ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAIĐOẠN 2011-2020

Ngày 28 tháng 12 năm 2011, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiệnChương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 củaChính phủ và cụ thể hóa bằng Kế hoạch giai đoạn 05 năm, hàng năm. Qua gần 02 năm triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chínhcủa tỉnh đã đạt những kết quả nhất định: hệ thống văn bản quy phạm pháp luậttừng bước được hoàn thiện; cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan hành chính được điềuchnh, sắp xếp phù hợp hơn; việc giảiquyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả;chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; việcứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được đẩy mạnh, qua đónâng cao chất lượng và giảm bớt thời gian giải quyết công việc.Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của nhiu cơ quan, đơn vị còn chậm; chưa có sự kiên quyết trongcông tác chỉ đạo, điều hành và chưa có sự đầu tư đúng mức cho công tác cải cáchhành chính.

Đtriển khaithực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 củaThủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng thực hiện côngtác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Người đứng đầu các cơ quan hànhchính nhà nước trên địa bàn tnh chịutrách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyếtđịnh số 2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện có chất lượng kế hoạch cảicách hành chính hàng năm; xác định cụ thể kết quả phải đạt được, trách nhiệm củacá nhân và tập thchủ trì thực hiện; bố trí nguồn lực bảođảm cho việc thực hiện.

- Triển khai đúng, đầy đủ, kịp thờicác văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hànhchính; phản ánh kịp thời những nội dung không phù hợp hoặcthiếu tính khả thi khi triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo và kiểm traviệc thực hiện công tác cải cách hành chính ở các đơn vịtrực thuộc, thuộc thẩm quyn quản lý.

Kết quả cải cách hành chính hàng nămcủa các cơ quan, đơn vị là cơ sở để đánh giá mức độ hoànthành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; là một trong những tiêuchí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

- Nâng cao chất lượng xây dựng và banhành văn bản, việc xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật phải đảm bảo đúng quy trình, có tính khả thi cao khi triểnkhai thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cáchthủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tấtcả các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ; thực hiện đầy đủ, kịp thời việcgiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đầu tưCơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,đặc biệt là đối với các đơn vị cấp xã; công chức bố trílàm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có nănglực, trình độ chuyên môn phù hợp, có khả năng giao tiếp tốt. Đối với Ủy bannhân dân huyện, thành phố Cà Mau nhanh chóng củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả tập trung tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyênmôn và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đạođức công vụ được đặt lên hàng đầu, tập trung nâng cao ý thức và tinh thần tráchnhiệm của mỗi công chức, viên chức trong việc phục vụ các tổ chức và công dân;nâng cao trách nhiệm giải trình của mỗi cá nhân và từng bộ phận; tạo không khíthân thiện, cởi mở, trách nhiệm của cán bộ công chức, viênchức khi tiếp dân và giải quyết công việc.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyêntruyền trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, để nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa và tm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

2. Sở Tư pháp

- Nâng cao chất lượng thẩm định vănbản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đkịp thời kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những văn bản chồng chéo, trùng lắp, không phù hợphoặc không đúng quy định pháp luật.

- Chấn chỉnh việc rà soát, cập nhật,công bố thủ tục hành chính, bảo đảm chất lượng, đầy đủ và đúng thời gian quyđịnh.

3. Sở Nội vụ

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dântỉnh ban hành các Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ tỉnh. Thờigian hoàn thành trong Quý IV năm2013.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyếtđịnh số 590/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án vị trí việclàm, cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập; tham mưu tổ chức thi tuyển công chức năm 2013.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệuquả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tăng cường sử dụng văn bản điện ttrong hoạt độngcủa các cơ quan nhà nước; Chỉ thị s 07-CT/TU ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh yvề đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hệ thống chính trịtrên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trongđó, tập trung mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cng Thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban,ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bảo đảm đến năm 2015 hầu hết cácdịch vụ công cơ bản được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và một số dịch vụ ở mứcđộ 4.

5. Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, ĐàiPhát thanh - Truyền hình Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường thôngtin, tuyên truyền về cải cách hành chính; thường xuyên đưatin, bài, phóng sự, gương điển hình những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt côngtác cải cách hành chính. Đồng thời phản ánh, phê phán những cơ quan, đơn vị, cánhân thực hiện chưa tốt công tác này.

6. Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phânbổ đủ ngân sách để triển khai thực hiện Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 28tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơnvị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyếttoán kinh phí thực hiện cải cách hành chính.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Chỉthị này.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiSở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan,đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉthị này, hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đến Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- VP Bộ Nội vụ tại Tp. HCM;
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các s, ban, ngành tnh;
- UBND huyện, thành phố;
- NC (H);
- Lưu: VT, M
i02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải