UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢICÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Công tác cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá,là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn 2006 - 2010 của Uỷban nhân dân tỉnh; bước đầu thùc hiÖn đã đạt một số kết quả nhất định trên cácnội dung thuộc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2001 - 2010 của Chính phủ, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra, công tác cải cách hànhchính của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu: cải cách thủ tục hành chính chưa đồng bộ;cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ; trình độ chuyên môn,nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtheo cơ chế một cửa còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chưa giải quyếtcông việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và cá nhân.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác chỉ đạo, điều hành củacác cơ quan, đơn vị chưa kiên quyết, mang tính hình thức, thiếu chặt chẽ trongkiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cấp dưới; nhận thức và cải cách hànhchính của người đứng đầu cơ quan hành chính chưa đầy đủ. Một bộ phận cán bộ,công chức chưa tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính,đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Việc triển khai thực hiện chủ trương xãhội hóa trên một số lĩnh vực chưa đạt mục tiêu đề ra.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địabàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức thực hiện nghiêm Chương trình cải cách hành chínhtỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, phê duyệt kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điềuhành; chú trọng việc giáo dục đạo đức, phẩm chất, tinh thần phục vụ cho cán bộ,công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tăng cường giám sát hoạt động tácnghiệp, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtheo cơ chế một cửa.

- Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính của cơquan, đơn vị, địa phương mình, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thànhviên; củng cố lại nhân sự và nền nếp hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả theo cơ chế một cửa.

- Rà soát các thủ tục hành chính và việc tổ chức thực hiệnthủ tục hành chính trên các mặt: quy định pháp luật; quy trình giải quyết côngviệc, hồ sơ giấy tờ; thẩm quyền giải quyết; công tác phối hợp và kỷ luật, kỷcương trong giải quyết thủ tục hành chính; những khó khăn, vướng mắc đối với cánhân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; thời hạn giảiquyết; tính khả thi, phù hợp của thủ tục hành chính để sửa đổi, điều chỉnh hoặcđề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hànhchính không còn phù hợp.

- Tổ chức tự kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền việc thực hiệnnhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, tập trung các lĩnh vực: Đăng ký, cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp giấyphép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; đăng kiểm, cấp giấy phépđiều khiển phương tiện giao thông; đăng ký kinh doanh; đăng ký hộ tịch, hộkhẩu, công chứng, chứng thực; quản lý tài nguyên, môi trường.

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày16/11/2005 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhànước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quyhoạch, kế hoạch; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thựchiện, thực hiện không tốt trách nhiệm phối hợp.

- Tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, phản ánh, kiến nghịcủa cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm những cánbộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong thực hiệnthủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các quy trình,thủ tục, thời hạn giải quyết, họ tên, chức vụ cán bộ, công chức có thẩm quyền,trách nhiệm giải quyết... tại điểm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, những nơi làmviệc với người dân, doanh nghiệp; việc đeo thẻ công chức trong khi thi hànhcông vụ theo Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Kếhoạch số 21/KH-UBND ngày 13/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, gắn với việc thựchiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉđạo, điều hành, truyền đạt thông tin, trao đổi công việc nhằm giảm văn bản,giấy tờ hành chính, giảm các cuộc họp theo Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày23/3/2006, Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chínhphủ.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chếcủa cơ quan, đơn vị mình để điều chỉnh kịp thời, tránh chồng chéo, trùng lắp.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chủ trương xã hộihóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, ytế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao; việc giao quyền thực hiện cơ chế tựchủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơnvị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chínhphủ.

- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời, thường xuyên,liên tục, sâu rộng các nội dung về cải cách hành chính, phù hợp với nhu cầu,nhiệm vụ của từng đối tượng, trên từng địa bàn và từng ngành theo kế hoạch đãđược phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chứcđoàn thể trong công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện cải cách hành chínhcủa các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

2.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chủ trì soạn thảovăn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng nội dung, tiếnđộ, trình tự, thủ tục soạn thảo, trình ban hành theo đúng quy định.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình côngtác, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã vàcác cơ quan liên quan tổng hợp việc rà soát thủ tục hành chính, đề xuất với Uỷban nhân dân tỉnh phương án sửa đổi, đơn giản hoá các thủ tục hành chính dotỉnh ban hành; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ở trung ương về những thủtục hành chính không còn phù hợp.

4. Sở Tư pháp:

- Thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theoNghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ và văn bản được banhành dưới các hình thức khác nhưng nội dung có chứa đựng quy phạm pháp luật; ràsoát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân tỉnh ban hành, kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những vănbản không còn phù hợp.

- Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, vănbản có chứa đựng quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ban hành để kịp thờiphát hiện những văn bản trái pháp luật, văn bản quy định thêm các thủ tục hànhchính hoặc quy định kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, kiến nghịcơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ:

- Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh việc áp dụngthực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng,hiệu quả của cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị; huyện, thị xã; xã, phường,thị trấn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyêntập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa cho cán bộ,công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa từtỉnh đến cơ sở.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang:

Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính trên cácphương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời phản ánh về: tiến độ triển khai vàkết quả thực hiện chủ trương cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địaphương trong tỉnh; những điển hình làm tốt, chưa tốt và kết quả kiểm điểm, xửlý của các cơ quan có thẩm quyền đối với những cán bộ, công chức có hành vinhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và doanhnghiệp.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thểtỉnh phối hợp vớicác cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải cáchhành chính cho đoàn viên, hội viên tổ chức mình; vận động nhân dân tham giagiám sát thực hiện cải cách hành chính nhà nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn nghiêm túcthực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm báo cáo Uỷban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sở Nội vụ - Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnhcó trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang