BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển

doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010

_______________________

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX; thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 28/2/2003, số 102/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2003 - 2005, trong 02 năm 2005, 2006; đến nay, các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ đã hoàn thành cổ phần hóa và thực hiện các giải pháp sắp xếp khác đối với hầu hết các đơn vị thành viên hạch toán độc lập và nhiều đơn vị phụ thuộc; toàn bộ các Tổng công ty nhà nước và các Công ty độc lập thuộc Bộ đã chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; các Công ty mẹ sau chuyển đổi đã, đang và sẽ được cổ phần hóa theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ giai đoạn 2007 - 2010; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1447/VPCP-ĐMDN ngày 20/3/2007 về sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty - Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con trực thuộc Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện những nội dung công việc dưới đây:

1. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (Công ty) theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

1.1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, đặc biệt là các quy định về mối quan hệ giữa Tổng công ty với các Công ty con, Công ty liên kết; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty.

1.2. Kiện toàn về số lượng và chất lượng Hội đồng quản trị Tổng công ty, bảo đảm phân công phân nhiệm rành mạch, làm rõ quyền và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị.

1.3. Xây dựng, báo cáo Bộ kế hoạch bán bớt hoặc bán hết phần vốn nhà nước tại các đơn vị đã cổ phần hóa mà xét thấy không cần thiết phải nắm giữ cổ phần, cổ phần chi phối; góp vốn thành lập mới các Công ty cổ phần ở những lĩnh vực cần phát triển nhằm thực hiện cơ cấu hợp lý vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác, giảm bớt số đầu mối doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động cùng ngành, nghề, cùng địa bàn. Việc giảm tỷ lệ phần vốn nhà nước có thể được thực hiện thông qua hình thức giữ nguyên phần vốn nhà nước và tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

1.4. Rà soát, điều chỉnh danh sách cán bộ được cử làm đại diện phần vốn của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện, trong đó quy định cụ thể quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và mối quan hệ của những cán bộ này đối với doanh nghiệp mà họ được cử làm đại diện phần vốn của Tổng công ty, đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

1.5. Tổ chức theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, phát hiện kịp thời những diễn biến bất thường để có giải pháp xử lý phù hợp.

1.6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, phân loại và xử lý nợ xấu, linh hoạt trong huy động và sử dụng vốn cho sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển.

1.7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng các kiến thức về kinh tế thị trường, quản trị kinh doanh, những cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để chủ động đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty.

2. Đẩy mạnh cổ phần hóa các Công ty mẹ đã được chuyển đổi từ các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ

Kế hoạch cổ phần hóa các Công ty mẹ được chuyển đổi từ các Tổng công ty thuộc Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2006. Trong điều kiện một số chính sách liên quan đến cổ phần hóa có thay đổi và tính chất, đặc điểm của mỗi đơn vị có khác nhau, việc triển khai các bước công việc cổ phần hóa phải được nghiên cứu kỹ, tiến hành thận trọng, đặc biệt là khâu xác định giá trị doanh nghiệp, xác định cơ cấu vốn điều lệ, bán đấu giá cổ phần...

2.1. Đối với 05 Công ty mẹ (gồm 04 Tổng công ty và 01 Công ty độc lập) đã có Quyết định cổ phần hóa trong năm 2007, việc triển khai quy trình cổ phần hóa được khẩn trương tiến hành ngay từ đầu năm. Các đơn vị xây dựng lộ trình cụ thể, trong đó ấn định rõ các thời điểm: trình Bộ quyết định giá trị doanh nghiệp, trình Bộ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, bảo đảm hoàn thành cổ phần hóa theo đúng kế hoạch.

2.2. Đối với các Công ty mẹ (Tổng công ty) sẽ cổ phần hóa trong các năm 2008 - 2010, song song với việc tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động theo các nội dung nêu tại mục 1 trên đây, phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa hoặc áp dụng các hình thức sắp xếp khác trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển của Tổng công ty (Công ty) theo hướng tăng cường tích tụ, tập trung các nguồn lực, hình thành các tổ chức kinh tế mạnh, đa sở hữu trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối; kinh doanh đa ngành trong đó có ngành nghề kinh doanh chính thuộc những lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển ngành; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; có đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, làm nòng cốt trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

3.1. Phân tích, rà soát, đánh giá chính xác, trung thực, khách quan thực trạng của đơn vị về tổ chức, cán bộ, tài chính, năng lực và hiệu quả sản xuất - kinh doanh, khả năng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2007 - 2010.

3.2. Trên cơ sở phân tích các yếu tố thị trường, thực trạng của đơn vị, tổ chức xây dựng định hướng phát triển và xác định các giải pháp về tổ chức, về vốn, công nghệ, thị trường... nhằm thực hiện định hướng phát triển.

3.3. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc hình thành và phương thức tổ chức, cơ chế vận hành của mô hình tổ chức kinh tế mạnh (Tập đoàn kinh tế) để đề xuất phương án đổi mới tổ chức của đơn vị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị trong giai đoạn 2007 - 2010.

3.4. Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam phối hợp với Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng và hoàn chỉnh Đề án hình thành Tập đoàn kinh tế, báo cáo Bộ trong Quý II -2007; Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu việc hình thành Tập đoàn Phát triển nhà ở và đô thị để chi phối được thị trường bất động sản, trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1447/VPCP-ĐMDN ngày 20-3-2007.

Với các nội dung công việc nêu trên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty (Công ty mẹ) xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng đầu việc, báo cáo về Bộ trước ngày 20-4-2007.

Giao Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kinh tế tài chính, Kế hoạch thống kê, Xây lắp theo chức năng, nhiệm vụ của mình theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; định kỳ hàng Quý tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện của các đơn vị.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Quân