BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1997
Chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc nắm sát tình hình
và có biện pháp giải quyết khẩn cấp để chống đói
cho nhân dân

Do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 1996 làm cho một bộ phận nhân dân gặp khó khăn, tình hình thiếu đói từ nay đến giáp hạt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó một số bị thiếu đói gay gắt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp với đại diện các Bộ, Ngành có liên quan, và đại diện của một số tỉnh, vừa qua Tổ công tác liên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Lao động - thương binh và xã hội đã đến kiểm tra để đánh giá tình hình thiếu đói, và đã làm văn bản trình Thủ tướng Chính phủ trợ cấp cứu đói trong dịp Tết Đinh Sửu.

Bộ yêu cầu các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện một số điểm sau:

1. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và xã hội nắm chắc thường xuyên diện thiếu đói tại địa phương, có biện pháp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất rau màu vụ Đông và sản xuất vụ Đông xuân, vận động tinh thần "lá lành đùm lá rách" giúp đỡ các gia đình nghèo, nhất là gia đình thuộc diện chính sách, người già, trẻ em không nơi nương tựa để mọi người đều được đón Tết vui vẻ.

2. Khi có tiền trợ cấp thiếu đói đợt I, tham gia phân phối kịp thời đến các hộ gia đình trước Tết theo đúng đối tượng và thủ tục của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

3. Nếu có phát hiện khó khăn về đối tượng và điện thiếu đói, phải trao đổi ngay với Sở Lao động - Thương binh và xã hội để báo cáo UBND tỉnh có biện pháp giải quyết.

Nếu để xẩy ra dân bị chết đói thì đồng chí Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm trước Bộ.

4. Ngay sau Tết, phải phối hợp kiểm tra ngay tình hình thiếu đói tại địa phương, đề xuất với tỉnh các biện pháp khắc phục tại địa phương, đồng thời báo cáo kịp thời về Bộ.

5. Cử ngay đồng chí Phó giám đốc phụ trách theo dõi và giải quyết tình hình đói, và 1 số cán bộ giúp việc để nắm và giải quyết việc có hiệu quả, báo cáo danh sách về Bộ.

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Luân