ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2014/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG PHONGTRÀO “AN TOÀN TRƯỜNG HỌC” TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo củaTỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, các cấp, các ngành đã phối hợp cùng với lựclượng Công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong các nhà trường,tạo môi trường thuận lợi nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, gópphần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, trong tình hình hiện nay, công tác bảo đảman toàn trường học đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Các thế lực thù địch,bọn phản động đang tìm cách lôi kéo, kích động học sinh, sinh viên vào các hoạtđộng chống Đảng, chống Nhà nước. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trong họcsinh, sinh viên diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Mặt trái của cơchế thị trường, sự bùng nổ công nghệ thông tin, đặc biệt là internet đã tácđộng tiêu cực đến tư tưởng của một bộ phận học sinh, sinh viên, sống không cóhoài bão lý tưởng, lệch chuẩn đạo đức, buông thả thực dụng, vi phạm pháp luật. Nguyênnhân chủ yếu là do công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trongquản lý, giáo dục học sinh, sinh viên thiếu đồng bộ. Công tác tuyên truyền nângcao nhận thức về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các loạitội phạm, tệ nạn xã hội; về ý thức chấp hành đường lối, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước cho học sinh, sinh viên còn mang tính hình thức, hiệuquả chưa cao. Công tác quản lý truy cập, khai thác các thông tin, trò chơi trêninternet còn nhiều bất cập. Các trường học trong tỉnh chủ yếu đứng chân trêncác địa bàn phức tạp, đông dân cư tiềm ẩn những vấn đề mất an toàn về tài sảncủa nhà trường.

Để công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường họctrong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TWngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu côngnghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa và hội nhập quốc tế; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo cácsở, ban ngành, đoàn thể có liên quan, Ban Giám hiệu các trường trên địa bàntỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaothực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1.Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiệnnghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác đảmbảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctrong các nhà trường. Trọng tâm là: Quyết định số 46/2007/QĐ-BGD &ĐT ngày20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Công tác đảm bảo an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân”; Thông tư liên tịch số 34/2009/TT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 giữaBộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an về “Thực hiện công tác đảm bảo an ninh,trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứngyêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

2. Các cấp, các ngành tập trung công táctuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về âm mưu,phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thủ đoạndụ dỗ, lôi kéo của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, phổ biếnđường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục ýthức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, ý thức chấphành các quy định khi tham gia giao thông. Bồi dưỡng nâng cao khả năng “tự đềkháng” của học sinh, sinh viên trước cám dỗ của mặt trái cơ chế thị trường,tai, tệ nạn xã hội.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với SởGiáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, UBND các huyện, thị xã,thành phố tổ chức phát động phong trào “An toàn trường học” tại 100% các trườnghọc trên địa bàn tỉnh. Chủ trì nắm tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạtđộng móc nối, kích động học sinh, sinh viên vào các hoạt động chống Đảng, chốngNhà nước. Phối hợp trong trao đổi thông tin, phòng ngừa, phát hiện và xử lýnghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật. Phát động phongtrào, tấn công, trấn áp tội phạm, tai, tệ nạn xã hội ở địa bàn có trường họcđứng chân, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tài sản cho nhà trường.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu cácnhà trường thông qua các chương trình đào tạo để giáo dục học sinh, sinh viênkiến thức về an ninh, quốc phòng, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành đường lối chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nắm tình hình tư tưởng, quản lý họcsinh, sinh viên trong các quan hệ, nhất là các mối quan hệ với đối tượng xấu,quản lý giờ giấc học tập của học sinh, sinh viên. Trao đổi thông tin với giađình, phụ huynh học sinh, sinh viên về những dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạođức, lối sống, kết quả học tập, tu dưỡng của con em họ. Trao đổi thông tin vớilực lượng Công an những biểu hiện quan hệ phức tạp, vi phạm pháp luật của họcsinh, sinh viên để phối hợp trong phòng ngừa, xử lý sai phạm. Chỉ đạo, hướngdẫn lực lượng bảo vệ trông coi, quản lý tài sản của nhà trường, không để đốitượng xấu xâm nhập dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật.

5. Lực lượng Công an cùng với Sở Giáo dục vàĐào tạo, Giám hiệu các nhà trường phối hợp với Hội phụ huynh học sinh bàn cácbiện pháp và xác định trách nhiệm của các gia đình học sinh, sinh viên trongtrao đổi thông tin, phối hợp quản lý, giáo dục con em mình, chú trọng các biệnpháp quản lý, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, quan hệ, hoạt động, giờ giấchọc tập.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương bảo đảm cơ chếphối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý,giáo dục học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiên cứu đổimới nội dung, hình thức công tác phối hợp; biện pháp xây dựng phong trào “antoàn trường học” cho phù hợp với mỗi trường; quan tâm xây dựng và nhân rộng cácmô hình, điển hình tiên tiến, nhất là các phong trào tự quản, tự phòng, tự bảovệ trong học sinh, sinh viên và tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm.

7.Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục vàĐào tạo tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện tốt việc xâydựng và tổ chức xét duyệt, công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về anninh trật tự” theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanhnghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia phối hợp, chỉ đạo, phát huyvai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cườngmối quan hệ giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhà trường và giađình trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, ý thức tựgiác chấp hành pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 kể từ ngàyký. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị; Định kỳ hàng quý báo cáokết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh;
- Lưu: VT, VP6, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến