NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI NỢĐỐI VỚI NỢ ĐƯỢC CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, XỬ LÝ NỢ XẤU

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết địnhsố 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnhkỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy địnhvề phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro vềviệc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 02), Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/5/2013sửa đổi Thông tư số 02. Để đảm bảo phản ánh đúng chất lượng tín dụng đối với nợđược cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả Thông tư số 02 khi có hiệu lực thi hành,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài:

a) Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyênnhóm nợ phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá điều kiện sản xuất, kinh doanh,cung ứng dịch vụ, khả năng trả nợ thực tế của khách hàng; kiểm tra, kiểm soátchặt chẽ các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, bảođảm sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khách hàng sẽ có khả năng trả nợtheo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại; không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trảnợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng sử dụng vốn sai mục đích được quyđịnh trong hợp đồng tín dụng, vi phạm các quy định khác trong hợp đồng tín dụngvà các quy định pháp luật khác có liên quan;

b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàichủ động và tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở theo dõi,đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực tài chính của khách hàng,đồng thời kết hợp với việc xem xét lại mức lãi suất cho vay, phù hợp với điềukiện tài chính của khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàivà tình hình thực tế của thị trường tiền tệ để góp phần hỗ trợ khách hàng khắcphục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh;

c) Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyênnhóm nợ chỉ được thực hiện khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạnnợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay hoặc không có khảnăng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuậntrong hợp đồng tín dụng, có phương án sản xuất, kinh doanh mới khả thi, phù hợpvới điều kiện sản xuất, kinh doanh và được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ tốt hơn theo kỳ hạn trảnợ được điều chỉnh, thời hạn cho vay được gia hạn;

d) Phải ban hành quy định nội bộ đối với việc cơcấu lại thời hạn trả nợ và được giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhấttrong toàn hệ thống; phải có cơ chế kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện cơcấu lại thời hạn trả nợ, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa vàngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đểphán ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quanThanh tra, giám sát ngân hàng) bằng văn bản quy định nội bộ và cơ chế kiểm soátnội bộ nêu trên trước ngày 01/11/2013;

đ) Xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quanThanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phốnơi có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính) trướcngày 01/11/2013 phương án triển khai và cam kết thực hiện để đảm bảo thực hiệnđầy đủ các quy định tại Thông tư số 02 khi có hiệu lực thi hành. Định kỳ hàngquý, trước ngày 25 của tháng cuối quý, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quanThanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phốnơi có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính) vềkết quả triển khai và thực hiện phương án nêu trên.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:

a) Tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcvề việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Chỉ thị này;phương án triển khai thực hiện Thông tư số 02 nêu tại điểm đ Khoản 1 Chỉ thịnày;

b) Giám sát, thanh tra các tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài trong việc tổ chức thực hiện phương án triển khaibảo đảm thực hiện đầy đủ Thông tư số 02 khi có hiệu lực thi hành;

c) Tăng cường công tác giám sát, thanh tra và xử lývi phạm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việcthực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đúng quy địnhtại Quyết định số 780/QĐ-NHNN Chỉ thị này và quy định có liên quan của phápluật, đảm bảo hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài antoàn, hiệu quả, đúng quy định.

3. Đối với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thànhphố:

a) Tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lývi phạm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sởtrên địa bàn trong việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhómnợ theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-NHNN Chỉ thị này và quy định có liênquan của pháp luật; đảm bảo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ an toàn,hiệu quả, đúng quy định;

b) Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội,hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động ngân hàng trên địabàn để báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền đia phương và Thống đốc Ngânhàng Nhà nước về các biện pháp quản lý, bảo đảm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn chodoanh nghiệp, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động antoàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật;

c) Theo dõi, giám sát tổ chức tín dụng, chi nhánhngân hàng nước ngoài có trụ sở trên địa bàn trong việc thực hiện phương án vàcam kết triển khai thực hiện phương án nêu tại điểm đ Khoản 1 Chỉ thị này. Hàngquý, trước ngày 30 của tháng cuối cùng của mỗi quý, báo cáo Thống đốc Ngân hàngNhà nước kết quả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khaiphương án thực hiện Thông tư số 02 khi có hiệu lực thi hành.

4. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngânhàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngânhàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hộiđồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Chỉ thị này./.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình