BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCCHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT, NỖ LỰC KHẮC PHỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN, CHẶN ĐÀ SUY GIẢMSẢN XUẤT, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC BỘXÂY DỰNG

Năm 2013 là năm rất quan trọng, năm bản lề của kếhoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, bước vào thực hiện nhiệm vụ kếhoạch năm 2013, các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn phải đối mặt với rấtnhiều khó khăn, thách thức và những ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế thế giớitác động đến nền kinh tế trong nước, đầu tư công vẫn tiếp tục cắt giảm, thị trườngbất động sản vẫn đóng băng và chưa có dấu hiệu hồi phục, thị trường xây dựng bịthu hẹp,… Vì thế, bên cạnh việc suy giảm mức tăng trưởng so với năm 2012, nhìn chunghiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại hầu hết các đơn vị đều có hướng sụtgiảm, đặc biệt tại khối các doanh nghiệp có ngành nghề chính là sản xuất, kinhdoanh vật liệu xây dựng và bất động sản. Hoạt động đầu tư cũng không thu đượchiệu quả, nhiều dự án chậm tiến độ so với dự kiến; tình trạng các đơn vị gặpkhó khăn về tài chính khá phổ biến do nguồn vốn chủ sở hữu thấp, chi phí tàichính cao, dư nợ phải thu cùng khối lượng sản phẩm tồn kho lớn,… Công tác quảntrị doanh nghiệp còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong việc quản lý của Công tymẹ đối với công ty con và mối liên hệ giữa Công ty mẹ với các công ty liên kết.

Trước tình hình trên, để hoàn thành tốt các mụctiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2013 và tạo điều kiện thuận lợi choviệc phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015 một cách hiệu quả, ổn định vàbền vững, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thànhviên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổng công ty 100% vốn nhà nước vàNgười đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần tập trung triểnkhai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháptại Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải phápchủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2013, số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giảipháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợxấu nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cácChỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 01/CT-BXD ngày 23/01/2013 về tăng cườngviệc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, số 02/CT-BXD ngày 14/10/2013 về tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụngquản lý vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp thuộc Bộ.

2. Tiếp tục rà soát tình hình sản xuất kinh doanhtrên cơ sở kế hoạch đã được giao từ đầu năm; điều hành quyết liệt, phấn đấuhoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2013; xây dựng kế hoạch sản xuất kinhdoanh năm 2014 phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và theo nguyên tắc: cótăng trưởng hợp lý, ổn định, hiệu quả và đảm bảo tính khả thi trong quá trìnhthực hiện. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: doanh thu, lợinhuận, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu. Thực hiện tốt các giải pháp lành mạnhhóa tình hình tài chính doanh nghiệp.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt độngtài chính tại các doanh nghiệp, tiếp tục rà soát, đối chiếu và phân loại cáckhoản nợ (nợ phải trả, nợ phải thu) đồng thời tập trung xử lý các khoản nợ, sảnphẩm tồn kho… cũng như cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệuquả sản xuất kinh doanh. Thực hiện đúng các quy định tại các Nghị định củaChính phủ: số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 về Quy chế giám sát tài chính vàđánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với các doanhnghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lýtài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sửdụng các nguồn vốn và gắn với việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Phát hiện, ngăn chặn và không để xảyra tình trạng tham nhũng tại doanh nghiệp, đơn vị.

5. Tiếp tục rà soát kỹ các dự án đang triển khai vàdự án chuẩn bị đầu tư, kiên quyết dừng triển khai các dự án không có hiệu quả,không khả thi và không đủ điều kiện thực hiện.

6. Tập trung đầu tư nguồn vốn để thực hiện các dựán đầu tư sắp hoàn thành, các dự án có khả năng phát huy hiệu quả sớm.

Đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng hạtầng và phát triển đô thị: cần tính toán lại hiệu quả, tính khả thi của từng dựán cụ thể, trên cơ sở đó xem xét lại tiến độ thực hiện, khả năng huy động cácnguồn vốn để có biện pháp đầu tư thích hợp, phát huy được hiệu quả đầu tư.

Đối với các dự án vật liệu xây dựng: Đánh giá lạitoàn diện thực trạng công nghệ sản xuất, khả năng quản lý và hệ thống tiêu thụ(có so sánh với thực tế hiện nay trên thế giới); mức độ ảnh hưởng của các yếutố đầu vào (năng lượng. nguyên liệu) đến khả năng tiêu thụ sản phẩm. Không đầutư mới, không đầu tư mở rộng các dự án nếu không có đánh giá cụ thể và tính khảthi cũng như khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong giai đoạn hiệnnay và dự báo trong các năm kế tiếp.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhànước (bao gồm vốn đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu, sự nghiệp kinh tế,khoa học, ODA sửa chữa thường xuyên,…): căn cứ kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 đãđược giao, khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy địnhhiện hành, bảo đảm đúng tiến độ.

7. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thanh toán,đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giảm nợ đọng vốn tại các dự án. Kịp thời báo cáoBộ tình hình công nợ các công trình, dự án hiện có vướng mắc về thủ tục thanhtoán để có hướng xem xét, giải quyết.

8. Thực hiện nghiêm các quy định, trình tự thủ tụcvà phân cấp trong quản lý đầu tư xây dựng. Làm tốt công tác giám sát đánh giáđầu tư bảo đảm có chất lượng hiệu quả và gửi báo cáo định kỳ về Bộ. Nêu rõnhững khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 vàtờ trình xin phê duyệt Danh mục các dự án đầu tư của các đơn vị phải gửi về Bộtrước ngày 30/11/2013 để Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi Hội đồng thành viên(Hội đồng quản trị) các đơn vị phê duyệt theo thẩm quyền. Quyết định phê duyệtKế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 các đơn vị phải gửivề Bộ để theo dõi, kiểm tra và đánh giá theo tinh thần Nghị định số61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.

9. Thực hiện nghiêm túc nội dung Đề án tái cơ cấuđã được phê duyệt; định kỳ báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo quy định.

10. Rà soát, kiện toàn công tác cử người đại diệnphần vốn tại các doanh nghiệp khác, phù hợp với nội dung quy định tại Điểm d,Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ vềviệc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chứcquản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (trong đó quyđịnh Thành viên Hội đồng thành viên không là cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhànước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc các chức vụ quảnlý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên).

11. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung để trìnhBộ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với các quyđịnh hiện hành.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp vớiVụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp tình hình và kết quả triểnkhai thực hiện Chỉ thị này, đình kỳ báo cáo Bộ trưởng.

Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng, Chủ tịch Hội đồngthành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các Tổng công ty 100%vốn nhà nước và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phầnchịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ ĐMDN);
- Công đoàn XDVN;
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Vụ QLDN, Vụ TCCB, Thanh tra XD;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng