BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-BCA-X11

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

TIẾPTỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO "CÔNG AN NHÂN DÂN HỌC TẬP, THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU BÁCHỒ DẠY", GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

Những năm qua, phong trào"Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" được triểnkhai gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" và cácCuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công annhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Công an nhân dân chấphành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", đạtđược những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dânkhông ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninhquốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựngvào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, việc triển khai phongtrào chưa sâu rộng toàn diện, hiệu quả còn hạn chế, do một số cấp ủy, thủtrưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; chưa xây dựngđược nhiều mô hình điển hình tiên tiến để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.Còn một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về Sáuđiều Bác Hồ dạy, có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, hữu khuynh; vi phạm ý thứctổ chức kỷ luật, đạo đức, tác phong, lối sống; có thái độ cửa quyền, hách dịch,sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; cá biệt, có trường hợp phải xử lý bằngpháp luật, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác và lòng tin củanhân dân đối với lực lượng Công an.

Thời gian tới, tình hình thế giới,khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó dự báo. Cácthế lực thù địch ráo riết triển khai hoạt động "diễn biến hòa bình",bạo loạn, lật đổ nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội, thực hiện âm mưuchuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Các loại tội phạm gia tăng, xuất hiệnnhững loại tội phạm thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Bên cạnh đó, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa", suy thoái về tư tưởngchính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, cùng với nhữngyếu kém, thiếu sót trong quản lý xã hội đã, đang tác động làm xói mòn lòng tincủa cán bộ, nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước… Cuộc đấutranh chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm để bảo vệ Đảng, bảo vệchế độ và nền an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới sẽ càng quyếtliệt, khó khăn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu,yêu cầu công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đòihỏi toàn lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực cố gắng không ngừng; không quảnngại gian khổ, hy sinh; giữ vững tư cách Người công an cách mạng theo Sáu điềuBác Hồ dạy. Theo đó, phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáuđiều Bác Hồ dạy", giai đoạn 2013 - 2018 cần được phát triển lên một tầmcao mới, sâu sắc, toàn diện hơn. Lãnh đạo Bộ yêu cầu công an các đơn vị, địaphương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức học tập,nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy trong toàn lực lượng Công annhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan doanh nghiệp; làm cho mọi cán bộ,chiến sĩ, nhân viên thấm nhuần ý nghĩa cách mạng, khoa học và từng nội dung củaSáu điều Bác Hồ dạy, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biến nhận thứcthành hành động, việc làm tự giác hằng ngày. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học,nghiên cứu lý luận về Sáu điều Bác Hồ dạy để bổ sung, hoàn thiện nhận thức vànâng cao hiệu quả vận dụng vào từng lĩnh vực công tác công an. Biên soạn chuyênđề "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" đưa vàochương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các trường Công annhân dân.

2. Cấp ủy, thủ trưởng côngan các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào "Công an nhândân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" gắn kết chặt chẽ với học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Công an chấphành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ";lồng ghép với các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và thựchiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", nhằm tạo sựchuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác của lực lượng. Coi trọng tựphê bình và phê bình, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷcương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng,tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh ở từng đơn vị để mỗi cán bộ, chiếnsĩ tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo Sáu điều Bác Hồdạy.

3. Công an các đơn vị, địaphương căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc thù công tác để cụ thể hóa Sáu điềuBác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất các bộ và thể chế hóa thành cáctiêu chuẩn thi đua; lấy kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và họctập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là những nội dung quan trọng đánhgiá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân; nhất là trongđánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễnnhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

4. Thực hiện nghiêm túc Quychế nêu gương; cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải thực sự gươngmẫu, đi đầu học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải lấy Sáu điều Bác Hồ dạy vàtấm gương đạo đức của Người để tự "soi mình", không ngừng nỗ lực tudưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân; vững vàng trước sự tấn công của các thếlực thù địch, các loại tội phạm và những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tếthị trường; bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm,tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong côngtác và chiến đấu.

5. Tích cực tham mưu cho cấpủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào"Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"' phối hợpchặt chẽ với các ngành, đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, tạo thànhsức mạnh tổng hợp đưa phong trào phát triển ngày càng mạnh mẽ, vững chắc. Cáchoạt động của phong trào phải tập trung hướng tới góp phần thực hiện tốt cácnhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường mối quan hệ gắnbó thân thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân; thực hiện tốt phương châmgần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, lắng nghe ý kiến góp ý của nhândân; thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốtphục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh cao đẹp của Người chiến sĩ Công an tronglòng nhân dân.

6. Tăng cường công tác tuyêntruyền về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và kết quả học tập, thựchiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh củalực lượng Công an nhân dân; biểu dương những gương người tốt, việc tốt, điểnhình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trong rènluyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sứcphục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tíchcực giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu xây dựng lựclượng. Chú trọng sơ kết, tổng kết phong trào để phổ biến, nhân rộng những kinhnghiệm hay, mô hình sáng tạo, nhằm tạo ra động lực mới thực hiện thắng lợinhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cáchmạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

7. Hằng năm, vào dịp kỷ niệmNgày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư nêu Sáu nội dung về tư cách người công ancách mạng (ngày 11 tháng 3), công an các đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết,xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phongtrào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy". Bộ Côngan tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinhcủa Người.

8. Căn cứ nội dung Chỉ thịnày, công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệnnghiêm túc; định kỳ tháng 6, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ (quaTổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) để theo dõi, chỉ đạo. Giao Tổngcục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ giúplãnh đạo Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương thựchiện; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và định kỳ báo cáo Bộ trưởngkết quả thực hiện Chỉ thị này./.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang