UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/CT-UBND

Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC Y TẾ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Trong những năm qua,thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giáo dục,Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trongcác trường học, cũng như thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhândân trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phốihợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học và thu được một số kếtquả nhất định. Mạng lưới y tế trường học trên địa bàn tỉnh từng bước được xâydựng, đến nay có 67,04% trường đã có nhân viên y tế; một số chương trình phòng,chống bệnh, tật và các bệnh truyền nhiễm đã và đang dược triển khai nhằm bảo vệvà nâng cao sức khoẻ cho học sinh, sinh viên.

Công tác y tế trongcác trường học vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập. Mạng lưới nhân viên ytế trong các trường học thiếu về số lượng, chưa bảo đảm chất lượng, hiện còn32,96% số trường học trên địa bàn tỉnh chưa có nhân viên y tế; điều kiện giáodục và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên chưa bảo đảm do thiếu cơ sởvật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động, gây ảnh hưởng đến sự phát triểnvề thể chất và tinh thần của học sinh, sinh viên.

Đểcủng cố, phát triển công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh, bốtrí đầy đủ và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế trong các trườnghọc, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường học tập, đồng thời bảo đảm cơ bảnnguồn lực cho các hoạt động y tế trong các trường học, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉthị:

1.Sở Y tế:

a)Chủ động, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng,sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Uỷ bannhân dân tỉnh về công tác y tế trong các trường học.

b)Chủ động giám sát, kiểm tra phát hiện kịp thời và có biện pháp khắc phục cácyếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ học sinh, sinh viên.

c)Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học và các ngành liênquan tố chức việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân viên y tế trong cáctrường học; kiểm tra, đánh giá, phân loại và quản lý sức khoẻ học sinh, sinhviên; đề xuất các biện pháp nâng cao sức khoẻ cho học sinh, sinh viên.

d)Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan tuyêntruyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với côngtác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ học sinh, sinh viên.

d)Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kếtquả thực hiện công tác y tế trong các trường học về Uỷ ban nhân dân tỉnh địnhkỳ theo từng năm học.

2.Sở Giáo dục và Đào tạo:

a)Chỉ đạo các trường bố trí nhân viên y tế chuyên trách theo định biên và bảo đảmchế độ chính sách, điều kiện làm việc để nhân viên y tế thực hiện tốt nhiệm vụbảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên. Phấn đấu đến năm 2015 cáctrường tuyển đủ 100% nhân viên y tế trường học.

b)Bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việchọc tập của học sinh, sinh viên nhằm hạn chế các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tớiviệc phát sinh và gia tăng các bệnh, tật học đường; đầu tư cơ sở vật chất,trang thiết bị cho công tác y tế trong các trường học.

c)Phối hợp với Sở Y tế, các ngành liên quan tổ chức việc đào tạo và đào tạo lạiđội ngũ nhân viên y tế trong các trường học hàng năm.

d)Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế trong việc xây dựng và cải tiến nội dung chươngtrình giảng dạy cũng như các biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khoẻ để họcsinh, sinh viên có nhận thức đúng và chủ động tham gia phòng chống bệnh, tậttrong nhà trường và cộng đồng.

đ)Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế xây dựng kế hoạch kinh phí hàng nămcho hoạt động y tế trường học.

e) Tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên và phụ huynhtham gia bảo hiểm y tế nhằm tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2015-2020theo lộ trình.

f)Chỉ đạo các trường sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và quyết toán theoquy định.

3.Sở Nội vụ:

Chủtrì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các ngành có liên quan kiểmtra, đôn đốc việc bố trí biên chế, việc thực hiện chế độ, chính sách đối vớinhân viên y tế trường học.

4.Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan huy động nguồnvốn để cân đối cho công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ học sinh,sinh viên hàng năm.

5.Sở Tài chính:

a)Cân đối kinh phí thực hiện công tác y tế trường học của các cơ sở giáo dục cônglập từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sáchhiện hành.

b)Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lập kế hoạchkinh phí hoạt động hàng năm cho công tác y tế trường học.

c)Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xâydựng hướng dẫn chi tiết việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế cho cáctrường học.

6.Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a)Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chứcthực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. Đề xuất cơ chế sử dụngnguồn kinh phí bảo hiểm y tế cho hoạt động chăm sóc sức khoẻ học sinh, sinhviên trong trường học phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địaphương.

b)Trích chuyển 12% quỹ khám bệnh, chữa bệnh của học sinh, sinh viên cho nhàtrường để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tạitrường.

7.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Trên cơ sở các hướng dẫn về công tác y tế trong cáctrường học của Sở Y tế, Sờ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các Phòng Y tế, PhòngGiáo dục và Đào tạo và các ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai công tácy tế trong các trường học phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địaphương. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác y tế trongcác trường học trên địa bàn.

b)Tăng cường đầu tư về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị chocông tác y tế trong các trường học.

Thủtrưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốchịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chỉthị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng