ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 15 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGQUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG, TRUYỀN HÌNH CÁP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanhnghiệp viễn thông, truyền hình cáp tham gia đầu tư, phát triển sản xuất kinhdoanh và đang đẩy mạnh xây dựng các công trình hạ tầng nhằm phục vụ cho kếhoạch phát triển sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, đã góp phần quantrọng tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tuynhiên, việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng kỹthuật viễn thông thụ động (cống, bể cáp; cột ăng ten; cột treo cáp, dây thôngtin) vẫn còn nhiều hạn chế; sự phối hợp trong việc lập quy hoạch khu dân cư,quy hoạch hệ thống giao thông còn thiếu đồng bộ với việc tiến hành xây dựng hạtầng mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp gây lãng phí; sự phối hợp xây dựng,sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông còn bất cập đã ảnh hưởng đến mỹ quan đôthị.

Để tăng cường quản lý việc quy hoạch và phát triểncơ sở hạ tầng viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằmnâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đảm bảo mỹ quan đôthị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch hạtầng viễn thông thụ động trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển viễnthông quốc gia; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng củatỉnh.

b) Tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn cho cácdoanh nghiệp viễn thông xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động, xây dựng chươngtrình, kế hoạch thực hiện việc ngầm hóa mạng cáp viễn thông, cáp truyền hìnhtheo đúng quy định.

c) Hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp viễnthông thực hiện quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng lắp đặt công trình viễn thông,đặc biệt là mạng ngoại vi (ăng ten, cáp, đường dây thuê bao…).

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các doanhnghiệp viễn thông, truyền hình cáp, điện lực, quản lý đô thị tham mưu UBND tỉnhtrong việc khuyến khích sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông nhằm tiếtkiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo mỹ quan đô thị.

đ) Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh,truyền hình ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩacủa việc phát triển hạ tầng viễn thông, các quy định về xây dựng và quản lýcông trình viễn thông để chính quyền cơ sở, các doanh nghiệp viễn thông, truyềnhình cáp và nhân dân biết, thực hiện.

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị cóliên quan, UBND cấp huyện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân viphạm quy định quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông và các hành vi phá hoại hoặc cảntrở trái pháp luật việc xây dựng các công trình viễn thông tại địa phương.

2. Sở Giao thông vận tải:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn đưa hạ tầng kỹ thuật viễnthông thụ động là nội dung bắt buộc phải có khi lập thiết kế cơ sở cầu, đường.

b) Có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin vềkế hoạch xây dựng, sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh choSở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông để chủ động phốihợp cũng như phối hợp đầu tư, mở rộng tuyến cống, bể cáp để tiết kiệm chi phí,tránh thiệt hại và mất liên lạc do sự cố trong quá trình thi công.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việcchấp thuận đối với các dự án xây dựng hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình,đảm bảo quy hoạch chuyên ngành và các quy định khác của ngành giao thông.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn,giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trong quá trìnhthi công công trình trong phạm vi quỹ đất dành cho công trình giao thông đảmbảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

3. Sở Xây dựng:

a) Có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin vềquy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn (theo phân cấp quảnlý) cho Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông, truyềnhình cáp biết để phối hợp ngầm hóa thuộc lĩnh vực viễn thông, truyền hình cáp.

b) Khi có quy hoạch xây dựng, đưa nội dung quyhoạch hạ tầng viễn thông thụ động vào các quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ1/2000, 1/500, cùng với các nội dung sẵn có về cấp điện, cấp nước, thoát nước.Các dự án mới (khu dân cư, khu đô thị…) phải bố trí quy hoạch ngầm mạng lướicáp viễn thông cùng các cơ sở hạ tầng khác nhằm đầu tư xây dựng có tính đồng bộvà hiệu quả.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn đưa hạ tầng kỹ thuật viễnthông thụ động là nội dung bắt buộc phải có khi lập thiết kế cơ sở các hệ thốngcông trình kỹ thuật xây dựng.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các dự án lắpđặt ngầm hệ thống mạng cáp đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được cơquan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấphuyện tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức giao đất, thuê đất, chuyển mụcđích sử dụng đất cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thực hiện việcngầm hóa cáp thông tin và lắp đặt ăng ten cho các trạm BTS.

5. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trậttự trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi phá hủy côngtrình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, SởXây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải tiến hành thanhtra, kiểm tra, đình chỉ, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm các quy địnhvề ngầm hóa mạng viễn thông, giấy phép xây dựng trạm BTS, chuyển mục đích sửdụng đất.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, BáoLâm Đồng:

a) Chủ động đưa tin, tuyên truyền, quảng bá nhằmnâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và toànxã hội về ý nghĩa, mục đích kinh tế, chính trị, an ninh đối với sự phát triểnhạ tầng viễn thông.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, cáccơ quan chức năng của địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này,các quy định của Nhà nước về quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông và việc ngầm hóacác tuyến cáp ở đô thị để nhân dân biết và thực hiện.

7. UBND các huyện, thành phố:

a) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sátviệc phát triển hạ tầng viễn thông thuộc địa bàn quản lý.

b) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan trongcông tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông,hệ thống cáp viễn thông, truyền hình; đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ các doanhnghiệp về thủ tục đất đai, thuê mặt bằng, giải quyết những vướng mắc trong quátrình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn.

c) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiệnkế hoạch chỉnh trang, treo lại và ngầm hóa các mạng cáp thông tin tại các đôthị thuộc địa bàn quản lý.

d) Khi lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triểnđô thị phải thực hiện quy hoạch xây dựng ngầm hóa mạng cáp viễn thông tùy theoyêu cầu thực tế của mỗi địa phương.

8. Các chủ mạng viễn thông chuyên dùng (Côngan, Quân đội) căn cứ vào nhu cầu hoạt động của mạng thông tin của đơn vị mìnhphối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, điện lực trên địa bàn để sử dụngchung hạ tầng kỹ thuật.

9. Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp:

a) Xây dựng kế hoạch và lộ trình ngầm hóa mạng cápthông tin theo quy hoạch được phê duyệt, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh trongquý I/2014.

Riêng việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS, phải có kếhoạch hàng năm và quy hoạch dài hạn thông qua Sở Thông tin và Truyền thông thẩmđịnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Khi phát triển mạng lưới viễn thông tại cáctuyến đường mới trong khu đô thị, khu dân cư mới phải thực hiện xây dựng ngầm100% mạng cáp, tuân thủ nguyên tắc an toàn và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đối vớicác dự án viễn thông triển khai thực hiện ở đô thị nhưng chưa thể xây dựng ngầmđược vì các lý do khách quan, trước khi triển khai phải thông qua Sở Thông tinvà Truyền thông để xin ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đểtiến hành đồng thời kế hoạch xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông vàtruyền hình cáp của doanh nghiệp mình cùng với việc triển khai quy hoạch, kếhoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, tuyến đường giao thông và các côngtrình xây dựng khác ở địa phương.

d) Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các công trìnhhạ tầng viễn thông. Các tuyến cáp treo hiện hữu trong thời gian chưa được đặtngầm thì phải treo gọn gàng, chắc chắn, đúng quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo mỹquan và an toàn. Các cáp không sử dụng truyền dẫn phải tiến hành tháo bỏ, khôngđể tồn lưu trên các trụ cáp.

đ) Tăng cường phối hợp, hợp tác các doanh nghiệpviễn thông khác trong việc sử dụng chung các cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Trường hợpcác doanh nghiệp viễn thông có nhu cầu thi công tuyến cống, bể cáp để lắp đặtcáp ngầm viễn thông trùng với các tuyến cống, bể cáp ngầm đã xây dựng trướcđây, phải phối hợp với đơn vị đã xây dựng tuyến cống, cáp ngầm lập kế hoạchnâng cấp, cải tạo tuyến cống, bể cáp theo nguyên tắc bảo đảm dự trữ dung lượngđể giải quyết cho các đơn vị viễn thông khác sử dụng dùng chung.

e) Các doanh nghiệp viễn thông phải phối hợp vớicác ngành chức năng địa phương khi triển khai việc xây dựng các trạm BTS đãđược các cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép xây dựng theo quy định.

g) Báo cáo kịp thời, đầy đủ chính xác các thông tinvề hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật và khi có yêu cầu của UBNDtỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời chấp hành nghiêm túc việc thanhtra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

10. Công ty Điện lực Lâm Đồng

Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông,truyền hình cáp sử dụng hệ thống trụ điện để treo cáp, đồng thời tiến hành treogọn gàng, chắc chắn hệ thống cáp trên trụ điện đảm bảo mỹ quan đô thị.

11. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký ban hành và thay thế Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 05/02/2007 của Ủy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đảm bảo mỹ quan đô thị trong xây dựng, lắp đặtcác công trình bưu chính, viễn thông và truyền hình cáp.

b) Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địabàn tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thịnày. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thờiphản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, chỉ đạo.

c) Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra,đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, BộThông tin và Truyền thông.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Cục Viễn thông; Bộ TTTT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến