UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 04 CT/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1994

CHỈ THỊ

Đẩy mạnh việc rà soát nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức kinh tế- xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố để lập hồ sơ địa chính và đăng ký quyền sử dụng đất

____________________________

Thi hành luật đất đai và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa X kì họp thứ 17 về “một số biện pháp trước mắt nhằm tăng cường quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số984 QĐ/UB và chỉ thị số 27/CT-UB về việc lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đưa việc quản lý sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là các cơ.quan, tổ chức đơn vị) trên đia bàn thành phố tuân thủ đúng pháp luật vá các quy định hiện hành của Nhà nước.

Công việc trên tiến hành còn quá chậm, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục rà soát lại việc sử dụng đất của cơ quan , tổ chức, đơn vị mình và kê khai lập hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất theo các nội dung sau ;

1-Tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa làm thủ tục đăng ký việc sử dụng đất, đều phải đến các Hội đồng đăng ký đất huyện, quận, thị xã để đăng ký việc sử dụng đất (theo mẫu hồ sơ thống nhất do ngành quản lý đất đai đã hướng dẫn).

2- Hồ sơ đăng ký sử dụng đất phải phải kèm theo bản giải trình việc sử dụng đất hiện nay (thay cho luận chứng kinh tế - kỹ thuật) được cấp trên trực tiếp phê duyệt. Trong bản giải trình phải nói rõ nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.Trường hợp đã tự ý bán nhượng, chuyển đổi đất thì phải có hồ sơ và giải trình riêng phần đất đã bán nhượng chuyển đổi.

3- Trong quá trình rà soát nếu cơ quan, tổ chức đơn vị nào cần thu hẹp nhu cầu sử dụng đất thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó phải báo cáo chính quyền địa phương trả lại phần đất dôi ra do không có nhu cầu sử dụng, Nghiêm cấm việc tự ý bán nhượng hay chuyển đổi mục đích sử dụng.

4- UBND các quận, huyện, thị xã sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành các thủ tục đo đạc lập bình đồ các lô thửa đất; xác định ranh giới; mốc giới; thẩm định nhu cầu sử dụng đất hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo UBND thành phố quyết định việc hợp thức hóa cấp giấy quyền sử dụng đất hoặc xử lý thu hồi đất. Kinh phí cho việc lập hồ sơ sử dụng đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đất chịu trách nhiệm.

5- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị đầu mối có trách nhiệm đôn đốc các thành viên thực hiện nội dung của chỉ thị này.

6- Ban quản lý đất đai thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các UBND huyện, quận, thị xã đo đạc, lập hồ sơ và thẩm định việc sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (theo các điều 2, 3, 4 của chỉ thị).

7- Thời hạn tiến hành đăng ký đến hết này 31/3/1994. Qúa thời hạn trên cơ quan, tổ chức, đơn vị nào không tiến hành đăng ký sử dụng đất thì thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó phải trịu hoàn toàn trách nhiệm về việc không thi hành nghiêm chỉnh quy định đăng ký địa chính của luật đất đai. UBND các cấp cần xem xét để trình UBND thành phố thu hồi đất để quản lý và sử dụng vào mục đích khác.

Việc đưa công tác quản lý quỹ đất và lập hồ sơ địa chính vào nề nếp theo pháp luật là một yêu cầu hết sức cấp bách hiện nay, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị này ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư