ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 02 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Năm 2015, các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã được triển khai có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh, giữa Trung ương và địa phương, giữa đối ngoại Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Vĩnh Long trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối ngoại như: công tác báo cáo, lập chương trình, kế hoạch chưa thực sự chặt chẽ, nhiều hoạt động đối ngoại còn trùng lắp, thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao; việc chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh của một số cơ quan, ban ngành, cá nhân còn hạn chế, nhiều đoàn, cá nhân sau khi đi công tác nước ngoài đã không tuân thủ chế độ báo cáo; các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, ký kết thỏa thuận quốc tế chưa được nghiêm túc thực hiện; một số cơ quan, ban ngành đón tiếp, làm việc với khách nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các tổ chức quốc tế đã không báo cáo xin phép Ủy ban nhân dân tỉnh gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đối ngoại.

Để công tác đối ngoại năm 2016 chặt chẽ, hiệu quả hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chấp hành đầy đủ, đúng các quy định pháp luật về hoạt động đối ngoại tại Quyết định 69-QĐ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Báo cáo đầy đủ và kịp thời thông tin, chương trình hoạt động của đoàn ra, đoàn vào đến Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Ngoại vụ - Kinh tế đối ngoại) trước khi tiếp và làm việc với các tổ chức, cá nhân, cơ quan nước ngoài; đặc biệt đối với các cơ quan đại diện ngoại giao (Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán) các nước tại Việt Nam về các thông tin cần thiết như nội dung dự kiến làm việc và chỉ được làm việc với đoàn khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm quản lý chương trình hoạt động của đoàn tại địa phương như đã đăng ký. Các đoàn đến làm việc về những nội dung nhạy cảm như tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền phải được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tiến hành hoạt động.

3. Thực hiện đầy đủ công tác lập báo cáo và kế hoạch đối ngoại định kỳ và đột xuất gửi Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ - Kinh tế đối ngoại) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

4. Thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết thỏa thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 ; báo cáo kết quả và tình hình thực hiện thỏa thuận quốc tế, các thỏa thuận, biên bản hợp tác khác đã ký kết đến Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Ngoại vụ - Kinh tế đối ngoại) để phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi và quản lý.

5. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt phải tuân thủ chế độ báo cáo sau khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

6. Thực hiện đầy đủ, đúng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài tại Công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

7. Tuân thủ quy định hiện hành về hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đơn vị tiếp nhận, phối hợp tổ chức hoạt động phải thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép tại cơ quan đầu mối là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và phải báo cáo kết quả hoạt động gửi Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ - Kinh tế đối ngoại) sau khi kết thúc đợt khám chữa bệnh nhân đạo.

8. Thực hiện và chấp hành việc chuẩn bị, thẩm định, trình duyệt tiếp nhận các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; báo cáo kết quả và tình hình thực hiện các khoản viện trợ theo đúng thời hạn quy định để phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi và quản lý.

9. Giao trách nhiệm cho Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ - Kinh tế đối ngoại) chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng nội dung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường ĐH, CĐ;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng NC, Trung tâm;
- Phòng NV-KTĐN;
- Lưu: VT, 2.18.02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang