ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2007/CT-UBND

Quận 8, ngày 17 tháng 05 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHẤN CHỈNH VÀ CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THANH TRA, LUẬT KHIẾU NẠI,TỐ CÁO VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8

Từ khi Luật Thanh tra, LuậtKhiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành, côngtác quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra; công tác xét, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận 8 ngàycàng đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. Các đơn vị cơ sở và Ủy ban nhân dân 16phường có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng trong công tácthanh, kiểm tra; công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng,chống tham nhũng tại cơ sở; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhànước tại địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫncòn có mặt hạn chế, một số đơn vị cơ sở và Ủy ban nhân dân phường chưa thựchiện tốt công tác thanh, kiểm tra; công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáovà công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ sở. Việc thanh tra, kiểm tra chưađược kết luận một cách cụ thể, chính xác, kết luận còn chung chung; những viphạm qua thanh, kiểm tra; các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhữngbiểu hiện có hành vi tham nhũng chưa được cấp cơ sở đề ra biện pháp xử lý, giảiquyết rốt ráo hoặc chưa có đề xuất với Ủy ban nhân dân quận các giải pháp để cóhướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Nhằm tăng cường hơn nữa tráchnhiệm của Thủ trưởng các đơn vị cơ sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phườngtrong công tác quản lý Nhà nước về thanh, kiểm tra; công tác xét, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ sở; Ủy ban nhândân quận 8 chỉ thị:

1. Tập trung nghiên cứu các quyđịnh của Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũngvà các văn bản hướng dẫn thi hành:

Thủ trưởng các đơn vị cơ sở, Chủtịch Ủy ban nhân dân 16 phường cần tập trung nghiên cứu các nội dung và quyđịnh của các Luật như:

1.1. Luật Thanh tra có hiệu lựcthi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thanh tra; Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10 tháng11 năm 2006 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động củaĐoàn Thanh tra; theo Điều 2, Chương I của Quy chế về đối tượng áp dụng “Quy chếnày áp dụng đối với Đoàn Thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước, Thủtrưởng cơ quan Thanh tra Nhà nước thành lập để thực hiện nhiệm vụ thanh tra”.

1.2. Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtKhiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005 và cácvăn bản hướng dẫn như Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 củaChính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếunại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tốcáo”; Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh “Về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giảiquyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; Chỉthị số 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quanhành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếunại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

1.3. Luật Phòng, chống thamnhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9năm 2006 của Chính phủ “Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mìnhquản lý, phụ trách”; Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 củaChính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng,chống tham nhũng” và Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 củaChính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng,chống tham nhũng; về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống thamnhũng”.

2. Thực hiện tốt các nguyên tắchoạt động của công tác thanh, kiểm tra; công tác xét, giải quyết khiếu nại, tốcáo; công tác phòng, chống tham nhũng:

2.1. Về công tác thanh, kiểm tra:

- Quá trình tổ chức và hoạt độngthanh, kiểm tra phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm chính xác, khách quan, trungthực, công khai, dân chủ, kịp thời; đúng nội dung, đối tượng, thời hạn ghitrong quyết định thanh, kiểm tra; không làm cản trở hoạt động bình thường củacơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh, kiểm tra.

- Trong quá trình thanh, kiểmtra Trưởng Đoàn Thanh tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra phải tuân thủ sự chỉ đạo, kiểmtra, giám sát; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của người raquyết định thanh, kiểm tra. Người ra quyết định thanh, kiểm tra theo dõi, đônđốc, chỉ đạo hoạt động, xử lý kịp thời các kiến nghị của Đoàn Thanh tra, Tổkiểm tra.

- Những hành vi bị nghiêm cấmtrong hoạt động thanh, kiểm tra: Thanh tra, kiểm tra vượt quá phạm vi nội dungghi trong quyết định thanh, kiểm tra. Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đốivới đối tượng thanh tra hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm vụ lợi. Cố ý côngbố sai sự thật; quyết định xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vivi phạm pháp luật. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh, kiểm tratrong quá trình thanh, kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức. Các hành vikhác bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

2.2. Về công tác xét, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo:

Thủ trưởng các đơn vị cơ sở, Chủtịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Cần tăng cường các biện phápcải cách thủ tục hành chính trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;tạo sự thống nhất trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; giảm phiềnhà cho công dân, hạn chế đến mức thấp nhất việc để hồ sơ tồn đọng; tăng cườngtổ chức đối thoại công khai, dân chủ giữa các bên tranh chấp, giữa người khiếunại với người bị khiếu nại và các bên liên quan trong quá trình giải quyếttranh chấp, khiếu nại.

