ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 22 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Để tổ chức thi hành Luật, Chính phủ đã banhành Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhQuyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2012 về Kế hoạch triển khai thihành Luật giám định tư pháp; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạchsố 5409/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 về việc triển khai Luật giám định tưpháp. Việc thi hành Luật giám định tư pháp có ý nghĩa quan trọng trong việcgiải quyết những hạn chế, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho bước pháttriển mới mang tính đột phá, bền vững cho hoạt động giám định tư pháp, góp phầnnâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng mà trọng tâm là bảo đảm việc phánquyết của tòa án được kịp thời, khách quan, đúng pháp luật.

Để triển khai thực hiện Luật giámđịnh tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đúngquy định; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện một sốnhiệm vụ sau:

1. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Luật giám định tưpháp và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này; tổ chức các lớp bồi dưỡngkiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên, người giám định theo vụ việc;

- Phối hợp với các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp; xây dựng Đềán quy hoạch phát triển các tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập theo quyđịnh của Luật giám định tư pháp; thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phònggiám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vựcgiám định của Văn phòng giám định tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,quyết định và thực hiện việc đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dântỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạtđộng giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan cóliên quan trong quá trình thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổnhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập danh sách người giám định tư pháptheo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và công bố trên cổng thôngtin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để các cơ quantiến hành tố tụng và các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi có nhu cầu trưngcầu giám định. Xây dựng đội ngũ giám định viên tư pháp đủ về số lượng, vững vềchuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháptheo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị.

- Tăng cường công tác kiểm tra,theo dõi hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn. Nghiên cứu xây dựng, trìnhỦy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban,ngành có các tổ chức giám định tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng nhằmphục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp trênđịa bàn tỉnh;

- Hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Tưpháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địaphương.

2. Các cơ quan Công an tỉnh, Sở Ytế, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan xây dựng cơ chế thu hútlực lượng có trình độ chuyên môn để tham gia vào hoạt động giám định trình Ủyban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Đồng thời rà soát, lựa chọn những ngườicó đủ điều kiện theo quy định, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tưpháp hoặc công nhận người giám định theo vụ việc. Thủ trưởng các sở, ngànhthường xuyên kiểm tra theo dõi, đôn đốc các giám định viên tư pháp thuộc ngànhquản lý, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời nhắc nhở, xửlý đối với các giám định viên từ chối thực hiện giám định khi được trưng cầu màkhông có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật.

3. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì,phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm giámđịnh pháp y theo quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 28, Nghị định số85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biệnpháp thi hành Luật giám định tư pháp.

4. Công an tỉnh, Sở Y tế chủ độngphối hợp với Viện Pháp y quốc gia, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tổ chứccác lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác giámđịnh pháp y, giám định kỹ thuật hình sự, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụcủa những người thực hiện giám định trong những lĩnh vực này.

5. Sở Tài chính thẩm định, đề xuấtỦy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, phươngtiện phục vụ hoạt động giám định tư pháp; kinh phí tập huấn, bồi dưỡng chuyênmôn nghiệp vụ; kinh phí quản lý hoạt động giám định tư pháp theo quy định tạiThông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính về việcHướng dẫn một số nội dung của Luật giám định tư pháp và Nghị định số85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biệnpháp thi hành Luật giám định tư pháp.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký ban hành.

Yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở,ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh:
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC, VX3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến