UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 02 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2016

Năm 2015, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ cháy và diện tích cháy rừng giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, diện tích rừng ở một số nơi trên địa bàn tỉnh đã bị ảnh hưởng băng giá, tình trạng cây cối ngã đổ và gẫy cành, tạo ra tầng vật liệu dày, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương, kiểm soát nguy cơ cháy rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào thời điểm nhân dân phát dọn thực bì, đốt nương làm rẫy; rà soát, bổ sung, phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo UBND xã, chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở khu vực rừng trồng; làm mới, tu sửa đường băng cản lửa ở diện tích rừng có nguy cơ cháy cao; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt thời gian nắng nóng, khô hanh.

Tăng cường chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện, thành phố trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng các đơn vị cơ sở; chỉ đạo thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng.

>> Xem thêm:  Quy định mới về lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở ?

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng cấp tỉnh để sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường biển báo, trạm gác rừng, tuần tra lưu động trên các đại bàn bị mưa tuyết gây thiệt hại nặng có nguy cơ cháy rừng cao, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra việc lấn đất để sản xuất tại những nơi rừng bị mưa tuyết phá hoại. Hướng dẫn nhân dân, các chủ rừng tận thu lâm sản, quản lý lâm sản theo đúng luật bảo vệ và phát triển rừng.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân và chủ rừng thực hiện tốt quy định về phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện tốt việc theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: http://www.kiemlam.org.vn , thông tin tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh để cảnh báo cho nhân dân, các chủ rừng, các địa phương trong tỉnh chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp.

3. Công an tỉnh

Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng. Trực tiếp quản lý, chỉ huy lực lượng công an các cấp sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng. Chủ động phối hợp cơ quan Kiểm lâm và các ngành chức năng đấu tranh, điều tra và xử lý các đối tượng vi phạm các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

4. Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; bố trí lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra; chỉ đạo cho các đơn vị bộ đội đóng quân trong rừng và ven rừng phải đảm bảo và thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

5. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời về kinh phí để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện việc quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

>> Xem thêm:  Các cơ sở phải lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật

6. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

Gia tăng thời lượng phát sóng đưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các đơn vị chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm và chính quyền các cấp chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

7. Các tổ chức chính trị xã hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội khác phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng.

8. Đối với những địa phương có rừng do ảnh hưởng băng giá

Khẩn trương rà soát, bổ sung, chỉnh lý phương án Phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ sát với tình hình thực tế hiện nay; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng gắn với việc ký cam kết thực hiện và thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đặt các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCCR tại các khu vực trọng điểm rễ cháy, dọc đường giao thông, tiếp giáp với nương rẫy để mọi người biết và chủ động đề phòng; Quản lý chặt chẽ các hoạt động đốt thảm thực vật trên nương rẫy; Tăng cường lực lượng quần chúng đảm bảo thường trực, tuần tra, kiểm tra, canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không cho các đối tượng không có phận sự vào khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao trong thời kỳ cao điểm của mùa khô; kịp thời phát hiện và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn trên diện rộng, trong đó tập trung cao cho 4 khu rừng đặc dụng.

Kinh phí để chi cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng đối với các khu rừng bị ảnh hưởng băng giá, đặc biệt là 4 khu rừng đặc dụng, UBND huyện lập dự toán kinh phí gửi sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các đơn vị, chủ rừng khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (b/c)
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ban Chỉ đạo BVR, PTR rừng tỉnh;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, Mạnh 68 bản

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đ ức Hải