- Kịp thời củng cố và nâng caochất lượng đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục cácbên tranh chấp đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau trên cơ sởpháp luật nhằm đảm bảo đoàn kết trong nội bộ nhân dân và hạn chế đến mức thấpnhất phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Bố trí cán bộ, công chứctiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn,có khả năng giải thích và nắm vững chính sách của Đảng và pháp luật của Nhànước. Kiên quyết thay thế ngay những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất hoặcthiếu trách nhiệm đối với công tác tiếp công dân.

2.3. Về công tác phòng, chốngtham nhũng:

Thủ trưởng các đơn vị cơ sở, Chủtịch Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm:

- Cung cấp thông tin về nhữngvấn đề có liên quan đến hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng,chống tham nhũng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên;

- Cử đại diện tham gia hoạt độnggiám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên khiđược đề nghị;

- Xem xét, giải quyết và trả lờiyêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việcáp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lýngười có hành vi tham nhũng;

- Xem xét, giải quyết kiến nghịcủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc biểudương, khen thưởng người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

- Xem xét, giải quyết kiến nghịcủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc sửa đổi,bổ sung, đình chỉ hoặc bãi bỏ văn bản pháp luật không phù hợp, làm nảy sinhtham nhũng.

3. Chấp hành các quy định quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, kiểmtra; công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống thamnhũng:

3.1. Về công tác thanh tra, kiểmtra:

Khi ban hành quyết định thànhlập Đoàn Thanh tra (Tổ kiểm tra), các đơn vị cơ sở phải gửi cho cơ quan có chứcnăng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra là Ủy ban nhân dân quận 8và Thanh tra quận 8 các văn bản như: Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra (Tổkiểm tra) do Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước ký ban hành; Kế hoạch của ĐoànThanh tra (Tổ kiểm tra) theo những nội dung đã được xác định trong quyết địnhthành lập và báo cáo kết quả của Đoàn Thanh tra (Tổ kiểm tra) sau khi kết thúc,gồm các nội dung:

- Kết luận cụ thể về từng nộidung đã tiến hành thanh tra, kiểm tra;

- Xác định rõ tính chất, mức độvi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi viphạm (nếu có);

- Những ý kiến khác nhau giữacác thành viên trong Đoàn Thanh tra (Tổ kiểm tra) về nội dung báo cáo kết quảthanh tra, kiểm tra (nếu có);

- Các biện pháp xử lý theo thẩmquyền đã được áp dụng và kiến nghị cấp trên biện pháp xử lý.

3.2. Về công tác xét, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo:

Thủ trưởng các đơn vị cơ sở, Chủtịch Ủy ban nhân dân 16 phường phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quyđịnh trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xét, giải quyết khiếu nại, tốcáo. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt quyết định giảiquyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Trung ương, Ủy ban nhândân thành phố và Ủy ban nhân dân quận để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp củacông dân, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.

3.3. Về công tác phòng, chốngtham nhũng:

- Thủ trưởng các đơn vị cơ sở,Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phải thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quyđịnh trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và gửi vềThường trực Tổ Chỉ đạo Chống tham nhũng quận (Thanh tra quận 8) theo đúng thờigian quy định.

- Trong trường hợp phát hiện cóhành vi tham nhũng qua kết quả thanh tra, kiểm tra thì cần nêu rõ trách nhiệmcủa người có hành vi tham nhũng theo các mức độ: Yếu kém về năng lực, chuyênmôn nghiệp vụ; thiếu trách nhiệm trong quản lý; bao che cho hành vi tham nhũng.

4. Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanhtra, kiểm tra; công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng,chống tham nhũng:

- Thủ trưởng các đơn vị cơ sở,Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt côngtác quản lý Nhà nước về thanh tra, kiểm tra; công tác xét, giải quyết khiếunại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo tính công khai,dân chủ, chính xác và có biện pháp phù hợp để kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh,uốn nắn các sai sót ngay từ cấp cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của Nhànước, của chính quyền cơ sở.

- Đối với những vấn đề phức tạp,Thủ trưởng các đơn vị cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chủ động phốihợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét và đề xuất Chủ tịch Ủyban nhân dân quận có hướng chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cơsở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ nội dung Chỉ thị này tổ chức thựchiện nghiêm các nội dung nêu trên tại địa phương, đơn vị mình quản lý trongthời gian tới./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương