BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

Thời gian qua, cán bộ, công chức,viên chức và người lao động trong toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khókhăn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao, gópphần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành và của đấtnước. Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ có nơi, có lúc còn bộc lộ những tồn tại,hạn chế; kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ chưa được đề cao, ảnh hưởng đếnhiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về tài chính-ngân sách.

Theo dự báo, năm 2012 và các năm sau,tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệmvụ của Bộ Tài chính là hết sức nặng nề trong việc hoạch định cơ chế, chínhsách, tổ chức triển khai thực hiện nhằm huy động, phân bổ nguồn lực phục vụ mụctiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô gắn với đổi mới mô hình tăngtrưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sốngnhân dân; giảm dần bội chi, giữ vững an ninh tài chính quốc gia… Trước bối cảnhđó, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết củaChính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 5 năm 2011 –2015, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2012 và nhiệmvụ tài chính – ngân sách 5 năm 2011 – 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cáctổ chức, đơn vị thuộc ngành tài chính chỉ đạo thực hiện ngay một số công việcchủ yếu sau:

1. Thực hiện nghiêm và tổ chức giámsát việc thực hiện quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hoá côngsở, kỷ luật của ngành và các quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức,viên chức đối với các đơn vị thuộc Bộ, kể cả trách nhiệm trong việc thực hiệnLuật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. GiaoVụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, báo cáo Bộviệc ban hành, triển khai thực hiện các văn bản quy định về trách nhiệm củacông chức, viên chức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao đối với từngđơn vị thuộc Bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó đề xuất việc sửađổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với pháp luật về cán bộ, công chức và yêucầu của tình hình mới. Giao Thủ trưởng các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung cácquy định do mình ban hành về chế độ trách nhiệm, kỷ luật công chức, viên chứctrong việc thực hiện công vụ, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, củangười đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao cho đơn vị và cánhân.

2. Thủ trưởng các đơn vị tập trungsự lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh, hoàn thành chương trình công tác, nhiệm vụđược giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ; đề caovai trò cá nhân thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đượcgiao; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong thực thi nhiệmvụ ảnh hưởng tới nhiệm vụ chung của ngành tài chính; chịu trách nhiệm quản lýcông chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình và chịu trách nhiệm trựctiếp hoặc liên đới về những sai phạm xảy ra trong đơn vị thuộc mình phụ tráchtheo quy định của pháp luật và quy định của Bộ; theo dõi việc thực thi nhiệm vụđược giao đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị mình để làm căn cứ đánhgiá, phân loại, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng hàng năm theo quy định.

3. Đối với yêu cầu giải quyết củacác bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân gửi đếnngành Tài chính, các đơn vị được giao có trách nhiệm xử lý, trả lời theo thẩmquyền hoặc trình Bộ trả lời đảm bảo thời gian theo đúng Quy chế làm việc của BộTài chính, đúng chế độ, pháp luật liên quan đến phạm vi giải quyết nhiệm vụđược giao. Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin, đổimới cách thức lấy ý kiến về các nhiệm vị được giao để đẩy nhanh tiến độ giảiquyết công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị thuộc Bộ.Hết thời hạn lấy ý kiến mà đơn vị được hỏi chưa có ý kiến chính thức thì thủtrưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ.

4. Đối với những vị trí, công việcliên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị, nhất làlĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán phải không ngừng thực hiện cảicách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệmgiải quyết; bố trí công chức có năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao; trongthi hành công vị, công chức phải tôn trọng, tận tuỵ, tạo điều kiện giải quyếtkhó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; không được cửa quyền, háchdịch, nhũng nhiễu, tuỳ tiện trong giải quyết công việc; nghiêm cấm việc lợidụng vị trí, công việc được giao để mưu lợi cá nhân, sử dụng thời gian laođộng, công vụ vào việc riêng hoặc trì hoãn việc thực hiện nhiệm vụ được giao.Mọi phản ánh về kỷ luật, kỷ cương (ứng xử, vi phạm, biểu hiện tiêu cực) trongthi hành công vị phải được xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền hoặc báocáo cấp trên trực tiếp xử lý theo quy định đối với công chức, viên chức vi phạmvà công chức lãnh đạo phụ trách, quản lý trực tiếp công chức, viên chức vi phạmtheo quy định của pháp luật và quy chế của Bộ, ngành.

5. Đẩy mạnh, nâng cao năng lực,hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiệntrách nhiệm được giao đối với công chức, viên chức nhằm phòng ngừa, phát hiệnvà xử lý các sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức,phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoànthiện, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ. Các đơn vịtrực thuộc Bộ phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hoạt động kiểm tranội bộ trong toàn ngành để đánh giá việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ đối vớicác đơn vị, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là các nhiệm vụliên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với cá nhân,doanh nghiệp. Giao Thanh tra Bộ đình kỳ hàng quý báo cáo Bộ tình hình, kết quảthanh tra hành chính (công vụ) đôi với các đơn vị trong ngành tài chính.

6. Căn cứ Chương trình xây dựngluật, pháp lệnh hàng năm và cả nhiệm kỳ của Quốc hội khoá XIII, Chương trìnhhành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2015, Chương trình công tác tháng, quýcủa Chính phủ, Bộ Tài chính và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao,Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khaithực hiện, đồng thời bố trí nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phâncông, giao đầu mối chịu trách nhiệm chính đối với từng đề án, dự án cụ thể, gắnvới thời gian, kết quả phải hoàn thành. Giao Vụ Pháp chế chủ trì theo dõi, đánhgiá, định kỳ hàng quý báo cáo Lãnh đạo Bộ tiến độ, kết quả triển khai Chươngtrình xây dựng pháp lệnh hàng năm và cả nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII.

7. Các đơn vị thuộc Bộ có tráchnhiệm xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và hàng năm theođúng Quy chế làm việc và yêu cầu của Lãnh đạo Bộ đảm bảo tính khả thi, phù hợpvới chương trình công tác của Bộ, của Chính phủ. Thủ trưởng các đơn vị chịutrách nhiệm về việc xây dựng và hoàn thành chương trình đã đăng ký. Định kỳ cóhình thức công khai thông tin tới toàn thể công chức, viên chức theo Quy chếlàm việc của Bộ, quy chế làm việc của đơn vị. Thực hiện chế độ thông tin, báocáo kịp thời, trung thực về hoạt động của đơn vị đối với cấp trên, Lãnh đạo Bộtheo Quy chế làm việc của Bộ.

8. Giao Vụ Thi đua – Khen thưởngphối hợp với Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi kịp thời, đầy đủ kết quảtriển khai nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc Bộ trong việc đánh giá, chấmđiểm thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị và xét, trình cấp có thẩmquyền khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân trong toàn ngành tài chính,Trình Bộ khen thưởng đột xuất, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân lập thànhtích trong thi hành công vụ. Tổ chức tuyên truyền, biểu dương kịp thời gươngngười tốt, việc tốt và nhân rộng điển hình tiên tiến trong từng đơn vị,từng ngành.

Vụ Thi đua – Khen thưởng sớm báocáo Bộ ban hành Quy chế khen thưởng điển hình của các đơn vị và ngành tàichính. Hàng năm, căn cứ tiêu chuẩn để lựa chọn các điển hình tiêu biểu của từngđơn vị và toàn ngành, báo cáo Bộ xem xét tuyên dương, khen thưởng theo Quy chế.

9. Thực hiện công tác thông tin,tuyên truyền, công khai hoá, minh bạch, đối thoại chính sách bằng nhiều phươngthức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của các cơ chế, chính sáchtài chính, tạo đồng thuận trong xã hội đối với các hoạt động của ngành; báo chítrong ngành cần là lực lượng xung kích trên mặt trận tuyên truyền; phối hợp vớicác cơ quan thông tấn bên ngoài để thông tin về các hoạt động của ngành. GiaoVăn phòng Bộ rà soát, kiến nghị với Bộ soạn thảo, ký các Quy chế phối hợp giữaBộ Tài chính với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nóiViệt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí lớn để làm tốt công tác thông tin,tuyên truyền.

10. Các tổ chức công đoàn, đoànthanh niên, nữ công cơ quan Bộ tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm triển khai,quán triệt Chỉ thị này đến toàn thể đoàn viên, động viên công chức, viên chứcthuộc tổ chức mình hưởng ứng, thi đua, lập sáng kiến cải tiến, đối mới phươngthức làm việc nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

11. Giao Văn phòng Bộ định kỳ hàngquý báo cáo Bộ kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này. Thủ trưởng các đơn vịcó trách nhiệm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đếntừng công chức, viên chức Chỉ thị này; căn cứ Chỉ thị để xây dựng kế hoạch hànhđộng cụ thể, tổ chức triển khai quyết liệt trong đơn vị; định kỳ hàng tháng báocáo Bộ cùng với báo cáo công tác tháng phục vụ Hội nghị giao ban. Yêu cầu Vănphòng Bộ có báo cáo riêng tình hình tổ chức và kết quả thực hiện Chỉ thị nàytại Hội nghị giao ban hàng tháng của Bộ.

Chỉ thị này được phổ biến tới toànthể công chức, viên chức, người lao động trong ngành tài chính.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Sở Tài chính các tỉnh, Tp trực thuộc TW
- VP ĐU, CĐ, TN, NC cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