ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUYHOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Trong những năm qua, cùng với sựphát triển về kinh tế - xã hội, mạng lưới đô thị trong tỉnh đã và đang được mởrộng và phát triển theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đôthị và khu dân cư nông thôn tỉnh đến năm 2020; công tác quy hoạch xây dựng vàquản lý xây dựng theo quy hoạch có nhiều chuyển biến tích cực, đã khai thácđược các tiềm năng và lợi thế trong việc phát triển mở rộng đô thị và điểm dâncư nông thôn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển trước mắt cũng như lâudài. Việc triển khai lập quy hoạch xây dựng tại các đô thị trên địa bàn từngbước được cải thiện, đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch, triển khai các dự ánđầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị - nôngthôn, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, góp phần tíchcực vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, côngtác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnhvẫn còn nhiều tồn tại nhất định: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500còn thấp; chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng chưa cao, quy hoạch chungxây dựng một số địa phương hiện không còn phù hợp với tình hình phát triển kinhtế - xã hội, tầm nhìn trong định hướng quy hoạch còn hạn chế; vốn ngân sáchphục vụ cho công tác cho công tác quy hoạch xây dựng hàng năm bố trí chưa đápứng đủ nhu cầu; công tác quản lý quy hoạch xây dựng nhiều nơi chưa được quantâm đúng mức; tình trạng xây dựng sai phép, không phép vẫn xảy ra; công tácquản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và công trình ngầm đô thị còn nhiềuhạn chế và bất cập; việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chưa kịp thời,thiếu quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; một số trường hợp trongphương án quy hoạch chưa nghiên cứu sâu về hiện trạng sử dụng đất, tổ chứckhông gian, do đó làm ảnh hưởng đến công tác quản lý kiến trúc đô thị, nôngthôn.

Để khắc phục những tồn tại nêutrên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh vàChủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các nội dung như sau:

1. Trách nhiệm chung của các Sở,ban, ngành có liên quan trong công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xâydựng theo quy hoạch

a) Tập trung triển khai các danhmục lập quy hoạch xây dựng đến năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảophù hợp định hướng và tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng nhưcải tạo chỉnh trang đô thị; Ưu tiên triển khai quy hoạch chi tiết các khu đất,quỹ đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất theo quy địnhcủa pháp luật;

b) Rà soát lại quy hoạch chung, quyhoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch điểm dân cư nông thôn và nhữngkhu vực phù hợp định hướng phát triển của địa phương và nhu cầu đầu tư của cácdoanh nghiệp để đưa vào kế hoạch lập quy hoạch hàng năm, làm căn cứ triển khaithực hiện;

c) Trước khi phê duyệt nhiệm vụ vàđồ án quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyệnquản lý theo phân cấp phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựngtheo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quyhoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

d) Các cơ quan tổ chức lập quyhoạch xây dựng có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch xây dựng trong thời hạn30 ngày làm việc, kể từ ngày đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt;

đ) Sau khi đồ án quy hoạch đô thịđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp huyện và chủ đầu tư dự án đầu tưxây dựng công trình tập trung có trách nhiệm:

- Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơcắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thời gian lập và phêduyệt hồ sơ cắm mốc giới không quá 30 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch xây dựngđược phê duyệt;

- Tổ chức triển khai cắm mốc giớingoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt. Việc cắm mốc giớingoài thực địa phải được hoàn thành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày hồ sơcắm mốc giới được phê duyệt.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Tăng cường hướng dẫn cho UBNDcấp huyện và các chủ đầu tư thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt vàquản lý quy hoạch xây dựng đúng quy định của pháp luật;

b) Tăng cường kiểm tra, đôn đốcUBND cấp huyện việc quản lý quy hoạch xây dựng, đặc biệt là công tác công khaivà cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng để nâng cao hiệu quả quản lý nhànước ở địa phương;

c) Chỉ đạo Thanh tra Xây dựng phốihợp với Phòng Quản lý đô thị (đối với UBND thành phố, thị xã), Phòng Kinh tế -Hạ tầng (đối với UBND các huyện) và UBND cấp xã tăng cường quản lý, kiểm traviệc xây dựng sai phép, không phép và không đúng quy hoạch xây dựng được duyệtđể có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định pháp luật;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra,hướng dẫn UBND cấp huyện về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác lập, thẩm định,phê duyệt quy hoạch xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc đô thị, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; đồng thời báo cáo UBNDtỉnh theo định kỳ 06 tháng, hàng năm về những khó khăn, vướng mắc và các saiphạm về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo;

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện lập kế hoạch triển khai thực hiệnviệc xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và trình UBND tỉnhphê duyệt trong quý IV/2013;

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Xâydựng với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về công tác lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định banhành trong quý II/2014;

f) Đôn đốc UBND cấp huyện thườngxuyên rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch đã được phêduyệt:

- Đối với các đồ án đã có kế hoạchthực hiện thì cần công bố thời gian và lộ trình thực hiện để cộng đồng dân cưđược biết, giám sát;

- Đối với các đồ án chưa có kếhoạch thực hiện nhưng cần thiết phải giữ lại để bảo đảm yêu cầu phát triển kinhtế - xã hội và chỉnh trang đô thị: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với SởTài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có liên quan,nghiên cứu đề xuất trình UBND tỉnh để tiếp tục hoàn thiện chính sách đảm bảohài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bềnvững của địa phương và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người đang có quyền sửdụng đất, sở hữu nhà ở trong địa bàn quy hoạch;

- Đối với các nội dung mà qua ràsoát, đánh giá nhận thấy thiếu tính khả thi, cần thiết phải điều chỉnh quyhoạch, thì cần công bố và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dâncư có liên quan về nội dung điều chỉnh (giữ lại chức năng hiện trạng hoặcchuyển sang chức năng khác) để lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định của phápluật.

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyênvà Môi trường

a) Chịu trách nhiệm cung cấp cácbản đồ khảo sát về địa hình (đã được cập nhật các biến động) để các cơ quan tổchức lập quy hoạch xây dựng triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch;

b) Đối với các đồ án chưa có kếhoạch thực hiện nhưng cần thiết phải giữ lại để bảo đảm yêu cầu phát triển kinhtế - xã hội và chỉnh trang đô thị: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmphối hợp với Sở xây dựng, các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện,nghiên cứu đề xuất trình UBND tỉnh để tiếp tục hoàn thiện chính sách đảm bảohài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bềnvững của địa phương và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người đang có quyền sửdụng đất, sở hữu nhà ở trong địa bàn quy hoạch.

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện lập kế hoạch sử dụng vốn ngânsách hàng năm cho công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựngtrên cơ sở các danh mục kế hoạch lập quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt;

b) Ưu tiên các nguồn vốn cho côngtác lập quy hoạch, đảm bảo quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước để địnhhướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển, cải tạochỉnh trang đô thị.

5. Trách nhiệm của Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành có liên quan

a) Phối hợp với Sở Xây dựng, UBNDcấp huyện và các đơn vị tư vấn trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quyhoạch xây dựng: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, cácSở, ban, ngành có trách nhiệm cung cấp các thông tin có liên quan kịp thời, đầyđủ về dân số, kinh tế - xã hội, ngành - lĩnh vực… cho các cơ quan tổ chức lậpquy hoạch xây dựng, các đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch xây dựng.Quá thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản hỏi ý kiến, các Sở,ban, ngành không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất với các số liệu,phương án đề xuất của đơn vị hỏi ý kiến; khi triển khai thực hiện theo quyhoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, mà các cơ quan, đơn vịcó liên quan hoặc người dân tại địa phương có phản ánh vướng mắc, không phù hợpvới điều kiện thực tế tại địa phương thì các Sở, ban, ngành đã được hỏi ý kiếnphải chịu trách nhiệm;

b) Phối hợp với Báo Đắk Lắk, ĐàiPhát thanh và Truyền hình, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tăng cườngcông tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân trong việcthực hiện pháp luật về quy hoạch xây dựng; giám sát, phát hiện, đưa tin, kiếnnghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch xây dựng.

6. Trách nhiệm của UBND cấphuyện

a) Tăng cường công tác lập, thẩmđịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quan tâm đến việc nâng cao chất lượngcông tác quy hoạch xây dựng, phải lựa chọn được đơn vị tư vấn có điều kiện nănglực thực sự để tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; quy hoạch xây dựngphải sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vựcquy hoạch theo quy định để nâng cao tính khả thi của đồ án quy hoạch;

b) Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngânsách và huy động, đề xuất các nguồn vốn đầu tư khác để lập quy hoạch chung, quyhoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạchchi tiết trung tâm xã, thôn, buôn), đảm bảo quy hoạch xây dựng phải đi trướcmột bước để làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quyhoạch xây dựng, xem xét chấp thuận đầu tư các dự án và cấp giấy phép xây dựng;

c) Tổ chức quản lý thực hiện các đồán quy hoạch xây dựng được duyệt trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp: Banhành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, Quy định quản lý theo đồ ánquy hoạch; tổ chức công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng để dânbiết, dân kiểm tra và thực hiện; lập, xét duyệt hồ sơ và đưa chỉ giới quy hoạchra ngoài thực địa; cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng;

d) Tăng cường kiểm tra việc thựchiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng đượcduyệt và giấy phép xây dựng đã cấp, bảo đảm chất lượng kiến trúc, cảnh quan vàmôi trường;

đ) Xử lý kiên quyết, dứt điểm cáctrường hợp vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúngthẩm quyền và quy định của pháp luật; xây dựng không đúng với quy hoạch, xâydựng không phép hoặc xây dựng sai giấy phép; tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụngđất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợpvới quy hoạch xây dựng được duyệt;

e) Phối hợp Sở Xây dựng chịu tráchnhiệm toàn diện về bộ mặt kiến trúc đô thị trên địa bàn mình quản lý và thựchiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Giao nhiệm vụ Phòng Quản lý đôthị, Phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện chức năng tham mưu, điều chỉnh Quy chếquản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, Quy định quản lý theo đồ án được duyệttheo thẩm quyền quy định và hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cánhân về thực hiện Quy chế, Quy định này;

- Chỉ đạo công tác lập, điều chỉnh,bổ sung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, Quy định quản lý theo đồán quy hoạch; tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt và ban hành Quy chế quảnlý quy hoạch, kiến trúc đô thị, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch cho cácđô thị trên địa bàn do mình quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Giám sát, kiểm tra quá trìnhtriển khai thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, Quy định quảnlý theo đồ án quy hoạch tại địa bàn mình quản lý; chỉ đạo xử phạt, cưỡng chếtheo thẩm quyền các trường hợp cố tình vi phạm Quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật.

f) Phối hợp với Sở Xây dựng và cácSở, ban, ngành có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với cácSở, ban, ngành về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch trênđịa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định ban hành trong quý II/2014;

g) Kiểm tra, giám sát thường xuyênvề tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn để kịp thời phát hiện xử lýtheo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với những dự án không triểnkhai, triển khai chậm hoặc triển khai thực hiện không đúng quy hoạch.

7. Đối với các tổ chức tư vấnlập quy hoạch xây dựng

a) Các tổ chức tư vấn, cá nhân thamgia lập quy hoạch xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự vàkinh nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổchức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng;

b) Đối với các tổ chức tư vấn lậpquy hoạch xây dựng có biểu hiện trì trệ, kéo dài thời gian lập các hồ sơ quyhoạch xây dựng mà không có lý do chính đáng, tùy theo mức độ vi phạm, UBND cấphuyện và các cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phải kịp thời xử lý theothẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất trình UBND tỉnh xử lý theo các hình thức;

- Bồi thường thiệt hại theo Hợpđồng kinh tế đã ký kết giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng và đơn vị tưvấn;

- Xử phạt hành chính theo Nghị địnhsố 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chínhtrong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinhdoanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triểnnhà và công sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặpkhó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, trìnhUBND tỉnh giải quyết. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện vàcác cơ quan chức năng có liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thịnày; đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thịtheo định kỳ 06 tháng và hàng năm.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban,ngành và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai thựchiện nghiêm túc Chỉ thị này. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày kýban hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (b/c)
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; (b/c)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, TT Công báo;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, CN (VT-100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải