BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-BCA

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰCHIỆN KẾT LUẬN SỐ 120-KL/TW NGÀY 07/01/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨYMẠNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦỞ CƠ SỞ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

>> Xem thêm:  Mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua bán xe máy chậm sang tên ?

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 củaBộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảngủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng, ban hành vàthực hiện 12 quy chế thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân (ban hành kèm theoQuyết định số 729/1998/QĐ-BCA-V19 ngày 09/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Công an).

Trong những năm qua, kết quả thực hiện các quy địnhvề thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an đã góp phần nâng caohiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; bảo đảm quyền, lợi ích hợp phápcủa cơ quan, tổ chức và cá nhân, huy động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốcgia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăngcường mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân; tranh thủ được sự phối hợpcủa các cấp, các ngành, sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân trong công tác bảo đảman ninh, trật tự; góp phần cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng lựclượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; chống tiêucực, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo, tổ chức, quán triệt và thựchiện các quy định về thực hiện dân chủ ở Công an một số đơn vị, địa phương cònmang tính hình thức, chưa đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả;việc hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo theo định kỳ chưa thườngxuyên; một bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ chấp hành các quy định về thựchiện dân chủ và các quy trình, chế độ công tác, chấp hành kỷ luật chưa nghiêm,còn có biểu hiện hách dịch, lạm dụng quyền hạn được giao, gây phiền hà, sáchnhiễu, vi phạm chế độ công tác, vi phạm pháp luật phải xử lý làm ảnh hưởng đếnuy tín của Công an nhân dân.

Ngày 07/01/2016, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số120-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng vàthực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Để thống nhất nhận thức và tổ chức triển khaithực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định vềthực hiện dân chủ trong Công an nhân dân góp phần bảo vệ an ninh quốc gia vàbảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hànhchính, cải cách tư pháp, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vữngmạnh, lãnh đạo Bộ yêu cầu các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Côngan, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(Công an đơn vị, địa phương) tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những côngviệc trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức quán triệt Kết luận số 120-KL/TW, Chỉthị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởngBộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ của Công an nhân dân trong tình hìnhmới, các văn bản quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác côngan do Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩthuộc quyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc ở đơn vị, địa phương mình.Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằmnâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về quan điểm, chủtrương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy, mở rộng dân chủ điđôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân cho cán bộ,chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp; mở rộng diễnđàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”, tạo điều kiện để các cơ quan,tổ chức, cá nhân biết, giám sát, phản ánh, kiến nghị việc chấp hành của cán bộ,chiến sĩ Công an nhân dân; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dântrong các hoạt động của Công an nhân dân. Qua đó, làm cho nhân dân hiểu hơn,tin hơn vào lực lượng Công an nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chínhtrị, của toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảođảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao uy tín,xây dựng hình ảnh người Công an cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy vớidân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

2. Tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thựchiện dân chủ và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo ở Công an đơn vị, địa phương;xây dựng, ban hành quy chế hoạt động để lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quyđịnh về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân ở đơn vị, địa phương mình; pháthuy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trựccủa Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở Công an các cấp trong tham mưu cho cấp ủy,Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các quy định về thựchiện dân chủ trong Công an nhân dân. Căn cứ vào các thông tư quy định về thực hiệndân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, Công an các đơn vị, địa phương tổchức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chứcthực hiện, các quy trình công tác ở từng lĩnh vực bảo đảmquyền con người, quyền công dân quy định trong Hiến pháp năm 2013 và phù hợpvới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình.

3. Tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, đảngviên, chiến sĩ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đốivới nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy, Thủ trưởngCông an đơn vị, địa phương, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phầnnâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an và xây dựng lực lượng Công annhân dân trong sạch, vững mạnh tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiếtvới nhân dân.

4. Gắn thực hiện dân chủ với việc quán triệt sâusắc, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhândân “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, cải cách hành chính, cảicách tư pháp trong Công an nhân dân, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016của Bộ Chính trị “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạođức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thựchiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộtrưởng Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xâydựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân”, cácphong trào thi đua yêu nước trong Công an nhân dân và ở địa phương.

5. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, bồi dưỡng,giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý thức, trách nhiệm, tácphong trong thực thi nhiệm vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên,chiến sĩ Công an nhân dân, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phòng,chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh phòng, chống tộiphạm, các vi phạm pháp luật khác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, tráchnhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhândân trong sạch, vững mạnh.

6. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dânchủ ở cơ sở của Bộ Công an (Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cụcChính trị Công an nhân dân và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, tổ chứcthực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện dân chủ ở cơsở trong Công an nhân dân. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, Công an cácđơn vị, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo (bằng văn bản) kết quả thựchiện dân chủ về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tổnghợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chếdân chủ ở cơ sở.

>> Xem thêm:  Trình tự sang tên khi mua bán xe máy ở tiệm cầm đồ ?

Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnhBộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thủ trưởng đơn vị trựcthuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Các đ/c ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an;
- Các đ/c trong Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an (để chỉ đạo);
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V19.

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Tô Lâm

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán xe máy (ô tô) cũ bản cập nhật mới năm 2020