UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/CT-UBND

Phủ Lý, ngày 20 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNGQUẢN LÝ ĐẠI LÝ INTERNET CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụInternet trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển nhanh chóng, thu hútđược nhiều đối tượng sử dụng, khai thác thông tin, góp phần nâng cao trình độkiến thức cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay,toàn tỉnh có 2.026 thuê bao Internet trong đó có 223 đại lý Internet công cộngdo Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Viettel Hà Nam và Trung tâm Viễn thông điện lực HàNam cung cấp dịch vụ Internet.

Tuy nhiên, hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụInternet tại các đại lý còn nhiều bất cập, hạn chế. Mật độthuê bao Internet còn thấp (đạt mật độ là 0,247 máy/100 dân), so với bình quân cả nước (5,1 máy/100 dân). Các doanh nghiệpcung cấp hạ tầng Internet tuy đã thực hiện việc cài đặt phần mềm quản lý đại lýnhưng việc kiểm tra, giám sát chưa đạt hiệu quả cao. Một số đại lý chưa thựchiện các quy định của Nhà nước, vi phạm về thời gian, còn để xảy ra mất an toànvà để người sử dụng truy cập vào các trang tin có nội dung cấm gây ảnh hưởngđến an ninh trật tự. Một bộ phận không nhỏ trong Thanh, thiếu niên chưa quantâm khai thác các thông tin hữu ích trên mạng phục vụ cho học tập. Công tácphòng, chống cháy nổ chưa được chú trọng…

Nguyên nhân chủ yếu là do ýthức chấp hành pháp luật của các đại lý và người sử dụng Internet chưa cao, cácdoanh nghiệp cung cấp chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, công tácquản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp có lúc, cónơi chưa tập trung, phối hợp chưa đồng bộ hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục đưa công tác quảnlý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet phát triển đúng hướng và phát huy tốiđa các lợi thế của Internet phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Bưu chính, Viễnthông:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năngvà Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụInternet đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Các cơ quan Báo, Đàiphát thanh truyền hình của tỉnh đưa tin, tăng thời lượng phátsóng... để nhân dân hiểu được vai trò quan trọng của Internet trong quá trìnhhội nhập phát triển kinh tế - xã hội.

b) Chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp cungcấp dịch vụ Internet đảm bảo thực hiện các quy định của Nhà nước đối với đại lýInternet.

c) Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị, đồngthời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra địnhkỳ, kiểm tra đột xuất các đại lý Internet công cộng.

d) Chủ động đề xuất các biện pháp để hoàn thiệncác phần mềm quản lý đại lý Internet với các cơ quan có thẩm quyền.

đ) Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngănchặn các trang tin có nội dung không lành mạnh.

e) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã thực hiện việc thanh tra, kiểm tra xử lý các đại lýInternet vi phạm về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quantăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt độngInternet.

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụngInternet cách phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và phối hợp với cơ quan chức năngđể xử lý các hành vi lợi dụng Internet để truyền bá những nội dung, tư tưởngphản động gây ảnh hưởng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

c) Chỉ đạo các đại lý Internet thực hiện côngtác phòng, chống cháy nổ theo quy định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Đẩy mạnh công tác giáo dục,định hướng cho thanh, thiếu niên nâng cao có ý thức sử dụng thông tin trên mạngtheo hướng lành mạnh, tích cực; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước vềsử dung dịch vụ Internet.

b) Nghiên cứu mở rộng các điểmtruy cập Internet trong trường học và các trung tâm văn hoá.

c) Giao trách nhiệm cho các tổchức đoàn, đội trong các Nhà trường phát động phong trào học sinh, sinh viênkhông khai thác, sử dụng thông tin có nội dung xấu trên Internet.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Tạo điều kiện thuận lợi cấpgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet cho các tổ chức, cá nhân xinđăng ký khi đã có đủ điều kiện, thực hiện việc thu hồi giấy phép khi đại lý viphạm các quy định của pháp luật trong phạm vi địa bàn quản lý.

b) Thường xuyên kiểm tra và cóbiện pháp xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nhànước về Internet công cộng. Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chứcnăng của tỉnh trong công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm trong hoạtđộng Internet công cộng tại địa phương.

5. Các doanh nghiệp cung cấpdịch vụ Internet:

a) Thực hiện việc giảm giá cướctheo Quyết định số 43/QĐ-BBCVT ngày 02 tháng 11 năm 2006 về danh mục dịch vụviễn thông công ích và các quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông; tạo thuận lợicho các thuê bao có đủ điều kiện ký hợp đồng đại lý; phát triển hạ tầng cungcấp dịch vụ Internet đến vùng sâu, vùng xa, đến các Nhà văn hoá xã, thôn...

b) Xây dựng quy chế quản lý đại lý Internet côngcộng.

c) Cài đặt và kiểm tra, giám sát việc sử dụngphần mềm quản lý tại doanh nghiệp và các đại lý theo đúng quy định.

d) Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật cóliên quan và hướng dẫn các đại lý xây dựng nội quy sử dụng dịch vụ Internet.

đ) Ngừng cung cấp dịch vụ đối với các đại lý viphạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6. Các đại lý Internet công cộng:

a) Phải ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cungcấp dịch vụ Internet.

b) Chủ đại lý phải xây dựng và niêm yết nội quysử dụng dịch vụ Internet tại cơ sở đại lý của mình trong đó bao gồm các điềucấm quy định tại Điều 11 Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 vềquản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịchvụ, các Chủ đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam triển khai thựchiện Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHTrần Xuân Lộc