ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁPLÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Thời gian qua, côngtác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển đáng kể, gópphần quan trọng trong việc hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, đồng bào dântộc Khơmer, hộ nghèo,… cụ thể là một số hoạt động tư vấn pháp luật và cử Luậtsư bào chữa miễn phí gần 10.000 vụ việc khi có yêu cầu, tạo điều kiện bảo vệquyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng này trước pháp luật. Tuy nhiên, bêncạnh những kết quả đáng khích lệ đã đạt được, so với yêu cầu thực tế trong sựphát triển của xã hội hiện nay, hoạt động trợ giúp pháp lý ở tỉnh ta vẫn cònmột số tồn tại yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công cuộc cải cáchtư pháp trong thời gian tới.

Để tổ chức triển khaithực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý. Ủy ban nhân dântỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổchức triển khai thực hiện một số việc sau đây:

1. Thủ trưởng các sở,ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Phòng Tư phápcác huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, theo chứcnăng nhiệm vụ của mình, tổ chức quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý ở cơ quan, đơnvị và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhànước, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý và Cộng tác viên thực hiện đạt kết quả tốttheo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Hội đồng phối hợpcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Báo, Đài địa phương có kế hoạchphổ biến sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý; xây dựng những biện pháp, hình thứcthích hợp để thường xuyên thông tin những nội dung liên quan về chính sách trợgiúp pháp lý của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.

3. Sở Tư pháp có tráchnhiệm:

- Tổ chức rà soát vănbản quy pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cóliên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, lập danh mục, phân loại các văn bảncòn hiệu lực, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền rà soát các văn bản cần sửađổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và ban hành văn bản mới phù hợp với Luật Trợ giúp pháplý;

- Phối hợp với Sở Nộivụ củng cố kiện toàn tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý; xây dựng phương ánthành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý ở một số huyện để chỉ đạo rút kinh nghiệm.Khi có đủ điều kiện thì tiến hành thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý cáchuyện còn lại. Chú ý bố trí cán bộ trẻ, có trình độ năng lực và tạo nguồn cánbộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp pháp lý trước mắt và lâu dài trình Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức, thành viên phối hợp với Sở Tư phápthực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cáctổ chức thành viên cấp huyện, thị xã và các xã phường, thị trấn phối hợp thamgia tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý, thông tin liên quan về chính sách trợgiúp pháp lý.

5. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Luật Trợ giúp pháp lý đếnỦy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tại địa phương mình theo từng thờiđiểm thích hợp. Chú ý các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, đốitượng nghèo đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Luật Trợgiúp pháp lý.

6. Giao Giám đốc Sở Tưpháp: Xây dựng Đề án phát triển Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2007 - 2009 và giaiđoạn 2010 - 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh

phê duyệt; phối hợpvới Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh ký kết cácvăn bản liên tịch để hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến hoạt động tố tụng,tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng theo quy định; chịu trách nhiệm theodõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo theo định kỳ về Ủyban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnhyêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xãkhẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc