ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/CT-

Hà Nam, ngày 12 tháng 09 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, việc chấp hành chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của một số cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa nghiêm, ảnh hưởng đến lòng tin của Nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg

1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Công văn 1286/UBND-TH ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại mục (1) Chỉ thị số 26/CT-TTg ; đồng thời phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung tại mục (3) Chỉ thị số 26/CT-TTg Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi vi phạm.

2. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác trên địa bàn tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời cổ vũ, động viên kịp

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

- Nghiên cứu Quy chế làm việc của Chính phủ, tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của UBND tỉnh thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012.

- Tham mưu triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch

4. Giao Sở Nội vụ là cơ quan giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan,

Nơi nhận:- VPCP (để b/c);, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;Cổng TTĐT tnh;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông