ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 04b/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 1996

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về công tác điều tra phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ

_____________________

Trong phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 1996 - 2000 của Đảng va Nhà nước có chi rõ: Đến năm 2000, thanh toán nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước.

Vừa qua, tại hội nghị về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ vào năm 2000. Lào Cai là một trong số tỉnh có nhiều khó khăn vẫn phải thực hiện mục tiêu nói trên.

Để có những cứ liệu chính xác, khoa học giúp cho việc xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch phấn đấu từng năm cho công tác phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ từ nay đến năm 2000. UBND tỉnh quyết định mở cuộc điều tra số lượng trẻ em mới sinh đến 5 tuổi; trình độ văn hóa ở độ tuổi từ 6 đến 25 tuổi trong phạm vi toàn tỉnh. Cuộc điều tra sẽ được tiến hành từ nay đến hết tháng 5 năm 1996.

Đây là một cuộc điều tra lớn, thời gian khẩn trương, vì vậy để cuộc điều tra đạt kết qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ngạnh giáo dục đào tạo trực tiếp làm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án, các bước điều tra phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ. Tổ chức tập huấn cho cán bộ điều tra về triển khai công tác điều tra theo đúng kế hoạch tới tất cả các trường học trong tỉnh, đảm bảo công tác điều tra chính xác, đúng thời gian quy định.

Trên cơ sở số liệu điều tra, ngành giáo dục xây đựng kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ từ nay đến năm 2000 để UBND tỉnh xem xétvà phê duyệt.

2. Các ban, ngành đoàn thể có liên quan dựa trên chức năng nhiệm vu của mình, chủ động phối hợp với ngành giáo dục cùng chỉ đạo tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra đạt kết quả:

- Cục thống kê tỉnh phối hợp với ngành giáo dục trong việc xây dựng các biểu mẫu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tổng hợp tình hình, chỉ đạo phòng thống kê các huyện, thị phối hợp với phòng giáo dục tổ chức điều tra ở các đơn vị cơ sở.

- Ngành tài chính phối hợp với ngành giáo dục chỉ đạo việc sử dụng kinh phí, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra đạt kết quả.

Bộ chỉ huy Biên phòng chỉ đạo các đồn Biên phòng tạo điều kiện và tham gia điều tra ở các xã biên giới.

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân và các đoàn thể quần chúng khác chỉ đạo các cơ sở phối hợp tham gia điều tra theo kế hoạch chung.

3. UBND các huyện, thị chỉ đạo các phòng giáo dục tổ chức cuộc điều tra và chỉ đạo các UBND các xã, phường huy động cán bộ phối hợp với các trường phổ thông trên địa bàn thực hiện công tác điều tra đảm bảo đúng kế hoạch đã định.

Công tác điều tra phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ có tầm quan trọng đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ từ nay đến năm 2000 của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Nhận được chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu các huyên, thị, sỡ giáo dục đào tạo, các đoàn thể, ban ngành có liên quan khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả triển khai từng bước về UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử