ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰCHIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNHHƯNG YÊN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lầnthứ XVII, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã có nhiều tiến bộ,công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới, kỷ cương, nền nếp trong giáodục được tăng cường. Quy mô học sinh ổn định, tỷ lệ huy động học sinh đếntrường cao, học sinh bỏ học thấp, kết quả phổ cập giáo dục tiếp tục được củngcố, duy trì và phát triển, nhất là phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Chấtlượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực; công tác bồidưỡng, phương pháp dạy học, đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáodục được chú trọng; cơ sở vật chất phục vụ dạy học được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tácgiáo dục và đào tạo còn một số mặt hạn chế cần tập trung khắc phục: tỷ lệtrường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia tăng chậm; chấtlượng giáo dục chuyển biến chưa đồng đều ở các địa bàn và các loại hình; cơ sởvật chất trường, lớp tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đồng bộ; tìnhtrạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; bạo lực học đường chậmđược khắc phục, ...

Để phát huy những kết quả đạt được, phấn đấuthực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện cácnhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung quán triệt,chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụtrọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vàgiáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014, đồng thời thực hiện tốt các nộidung:

- Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dụcvà quản lý các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong côngtác quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất,mua sắm thiết bị và tổ chức hoạt động giáo dục. Tăng cường kiểm tra giám sátcác điều kiện đảm bảo chất lượng; thanh, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tạicác cơ sở giáo dục đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm của tập thể, cá nhân trongcác cơ sở giáo dục để xảy ra các tiêu cực.

- Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy họctheo hướng tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liênmôn; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã họcvào thực tiễn; phát động sâu rộng cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinhtrung học; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học.

- Đẩy nhanh việc chuẩn bị các điều kiện cụ thểđể triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; phươngthức thi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về chấtlượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai tự đánh giávà đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở đạt tiêu chuẩn chấtlượng.

- Xây dựng, củng cố mô hình hoạt động trung tâmgiáo dục thường xuyên theo hướng: giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạynghề. Mở rộng quy mô, đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo và các loại hìnhtrường trung cấp chuyên nghiệp gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp vớikhả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lựccủa tỉnh; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợptác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng trình độchuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trongngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay; thực hiệnđầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

- Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục,sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư kết hợp với đẩy mạnh công tácxã hội hoá giáo dục.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quảChương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh giai đoạn 2011- 2015 vàđịnh hướng 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng trường mầm non, phổ thôngđạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011- 2015, Kế hoạch phát triển trường Trung họcphổ thông Chuyên Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; Kếhoạch dạy và học ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh HưngYên giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi loạihình trường mầm non bán công sang công lập; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Sở Giáo dục vàĐào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, đào tạovà hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, đào tạo trênđịa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học.

2. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện,thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảmcác điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạothực hiện vai trò quản lý nhà nước theo thẩm quyền, thực hiện các chương trình,đề án, dự án, kế hoạch về giáo dục đào tạo triển khai trên địa bàn và thực hiệntốt nhiệm vụ năm học theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉthị này.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổchức xã hội, các Huyện uỷ, Thành uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền vàcác ngành, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chung tayxây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan,UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnhchịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêmtúc các nội dung của chỉ thị này; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thểcủa đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014; tổng hợptình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường