/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đúng kế hoạch; thành phố Bà Ra đã hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định phổcập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuitrên địa bàn.

Đtỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào cuối năm 2013theo đúng nội dung Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh vềphương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. SGiáo dụcvà Đào tạo chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố:

- Chỉ đạo xây dựngkế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Cụthể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đán phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chủtrương, mục đích, ý nghĩa của công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lựccủa Tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hin đi hóa.

- Huy động tối đa trẻ em 5 tui đến các cơ sở giáo dục mầm non để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2buổi/ngày, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi vào học ở các trường mầm non công lập. Duytrì, giữ vững và phát triển số trẻ dưới 5 tuổi đến lớp với nhiều hình thức,phấn đấu 87% trẻ mẫu giáo ra lớp năm 2013.

- Chỉ đạo thực hiện chương trình giáodục mầm non mới, đi mới nội dung, phương pháp nhằm nângcao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, 100% các cơ sở giáo dục mm non; lớp 5 tui thực hiện chương trình giáo dụcmm non mới và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn 5 tuổi; đẩy mạnhứng dụng công nghệ thông tin, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng(chiều cao và cân nặng) xuống dưới 5%.

- Triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non. Tiến hành kimtra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dụcmầm non, lớp mầm non 5 tuổi theo các mục tiêu phổ cập; phổ biến kiến thức, kỹnăng chăm sóc, giáo dục tại gia đình.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng độingũ giáo viên và cán bộ quản lý mầm non. Tăng cường nănglực của các trường sư phạm, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ về sốlượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu phổ cập và đổi mới giáo dục mầm non.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mụctiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, tổchức thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5tuổi trên địa bàn.

- Tuyên truyền, vận động trong cộngđồng dân cư trên địa bàn nhằm huy động hết số trẻ 5 tuổi đến lớp.

- Quan tâm phát triển mạng lưới cơ sởgiáo dục mầm non, xây dựng đủ phòng học, đảm bảo thuận tiện cho trẻ đến trường;Ưu tiên đầu tư vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa theo hướng xây dựng kiên cố, đạt chun quốc gia.

- Bảo đảm 100% cơ sở giáo dục mầm non được trang bị máy vi tính và được kết nối mạng Internet;trong năm 2013 trang bị bộ thiết bị tối thiểu và bộ thiết bị nội thất dùngchung cho 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi.

- Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu phổ cập và thực hiệnchương trình giáo dục mầm non mới.

- Bảo đảm ngân sách nhà nước chithường xuyên cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập, để thựchiện hoạt động chăm sóc giáo dục và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ5 tuổi; Chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ quản lý,giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn theo quy định.

- Huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộquản lý, giáo viên và tổ chức suất ăn công nghiệp cho trẻ em ở vùng khó khăn,nhằm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Hàng năm, đưa chỉ tu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Đưa kết quảthực hiện phcập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào tiêuchuẩn bình xét, đánh giá các cấp chính quyền, bình xét gia đình, đơn vị đạtchuẩn văn hóa theo qui định hiện hành.

3. Giám đốc các Sở, Ngành liên quancó trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điu kiện thuận lợi đngành Giáo dục và Đào tạo các huyện, thànhphtriển khai, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ 5 tui.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà các Đoàn thể của tỉnh phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố có kế hoạch hưởng ứng và tham gia tổ chức tuyên truyền,vận động đoàn viên, hội viên các cấp và các tầng lớp nhândân trong tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị này.

5. Báo, Đài phát thanh và Truyền hìnhtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành ph, các đơn vị trườnghọc tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non chotrẻ 5 tuổi trên địa bàn tnh.

6. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (cơquan thường trực Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của tỉnh) theo dõi, đôn đốc,kiểm tra và tổng hợp kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Giáo dục Đào tạo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTrTU; TTrHĐND tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh;
- Văn phòng Tnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể;
- Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
-
Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo và Tin học;
- Lưu VT-TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Thanh Dũng