ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 02 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, NGÀNH, LĨNH VỰC VÀSẢN PHẨM CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Trong thờigian qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, công tác quy hoạch pháttriển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu (sau đây viết tắt làquy hoạch) đã được các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm lập mới, rà soát,điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Từ đó đã tạo nhiều chuyển biến tích cực,công tác quy hoạch từng bước đi vào nề nếp, trở thành công cụ quản lý vĩ mô cóhiệu quả.

Tuy nhiên,công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh vẫn còn một sốbất cập, hạn chế. Số lượng các loại quy hoạch được triển khai lập có xu hướnggia tăng nhất là các loại quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu nhưngchất lượng không cao chưa thực hiện nghiêm túc theo các quy định hiện hành.Nhiều quy hoạch sản phẩm được lập chưa phù hợp với cơ chế thị trường; có quyhoạch trong cùng lĩnh vực nhưng lại được tách riêng nhiều loại; nhiều lĩnh vựcchỉ cần lập đề án, chương trình phát triển hoặc xây dựng tiêu chí để quản lý,nhưng lại lập thành quy hoạch. Nhiêu quy hoạch thiếu sự liên kết, mâu thuẫn,chồng chéo làm giảm hiệu lực, hiệu quả quy hoạch; thời kỳ quy hoạch và tầm nhìnngắn hạn, chất lượng thấp, điều chỉnh nhiều; quy hoạch thiếu tính khả thi, chưaphù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện; công tác tổ chức lập,thẩm định và phê duyệt quy hoạch chưa hợp lý, thiếu tính khách quan, nhiều khâubị buông lỏng; trình tự lập quy hoạch chưa chặt chẽ theo các quy định hiện hành.

Để khắc phụcnhững tồn tại nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liênquan thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nộidung như sau:

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và cơ quan được giao chủ dự án lập quy hoạch:

a) Rà soát,điều chỉnh nội dung các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu,quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội của các huyện, thị xã, thành phốphù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phải đảmbảo tính lâu dài về quốc phòng và an ninh; đảm bảo tính liên kết vùng, liên kếtphát triển trong các quy hoạch.

b) Lựa chọncác đơn vị tư vấn có đủ năng lực để lập quy hoạch, nâng cao chất lượng dự báotình hình và định hướng phát triển.

c) Tăng cườngcông tác thẩm định, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch; bố trí cán bộ cónăng lực và trình độ để tổ chức thực hiện tốt quy hoạch và nhiệm vụ quản lý nhànước về quy hoạch.

d) Tăng cườngcông tác giám sát thực hiện các quy hoạch để bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữacác quy hoạch.

đ) Thực hiệncông bố, thông báo công khai các quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định củapháp luật hiện hành.

e) Định kỳ báocáo kết quả việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tưđể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

g) Rà soát,đăng ký danh mục lập quy hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 01 hàng nămđể tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dự án quy hoạch.

h) Chịu tráchnhiệm về nội dung quy hoạch, phải đảm bảo tính liên kết, tránh mâu thuẫn, chồngchéo làm giảm hiệu lực hiệu quả quy hoạch; xác định thời kỳ quy hoạch và tầmnhìn phù hợp với quy định; giám sát nội dung quy hoạch đảm bảo chất lượng (nộidung phải gắn với nhu cầu sử dụng, nguồn lực thực hiện và mang tính khả thi).

i) Lấy ý kiếncủa Sở Kế hoạch và Đầu tư phù hợp về mục tiêu, công trình trọng điểm; tính đồngbộ đối với quy mô, tiến độ, bước đi, thứ tự ưu tiên và khả năng đáp ứng nguồnlực cho quy hoạch trước khi gửi hồ sơ trình Hội đồng thẩm định quy hoạch.

k) Cụ thể hóanội dung quy hoạch bằng chương trình/kế hoạch hành động, kế hoạch 5 năm, kếhoạch hàng năm và các văn bản quản lý điều hành cụ thể.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Tăng cườnghướng dẫn cho các cơ quan lập quy hoạch thực hiện công tác lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch đúng quy định hiện hành.

b) Tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các Sở, ban, ngành; UBNDcác huyện, thị xã, thành phố trong quản lý và triển khai thực hiện quy hoạchnhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

c) Chủ trì,phối hợp phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện. thị xã, thành phốtổng hợp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án quy hoạch và báo cáotình hình thực hiện quy hoạch hàng năm, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giảiquyết những khó khăn, vướng mắc về quản lý và thực hiện quy hoạch trong quátrình triển khai thực hiện.

d) Là đơn vịthường trực thẩm định quy hoạch chịu trách nhiệm triển khai lấy ý kiến đóng gópcủa các cơ quan có liên quan, tổng hợp ý kiến thẩm định đối với đề cương, nhiệmvụ và dự toán kinh phí dự án quy hoạch; kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơtrình Hội đồng thẩm định, đề xuất số lượng, cơ cấu của Hội đồng thẩm định dự ánquy hoạch; xây dựng trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông qua kế hoạch tổchức thẩm định; gửi hồ sơ tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng thẩmđịnh, lập Tờ trình phê duyệt quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt quyhoạch.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

a) Chủ trì.phối hợp phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố vàcơ quan lập quy hoạch căn cứ Danh mục dự án quy hoạch đã được phê duyệt để xâydựng kế hoạch sử dụng ngân sách chi cho công tác lập và quản lý quy hoạch.

b) Ưu tiên cácnguồn vốn cho công tác lập quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình pháttriển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh.

c) Có tráchnhiệm tham gia thẩm định dự toán kinh phí lập quy hoạch, khi có yêu cầu của cơquan thường trực thẩm định.

d) Báo cáođịnh kỳ về tình hình cấp phát vốn theo tiến độ của từng quy hoạch về Sở Kếhoạch và Đầu tư trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành khác có liên quan:

a) Phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị tư vấn trong quá trình lập, thẩm định,phê duyệt quy hoạch; có trách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan kịp thời,đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước cho các cơ quan lập quy hoạchvà các đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch.

b) Trong quátrình hoàn chỉnh báo cáo quy hoạch trình Hội đồng thẩm định, cơ quan lập quyhoạch gửi dự thảo báo cáo quy hoạch đến các đơn vị lấy ý kiến. Quá thời hạn 15ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản hỏi ý kiến, các Sở, ban, ngành, đơnvị không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất với các số liệu, phương ánđề xuất của cơ quan hỏi ý kiến; khi triển khai thực hiện theo quy hoạch đã đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nếu có những sai sót về thông tin, sốliệu, vướng mắc, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương... thì cácđơn vị đã được hỏi ý kiến phải chịu trách nhiệm.

c) Phối hợpvới Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình, các tổ chức chính trị - xã hộicủa tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức củanhân dân trong việc thực hiện pháp luật về thực hiện quy hoạch; giám sát, pháthiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Phối hợpchặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong công tác lập, thẩmđịnh, phê duyệt quy hoạch được UBND tỉnh phân cấp; lựa chọn được đơn vị tư vấncó điều kiện năng lực thực sự để tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch; bảo đảm quyhoạch phải sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với quy hoạchchung của tỉnh và tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định đểnâng cao tính khả thi của quy hoạch.

b) Triển khaivà tổ chức quản lý thực hiện các quy hoạch được duyệt của các Sở, ban, ngành cóliên quan đến địa phương. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung quy hoạch bằng cácchương trình hành động, lồng ghép vào kế hoạch hàng năm của địa phương.

c) Tăng cườngcông tác giám sát kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động lập quy hoạch và tổchức triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn.

d) Giao nhiệmvụ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện chức năng tham mưu, báo cáo, quảnlý về công tác quy hoạch trên địa bàn và chịu trách nhiệm hướng dẫn, cung cấpthông tin cho các tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến quy hoạch.

6. Đối với các tổ chức, cá nhân tư vấn lập quy hoạch:

a) Các tổ chứctư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chí vềchủ thể theo quy định của pháp luật.

b) Đối với cáctổ chức, cá nhân tư vấn lập quy hoạch không hoàn thành đúng tiến độ, thời gianvà chất lượng nhưng không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm, UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tổ chức lập, quản lý quy hoạch phảikịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Các Sở, ban,ngành và các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Sở Kế hoạch và Đầutư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáoUBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Trong quátrình thực hiện Chỉ thị, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền,các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư đểtổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này cóhiệu lực kể từ ngày tháng 02 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ KH&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Vvebsite tỉnh, TT Công báo tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (N-90).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl