ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 24 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO HIỆULỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTrung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, trong thời gian qua, được sựquan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, công tác quản lýNhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh ta đã đi vào nền nếp; góp phần quantrọng trong việc giải quyết đúng chính sách, pháp luật, cácnhu cầusinhhoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; củng cố niềm tin của đồng bào tôn giáovào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạođược sự đồng thuận cao trong xã hội; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàndân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; giữ vững an ninh, chính trị,trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hoá xã hội trênđịa bàn .

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tácquản lý Nhà nước về tôn giáo còn bộc lộ những bất cập, hạn chế, như: Bộ máyquản lý Nhà nước về tôn giáo của các cấp trên địa bàn chưa được kiện toàn, củngcố; đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở còn mỏng,ít kinh nghiệm; chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo cấp xã,phường, thị trấn nơi có đông đồng bào theo tôn giáo. Sự phối kết hợp về côngtác tôn giáo của các cấp chưa đồng bộ. Gần đây một số linh mục đã hoạt động mụcvụ tại các nơi chưa có tổ chức tôn giáo và cơ sở thờ tự, đặc biệt là ở thànhphố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh; việc cơi nới lấn chiếm đất đai mở rộng khuônviên, tự ý cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo còndiễn ra tại một số cơ sở thờ tự tôn giáo; nhiều tổ chức tôn giáo cơ sở đã tổchức các cuộc lễ ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự không đúng với quy định phápluật và tính tôn nghiêm của tôn giáo.

Để khắc phục tình trạng trên và tiếp tục thựchiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vềtôn giáo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáotrên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban,ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt cácnội dung sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ đường lối,chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôngiáo, đặc biệt là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 1/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó chú trọng là chức sắc và tínđồ tôn giáo.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động vàtạo điều kiện thuận lợi để các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt đườnglối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa sinh hoạt tôngiáo trên địa bàn đi vào nề nếp, tuân thủ đúng pháp luật; động viên mọi chứcsắc, tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo". Kiên quyết đấu tranh,ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù dịch lợi dụng tôn giáo, tạo cớ để kíchđộng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

3. Ban Tôn giáo tỉnh chủ động phối hợp với UBNDcác huyện, thành phố để hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo cơ sở hoạt độngtheo đúng hiến chương, điều lệ của giáo hội và tuân thủ các quy định của pháp luậttrong việc thực hiện nhu cầu các sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời, tham mưu choUBND tỉnh giải quyết những vấn đề về tôn giáo đúng luật định.

4. Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBNDcác huyện: Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh hướng dẫn các xứ, họđạo tại các cơ sở thờ tự thực hiện đúng Luật đất đai, đồng thời, hoàn thành việccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; kiểm tra và chủ độngphối hợp xử lý những cơ sở thờ tự tôn giáo đang có vướng mắc, tranh chấp về đấtđai, mở rộng trái phép khuôn viên cơ sở thờ tự tại các xứ, họ đạo trên địa bàntoàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh và UBND các huyện, thành phốxây dựng đề án, trình UBND tỉnh phương án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng caonăng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn theoquy định của Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiệntoàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc UBND các cấp và Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tôn giáo địaphương.

6. UBND các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, BốTrạch chủ động phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh nghiên cứu xây dựng kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội vùng đồng bào có tôn giáo có khó khăn trên địa bàn, đặcbiệt là vùng sông nước, cồn bãi và vùng miền núi nhằm giúp cộng đồng bà con tôngiáo ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

7. Đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phươngcơ sở, đặc biệt UBND các xã, phường, thị trấn có đồng bào theo đạo trong côngtác quản lý Nhà nước về tôn giáo quan tâm đến đời sống kinh tế, xã hội và tinhthần của bà con giáo dân; thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng cơ sởvật chất và sinh hoạt liên quan đến tôn giáo trên địa bàn theo đúng pháp luật.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các Sở, ban,ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt và tổ chức triển khai thựchiện. Ban Tôn giáo tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện vàđịnh kỳ tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- BTV Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH và Báo QB;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật