ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH T
I
ỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 05 tháng02 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TẠI TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016.

Ngày 13 tháng 01 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của tỉnh; được tổ chức vào thời đim cả nước đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực theo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra đối với cả nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Đây cũng là thời điểm các cấp, các ngành tập trung triển khai và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biu tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đthực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã và đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2016; là đt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân đlựa chọn, bầu cử được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ấp Bắc, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

2. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm cung cấp số liệu dân số của các huyện, thành, thị và của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 đlàm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện, Điện lực tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2016.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng vũ trang tham gia cuộc bầu cử. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

5. Sở Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan, các địa phương thực hiện công tác bầu cử; phối hợp với cơ quan hữu quan hướng dẫn việc lập dự toán, phân bkinh phí, hướng dẫn sử dụng kinh phí, kiểm tra việc sử dụng kinh phí, thanh quyết toán kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

7. Thanh tra tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia và y ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử tỉnh; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

8. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc bu c; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cở cấp huyện, cấp xã trong tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ quy định của pháp luật về bầu cử.

9. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trong tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm.

Trong quá trình chuẩn bị, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần xây dựng phương án dự phòng đối với các trường hợp đặc biệt, đột xuất xảy ra bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.

Từ ngày 19/5/2016 đến ngày 22/5/2016 các cơ quan, doanh nghiệp và y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân làm vệ sinh sạch sẽ các đường phố, khu dân cư và khu vực bỏ phiếu.

Các cơ quan, đơn vị, các hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong hai ngày 21 và 22/5/2016.

Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời tổng hợp báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Tiền Giang thành công tốt đẹp./.


Nơi nhận:
- UBTVQH; CP; UBTWMTTQVN,
- Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTVNTQ t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo
p Bắc; Đài PT-TH tnh;
- UBND cấp huyện, cấp xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng