ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC LẠI VÀ QUẢN LÝ XE XÍCH LÔ ĐẠP, XE BA GÁC ĐẠP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, trước tìnhhình xăng dầu và phương tiện vận chuyển bằng cơ giới có khó khăn, lực lượng vậntải thô sơ xe xích lô đạp và xe ba gác đạp đã góp một phần vào việc giải quyếtnhững khó khăn trước mắt về vận chuyển hàng gọn nhẹ và đưa người đi lại ở nhữngđoạn đường ngắn, hoặc những nơi phương tiện cơ giới không hoạt động được, đồngthời cũng giúp vào việc giải quyết khó khăn cho một số người lao động chưa cóviệc làm ổn định. Nhưng việc quản lý loại phương tiện này chưa tốt và đang códiễn biến tiêu cực. Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành và quận huyện:

1. Cần thực hiện nghiêm chỉnh quyếtđịnh số 84/QĐ-UB ngày 09-5-1981 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về công tác quản lýxe xích lô đạp và xe ba gác đạp.

2. Thành lập Ban đăng ký xe xíchlô, ba gác tại các quận, huyện. Thành phần gồm:

1- Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dânlàm Trưởng ban

2- Trưởng (hoặc Phó) Ban Cải tạoCTNTD làm Phó ban (TT)

3- Trưởng Phòng Giao thông vậntải làm Phó ban

4- Trưởng Ban Tài chánh, Thuế,Giá làm Uỷ viên

5- Trưởng Phòng Cảnh sát giaothông làm Uỷ viên

6- Thư ký Công đoàn làm Uỷ viên

7- Trưởng Ban Thanh tra làm Uỷviên

Nhiệm vụ của Ban đăng ký xe:

- Tổ chức nắm chắc các hộ chothuê xe xích lô đạp, xe ban gác đạp, số lượng xe hoạt động kinh doanh, kiểm traviệc thực hiện các quy định hiện hành, các chánh sách, chế độ về giá cho thuê,tình hình nộp thuế…

- Khẩn trương tổ chức lại và cóbiện pháp tích cực quản lý chặt chẻ, từng bước cải tạo, ngăn chặn,chống mọitiêu cực trong các chủ cho thuê và người đạp xe xích lô, xe ba gác trên địa bànthành phố.

- Sắp xếp, phân loại chủ chothuê xe, cấp lại giấy phép kinh doanh có thời hạn (1 năm), kiểm tra và cấp giấybáo hành nghề cho người đạp xe, quy định phạm vi hoạt động cho loại xe này.

- Kịp thời xử lý những trườnghợp chủ cho thuê xe xích lô, xe ba gác đạp vi phạm pháp luật hiện hành, như:khai gian doanh thu, số lượng xe hoạt động, trốn thuế.v.v..

- Lấy phường, xã làm địa bàn,trong năm 1983 hoàn thành việc tổ chức những người hành nghề đạp xe xích lôthành tổ tập đoàn.v.v… theo hướng hợp tác lao động. Mỗi quận, huyện tổ chức 1-2hợp tác xã để rút kinh nghiệm.

3. Sở Giao thông vận tải thànhphố có trách nhiệm phối hợp với Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh thànhphố và các sở, ngành liên quan giúp các quận, huyện hướng dẫn Ban đăng ký xexích lô, ba gác hoạt động.

Việc tổ chức quản lý loại xexích lô đạp, xe ba gác đạp với những nội dung tích cực nêu trên sẽ có tác độngđến một số bộ phận người lao động, vì vậy cần phải tiến hành thận trọng, Uỷ banNhân dân các quận, huyện cần có sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh nhữnglệch lạc có thể xảy ra và đề phòng kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, đồng thời hàngtháng phải báo cáo tình hình thực hiện chủ trương này cho Uỷ ban Nhân dân thànhphố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công