ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2002/CT .UB

Long Xuyên, ngày 22 tháng 01 năm 2002

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KINH TẾKẾT HỢP QUỐC PHÒNG TRÊN NÚI CẤM.

Khu du lịch Núi Cấm có khí hậu mátmẻ, phong cảnh gần gũi với thiên nhiên, có giá trị lớn về tiềm năng du lịch,đồng thời nơi đây có vị trí quan trọng về quốc phòng. Để khai thác hiệu quả dulịch Núi Cấm, các năm qua tỉnh đã tiến hành triển khai thi công đường lên NúiCấm và chuẩn bị đầu tư cải tạo, nâng cấp Chùa Phật Lớn, Vồ Bồ Hong, Vồ ThiênTuế. Đồng thời quân khu 9, BCH Quân Sự tỉnh cũng đã cùng UBND tỉnh thông quaquy hoạch khu vực phòng thủ trên núi.

Nhằm tăng cường việc quản khu dulịch Núi Cấm được chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển lâu dàivà vẫn đảm bảo công tác quốc phòng, UBND tỉnh yêu cầu các ngành và UBND huyệnTịnh Biên, UBND xã An Hảo thực hiện tốt những việc sau đây:

1/. Giao Ban Quản lý dự án Du Lịchphối hợp cùng UBND huyện Tịnh Biên rà soát lại số người được và số người khôngđược ở khu vực trên Núi Cấm. Những người được ở kể cả người chăm sóc cơ sở thờtự được Giáo hội Phật giáo công nhận, phải gắn với công tác trồng rừng, sảnxuất, mua bán ổn định lâu dài, đồng thời thực hiện nghĩa vụ phòng chống cháyrừng, bảo vệ an ninh, trật tự, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy hoạch của cơquan thẩm quyền. Số còn lại sắp xếp đưa xuống bố trí dưới chân núi. Nghiêm cấmkhông cho người mới định cư và áp dụng mọi biện pháp không cho xây dựng trái phép.Cấm việc mua bán, san nhượng đất đai khu vực quy hoạch (các cao điểm) trên núiCấm.

2/. Nghiêm cấm các hành vi gây mấttrật tự nơi công cộng, ăn xin, bắt chim, thả chim. Cần thiết có biện pháp hànhchính thu gom.

3/. UBND huyện Tịnh Biên và xã AnHảo có trách nhiệm tổ chức lực lượng công an, dân quân tuần tra ngày đêm vừabảo vệ an ninh trật tự cũng kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cácngành, UBND huyện Tịnh Biên và UBND xã An Hảo thực hiện tốt tinh thần chỉ đạonày.

Nơi nhận:
- TT.TU,HĐND,UBND,UBMTTQ tỉnh Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh
- UBND huyện, thị, TP
- Chánh, Phó VP, Các C/viên VP
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Việt